ഏകാഗ്രതയോടെ ശ്രവണവും മനനവും നടത്തുക (106)

ജീവിതത്തിന്റെ പാദമാണ്‌ ഭഗവാന്റെ പാദം. ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലേക്ക്‌ ചെല്ലാന്‍ പറയുന്നതിന്റെ അര്‍ഥം ജീവിതത്തെ സ്വീകരിക്കാനാണ്‌. നമുക്ക്‌ ജീവിതം എങ്ങനെയാണോ അതേ നിലയില്‍ ദപൂര്‍ണമനസ്സോടെ സ്വീകരിക്കുക. മറ്റെല്ലാത്തിനെയും വിട്ടുകഴിഞ്ഞാലേ പരമമായതിനെ സ്വീകരിക്കാന്‍ പറ്റൂ. ഭഗവദ്‌സേവ ഭഗവാനെ പരിചയപ്പെടുത്തലാണ്‌. ഒരുപാട്‌ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കണമെന്നല്ല ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഞാനാരെന്ന്‌ (ശാസ്ത്രമെന്തെന്ന്‌) പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്നാണ്‌ ഭഗവാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്‌. കുറഞ്ഞപക്ഷം വീട്ടുകാരെയെങ്കിലും ഈ അന്വേഷണപാതയിലേക്ക്‌ നയിക്കണം. ശരിയായി ശാസ്ത്രം ഉപദേശിക്കുന്നവന്‍ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്‌. ആരാണോ എന്നെ ശരിക്ക്‌ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്‌ അവന്‍ എനിക്ക്‌ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന്‌ ഭഗവാന്‍ പറയുന്നു. ഇതിലും മികച്ച ഒരു പ്രവൃത്തിയും ലോകത്തിലില്ല. ധര്‍മത്തില്‍നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതാണ്‌ ശരിയായ ആരാധന. ശ്രദ്ധയോടെ അസൂയയില്ലാതെ കേള്‍ക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്താല്‍ അവനും പുണ്യകര്‍മ്മഫലം കിട്ടും.

കേള്‍ക്കുന്നത്‌ ഏകാഗ്രതയിലാകണം. വെറുതെ കേട്ടുപോയതുകൊണ്ട്‌ ഫലമില്ല. ശ്രവണവും മനനവും നടക്കണം. കേട്ടതിനെക്കുറിച്ച്‌ ചിത്തിച്ച്‌ ശബ്ദാര്‍ഥവും ഭാവാര്‍ഥവും അറിയണം. എങ്കില്‍ മോഹം നശിക്കും. ശാസ്ത്രശ്രവണത്തിന്‌ അവസരമുണ്ടാകുന്നതുതന്നെ ന‍ാം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരായതു കൊണ്ടാണ്‌.തപസ്സും ഭക്തിയുമില്ലാത്തവന്‌, പരസേവനംചെയ്യാത്തവന്‌, അസൂയയുള്ളവന്‌ ഒന്നും ശാസ്ത്രം ഉപദേശിക്കരുതെന്ന്‌ ഗീത പറയുന്നു. താത്‌പര്യമില്ലാത്തവര്‍ക്ക്‌ നല്‍കരുത്‌. ശൂദ്രന്‍, സ്ത്രീ ഇവരൊന്നും ബ്രഹ്മവിദ്യക്ക്‌ അധികാരികളല്ലെന്ന്‌ കരുതുന്നവരുണ്ട്‌. ആര്‍ക്കാണ്‌ ബ്രഹ്മവിദ്യക്കധികാരമില്ലാത്തതെന്ന്‌ ഭഗവാന്‍ ഇവിടെ സംശയമേതുമില്ലാതെ പറത്തിരിക്കുന്നു. ജനിച്ച കുലമോ ലിംഗമോ ഒന്നും ഇവിടെ പ്രസക്തമല്ല.ഒരുതരത്തിലുള്ള പ്രയത്നവുമില്ലാത്തവന്‌ ശാസ്ത്രം ഉപദേശിക്കരുത്‌. സന്തോഷപൂര്‍വം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രയാസമാണ്‌ തപസ്സ്‌. ജടപിടിച്ചിരിക്കലല്ല. സ്വരാജ്യസേവനമാണ്‌ സര്‍വേശ്വരസേവനമെന്നും ജനങ്ങളോടുള്ള ഭക്തിയാണ്‌ പരമാത്മഭക്തിയെന്നും അറിയാത്തവനാണ്‌ പരസേവനം ചെയ്യാത്തവര്‍. അന്യര്‍ക്ക്‌ ഒരു ശുശ്രൂഷയും ചെയ്യാത്തവന്‍ പ്രകൃതിക്ക്‌ ഒരു ശുശ്രൂഷയും ചെയ്യാത്തവനാണ്‌. മറ്റുള്ളവരോട്‌ അസൂയപ്പെടുന്നവര്‍ ഭഗവാനോടാണ്‌ അസൂയപ്പെടുന്നത്‌.

അവലംബം: സ്വാമി സന്ദീപ്‌ ചൈതന്യയുടെ ഗീതാജ്ഞാന യജ്ഞം

Close