ആചാര്യന്മാര്‍ / പ്രഭാഷകര്‍ എന്ന വിഭാഗത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

വേദാന്തദര്‍ശനം (453)

വേദാന്തി സ്വസ്വരൂപം സാക്ഷാല്‍ക്കരിക്കുമ്പോള്‍ സമസ്തപ്രപഞ്ചവും അയാളെസ്സംബന്ധിച്ച് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അതു വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. എന്നാല്‍ പഴയ ദുഃഖമയമായ പ്രപഞ്ചമാകയില്ല. ദുഃഖനികേതനമായ കാരാഗൃഹം സച്ചിദാനന്ദമായി കേവലസത്തയും കേവലജ്ഞാനവും കേവലാനന്ദവുമായി, മാറിയിരിക്കുന്നു-ഈ അവസ്ഥാപ്രാപ്തിയാണ് അദ്വൈതദര്‍ശനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും.

വൈദികധര്‍മ്മാദര്‍ശങ്ങള്‍ (452)

‘സത്യത്തിനുവേണ്ടി മതങ്ങളിലെങ്ങും തിരയേണ്ട. അത് ഇവിടെയാണ്, അത്ഭുതങ്ങളില്‍വച്ച് അത്ഭുതമായ ഈ മനുഷ്യാത്മാവില്‍, എല്ലാ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും കലവറയും എല്ലാ അസ്തിത്വത്തിന്റെയും കേന്ദ്രവുമായ ഈ മനുഷ്യാത്മാവില്‍. അതിനാല്‍ ഇവിടെ അന്വേഷിക്കുവിന്‍, ഇവിടെയില്ലാത്തത് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കാവതല്ല. പുറത്തുള്ളത് അകത്തേതിന്റെ മങ്ങിയ പ്രതിച്ഛായമാത്രമാണ്.

ഹംസഃ സോഽഹം (451)

വാസ്തവമിതാണ്. ഏതൊരു വസ്തുവിനും രണ്ടു ഭാവമുണ്ട്. ഒന്ന് അപ്രാതിഭാസികവും അവികാര്യവും അവിനാശിയും. മറ്റേതു പ്രാതിഭാസികവും വികാര്യവും വിനാശിയും. മനുഷ്യന്‍ അവന്റെ പരമാര്‍ത്ഥഭാവത്തില്‍ വസ്തുവാണ്. ആത്മാവാണ്. ചൈതന്യമാണ്. ഈ ആത്മാവ് ഒരിക്കലും മാറ്റങ്ങള്‍ക്കധീനമല്ല. ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കപ്പെടാവുന്നതുമല്ല. എന്നാല്‍ അതു ഒരു രൂപാവരണം ധരിച്ചതായും ഒരു നാമം കൈക്കൊണ്ടതായും തോന്നപ്പെടുന്നു. ഈ രൂപവും നാമവും അവികാര്യമോ അവിനാശിയോ അല്ല. അവ നിരന്തരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടും നശിച്ചുകൊണ്ടുമിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും മനുഷ്യന്‍ മൂഢമായി ഈ വികാര്യഭാവത്തില്‍, ഈ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും അമൃതത്വം തേടുന്നു. ഒരു നിത്യശരീരം കിട്ടാനഭിലഷിക്കുന്നു. അത്തരമൊരമൃതത്വം എനിക്കു വേണ്ടാ.

ജ്ഞാനം നിത്യമാണ് (450)

ആരാധന മനുഷ്യഭാവത്തില്‍ നിസര്‍ഗ്ഗസിദ്ധമാണ്. അത്യുന്നതമായ തത്ത്വ ശാസ്ത്രത്തിന്നേ കേവലം അമൂര്‍ത്തമായ ആശയങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാവൂ. അതിനാല്‍ മനുഷ്യന്‍ എപ്പോഴും അവന്റെ ഈശ്വരനെ ആരാധനാര്‍ത്ഥം വ്യക്തിഗതനാക്കും. പ്രതീകത്തെ -അത് ഏതുതരവുമാകട്ടെ -അതായും അതിനുവേണ്ടിയും ആരാധിക്കാതെ, അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഈശ്വരതത്തത്ത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമാണെന്ന ബോധത്തോടെ ആരാധിക്കുന്നിടത്തോളംകാലം ഇതുവളരെ നല്ലതുതന്നെ. എല്ലാത്തിനും മേലെ ‘പുസ്തകങ്ങളില്‍ അങ്ങനെയുണ്ട്’ എന്ന അന്ധവിശ്വാസത്തില്‍ നിന്നു നാം മുക്തരാകണം.

ലോകത്തെ വെടിഞ്ഞ ജീവന്മുക്തര്‍ (449)

ലോകത്തെ വെടിയുക എന്നുവെച്ചാല്‍ അഹന്തയെ നിശ്ശേഷം വിസ്മരിക്കയാണ്, അതിനെക്കുറിച്ചു ലേശവും ബോധവാനല്ലാതിരിക്കയാണ്, ശരീരത്തില്‍ വസിക്കുന്നുവെങ്കിലും ശരീരത്താല്‍ ഭരിക്കപ്പെടാതിരിക്കയാണ്. ഈ തെമ്മാടി അഹന്തയെ മായ്ച്ചുകളയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യസമുദായത്തെ സഹായിക്കാനുള്ള കഴിവ് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തെ നിശ്ശേഷം പിന്‍വലിച്ചു ജീവിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും മാത്രം ചെയ്യുന്ന മൌനികള്‍ക്കാണ്. അവര്‍ ‘ഞാനെ’ന്നോ ‘എന്റേതെ’ന്നോ പറയുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാന്‍ ഉപകരണമാകുന്നതിലാണ് അവര്‍ ധന്യരാകുന്നത്.

മറ്റുള്ളവ - പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമയക്രമം അനുസരിച്ച്

 1. സത്ത ഒന്നേയുള്ളൂ (448)
 2. നാം ചിന്തിക്കുന്നതെന്തോ, അതായിത്തീരുന്നു (447)
 3. പഠനവും യുക്തിചിന്തയും (446)
 4. സ്വാതന്ത്യ്രത്തിലേക്കുള്ള വഴി പവിത്രനാവുകയാണ് (445)
 5. നാം ദേഹമാണെന്നുള്ള അന്ധവിശ്വാസം (444)
 6. മനസ്സും വ്യാമോഹങ്ങളും (443)
 7. യഥാര്‍ത്ഥജ്ഞാനി നിര്‍ഭയനാണ് (442)
 8. വസ്തുവും നിഴലും (441)
 9. മായയുടെ ഹേതുവെന്ത്? (440)
 10. ഏകസത്ത അനേകമായി കാണപ്പെടുന്നു (439)
 11. ജ്ഞാനയോഗത്തെപ്പറ്റി (438)
 12. ഏകസത്ത അനേകമായി കാണപ്പെടുന്നു (437)
 13. സ്വതന്ത്രമായ ആത്മാവ് (436)
 14. ജ്ഞാനയോഗത്തില്‍ ഒരു പ്രാരംഭപാഠം (435)
 15. അംബികാരാധന (434)
 16. ഭക്തിമാര്‍ഗ്ഗം (433)
 17. നാരദഭക്തിസൂത്രങ്ങള്‍ (432)
 18. അംബാരാധന (431)
 19. ഭക്തിയോഗപാഠങ്ങള്‍ (430)
 20. യോഗം ഭക്തിയിലൂടെ (429)
 21. ഭക്തിയോഗത്തെപ്പറ്റി (428)
 22. ഭക്തിയോഗത്തെപ്പറ്റി (427)
 23. ഇഷ്ടവും മതവും ആദര്‍ശവും (426)
 24. പ്രധാന പ്രതീകങ്ങള്‍ (425)
 25. പ്രതീകങ്ങളുടെ ആവശ്യം (424)
 26. അദ്ധ്യാത്മഗുരു (423)
 27. ഭക്തി - ആദ്യത്തെ പടികള്‍ (422)
 28. ഭക്തിക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ (421)
 29. ഭക്തി (420)
 30. പ്രായോഗികാദ്ധ്യാത്മികതയെപ്പറ്റി സൂചനകള്‍ (419)
 31. ലഘുരാജയോഗം: ആറു പാഠങ്ങള്‍ (418)
 32. പ്രാണായാമം (417)
 33. ഏകാഗ്രതയും ശ്വസനവും (416)
 34. രാജയോഗത്തെപ്പറ്റി (415)
 35. മനോവിജ്ഞാനീയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം (414)
 36. രാജയോഗപാഠങ്ങള്‍ (413)
 37. മനസ്സിന്റെ ശക്തികള്‍ (412)
 38. ഏകാഗ്രത (411)
 39. മനസ്സിന്റെ സിദ്ധികള്‍ (410)
 40. നിസ്സ്വാര്‍ത്ഥകര്‍മ്മം യഥാര്‍ത്ഥസന്ന്യാസമാണ് (409)
 41. ജ്ഞാനവും കര്‍മ്മവും (408)
 42. കര്‍മ്മയോഗത്തെപ്പറ്റി (407)
 43. നാലു യോഗമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ (406)
 44. ലക്ഷ്യവും സാക്ഷാല്‍ക്കാരോപായങ്ങളും (405)
 45. ഹിന്ദുധര്‍മ്മവും ശ്രീരാമകൃഷ്ണനും (404)
 46. സംന്യാസി (403)
 47. ശിഷ്യത്വം (402)
 48. അധികാരിവാദത്തിന്റെ തിന്മകള്‍ (401)
 49. പുനര്‍ജന്മം (400)
 50. ആത്മാവ് അമൃതമോ? (399)
 51. ഭാരതത്തിലെ മതപരമായ ചിന്താഗതി (398)
 52. ഹൈന്ദവദാര്‍ശനികചിന്തയുടെ പടികള്‍ (397)
 53. ഹിന്ദുമതം (396)
 54. ഹിന്ദുധര്‍മ്മം (395)
 55. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം MP3
 56. വിശേഷാവകാശം (394)
 57. രചനാവാദം (393)
 58. പ്രലയ-പ്രഭവങ്ങളുടെ ചക്രഗതി (392)
 59. മതാചരണം (391)
 60. പരിണാമം (390)
 61. സാധന അഥവാ ഉന്നതജീവിതത്തിനുള്ള ഒരുക്കം (389)
 62. ഈശ്വരന്‍: സഗുണനും നിര്‍ഗുണനും (388)
 63. ആധുനികലോകത്തു വേദാന്തം അവകാശപ്പെടുന്ന സ്ഥാനം (387)
 64. രക്ഷാമാര്‍ഗ്ഗം (386)
 65. വസ്തുവും നിഴലും: സത്യവും മിഥ്യയും (385)
 66. മനുഷ്യന്‍ സ്വന്തം വിധിയുടെ വിധാതാവ് (384)
 67. ആത്മാവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം (383)
 68. നിയമവും സ്വാതന്ത്ര്യവും (382)
 69. സുഷുപ്തിമൌനം (409)
 70. ജീവിതമരണങ്ങളെപ്പറ്റിയ നിയമങ്ങള്‍ (381)
 71. ജീവിതമരണങ്ങളെസ്സംബന്ധിച്ച നിയമം (380)
 72. മതത്തിന്റെ തെളിവിനെസ്സംബന്ധിച്ച് (379)
 73. ലക്ഷ്യം (378)
 74. ആത്മാവും ഈശ്വരനും (377)
 75. പ്രപഞ്ചവും ആത്മാവും (376)
 76. വിവേകചൂഡാമണി വ്യാഖ്യാനം PDF - സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി
 77. ബ്രഹ്മസൂത്രം ശാങ്കരഭാഷ്യം ഭാഷാനുവാദം PDF - എ.ജി. കൃഷ്ണവാരിയര്‍
 78. ആത്മാവും പ്രകൃതിയും (375)
 79. പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും (374)
 80. പൂജാപുഷ്പങ്ങള്‍ PDF - കുമ്പളത്ത് ശാന്തകുമാരി അമ്മ
 81. വികസനയത്നം (373)
 82. പ്രൌഢാനുഭൂതി പ്രകരണ പ്രകാശിക PDF
 83. മതത്തിന്റെ സാരാംശം (372)
 84. ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷ്യം (371)
 85. ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപം (370)
 86. മതം ആത്മനിരാസമാണ് (369)
 87. മതം സാക്ഷാത്കാരമാണ് (368)
 88. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ PDF - കുമ്പളത്ത്‌ ശാന്തകുമാരി അമ്മ
 89. മതവും സയന്‍സും (367)
 90. ഏകത്വം (366)
 91. ഏകത്വം മതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം (365)
 92. മതം - അതിന്റെ സാധനങ്ങളും സാധ്യവും (364)
 93. മതത്തിന്റെ ഉല്‍പ്പത്തി (363)
 94. ആത്മാവും ഈശ്വരനും മതവും (362)
 95. പാമ്പനിലെ വിജയസ്തംഭം (361)
 96. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ പുരാണം PDF (ഹംസപ്പാട്ട്)
 97. പരസ്പര സഹായം (360)
 98. എന്റെ ജീവിതവും ജീവിതകൃത്യവും (359)
 99. ഭാരതീയ മഹിളകള്‍ (358)
 100. ലോകത്തിനായി നല്കാനുള്ള ഭാരതസന്ദേശം (357)
 101. ചിന്താവിഷയങ്ങള്‍ (356)
 102. സാമുദായികസമ്മേളനത്തില്‍ ചെയ്ത പ്രസംഗം (355)
 103. ആര്യന്മാരും തമിഴന്മാരും (354)
 104. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സാമുദായികപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ (353)
 105. ഭാരതത്തിനു വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസം (352)
 106. ഇന്നത്തെ ഭാരതത്തിന്റെ പ്രശ്‌നവും സമാധാനവും (351)
 107. ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ വികാസം (350)
 108. ഭാരതവും ഭാരതീയരും (349)
 109. വര്‍ത്തമാനഭാരതം - ഭാരതവും ഭാരതീയരും (348)
 110. ഭാരതത്തിന് ഒരു പ്രവര്‍ത്തനപദ്ധതി (347)
 111. എന്റെ ചുണക്കുട്ടന്മാര്‍ക്ക് (346)
 112. ശരിയായര്‍ഹിക്കുന്നതു കിട്ടും (345)
 113. ജനസഞ്ചയത്തോടു നമുക്കുള്ള കര്‍ത്തവ്യം (344)
 114. ഞങ്ങളുടെ ആദര്‍ശം (343)
 115. മാംസബലവും ആത്മബലവും (342)
 116. സനാതനധര്‍മ്മത്തിന്റെ പിരിവുകള്‍ (341)
 117. ഭാരതം മതത്തിന്റെ നാടാണ് (340)
 118. ഈശ്വരനെ മനുഷ്യനില്‍ കാണുക (339)
 119. അഹിംസ - ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 120. ഒരുതരത്തിലും ആദര്‍ശം താഴ്ത്തരുത് (338)
 121. ചുറ്റുമുള്ള ദശലക്ഷങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കരളലിയണം (337)
 122. ഭാരതത്തിലെ ആദ്ധ്യാത്മികചിന്തക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള പ്രഭാവം (336)
 123. വേദാന്തമതം (335)
 124. അദ്വൈതം, ദ്വൈതം, ബൌദ്ധം (334)
 125. മനുഷ്യാരാധന (333)
 126. മനുഷ്യനില്‍ വിശ്വസിക്കുക (332)
 127. പൂര്‍വ്വികരെക്കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കുക (331)
 128. ആത്മവിശ്വാസവും ഈശ്വരവിശ്വാസവും (330)
 129. ജീവിതവിമര്‍ശനം (ശ്രീനാരായണ തത്ത്വചിന്തകള്‍) PDF
 130. കേരളത്തിലെ രണ്ടു യതിവര്യന്മാര്‍ - ഒരു പഠനം PDF
 131. പരമഭട്ടാരക ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ ജീവചരിത്രസംഗ്രഹം PDF
 132. മണിരത്നമാല പ്രശ്നോത്തരി PDF
 133. പരമഭട്ടാരശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികള്‍ ജീവചരിത്രം PDF
 134. ആദ്ധ്യാത്മികതയും ഹിന്ദുവും (329)
 135. ശിവയോഗ രഹസ്യം PDF - ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 136. ശ്രീഭട്ടാരശതകം PDF - മുഴങ്ങോട്ടുവിള കൃഷ്ണപിള്ള
 137. ദേവീമാനസപൂജാസ്തോത്രം PDF - ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 138. ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി ചരിതം ഓട്ടന്‍തുള്ളല്‍ PDF
 139. ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ ലഘുജീവചരിതം PDF
 140. ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികള്‍ ലഘുകാവ്യം PDF
 141. ശ്രീനാരായണധര്‍മ്മം അഥവാ ശ്രീനാരായണസ്മൃതി PDF
 142. ശ്രീനാരായണഗുരു ലഘുജീവചരിതം PDF - വര്‍ക്കല ശിവന്‍പിള്ള
 143. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ സാമാന്യഭൂമിക (328)
 144. ശ്രീനാരായണ സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ PDF
 145. ശ്രീനീലകണ്ഠ തീര്‍ത്ഥപാദ യോഗീശ്വരന്‍ അഥവാ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥശാല PDF
 146. ശ്രീനീലകണ്‌ഠതീര്‍ത്ഥസ്വാമിചര്യ (സംസ്കൃതം) PDF
 147. ശ്രീനാരായണന്റെ ഗുരു PDF
 148. ശ്രീ ഉപദേശസാരം PDF - രമണമഹര്‍ഷി
 149. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ഭജനാവലി PDF
 150. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചരണാഭരണം PDF
 151. ഭയലേശമില്ലാതെ ആരാധിക്കുക (327)
 152. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ പരമഭട്ടാരക ചരിതം PDF
 153. ശ്രീവിദ്യാധിരാജചരിതാമൃതം PDF - മുതുകുളം ശ്രീധര്‍
 154. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജന്‍ PDF - കുറിശ്ശേരി ഗോപാലപിള്ള
 155. ഭക്തിയും വിഗ്രഹാരാധനയും (326)
 156. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജവിജയം തുള്ളല്‍ PDF
 157. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സുപ്രഭാതം അഷ്ടോത്തരി PDF - കെ. ആര്‍. സി. പിള്ള
 158. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സുപ്രഭാതം PDF - ജഗതി വേലായുധന്‍ നായര്‍
 159. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സുപ്രഭാതം PDF - ചന്ദ്രദത്തന്‍
 160. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സ്വാമികള്‍ ലഘുജീവചരിത്രം PDF
 161. തത്ത്വമസി വിദ്യാധിരാജഗദ്യം PDF - പ്രൊഫ. എ. വി. ശങ്കരന്‍
 162. അല്‍മോറയിലെ സ്വാഗതത്തിനു മറുപടി (325)
 163. ശ്രീ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും നവോത്ഥാനവും PDF
 164. മതം അനുഭവിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് (324)
 165. വേദാധികാരനിരൂപണം PDF ലഘുജീവചരിത്രസഹിതം
 166. ഈശ്വരനെന്ന തത്ത്വം (323)
 167. എല്ലാം ആത്മാവിലുണ്ട് (322)
 168. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ശതകം ജീവചരിത്രകാവ്യം PDF - കെ. ആര്‍. സി. പിള്ള
 169. ശ്രീ നാരായണഗുരു ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ സുവനീര്‍ PDF
 170. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സ്മരണാഞ്ജലി PDF
 171. അനാദിയായ ഉപനിഷദര്‍ശനം (321)
 172. ശ്രദ്ധയും ആത്മാവും (320)
 173. വിദ്യാധിരാജദശകം PDF - സി പി നായര്‍
 174. കല്ക്കത്തയിലെ സ്വാഗതത്തിനു മറുപടി (319)
 175. ഗുരുപൂജ PDF - പ്രൊഫ ജി ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ സ്മരണിക
 176. മതവും വിദ്യാഭ്യാസവും(318)
 177. ചിത്തശുദ്ധിയോടെ സംഘടിക്കുക (317)
 178. ഗുരുപ്രണാമം PDF - ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി സ്മരണിക
 179. ആദ്ധ്യാത്മികാശയരത്‌നങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തണം (316)
 180. നമ്മുടെ ജീവരക്തം ആദ്ധ്യാത്മികതയാണ് (315)
 181. ദിവ്യതയെ ആവിഷ്‌കരിക്കുക (314)
 182. മതവും അന്ധവിശ്വാസവും (313)
 183. ഭാരതത്തിന്റെ സഹിഷ്ണുത (312)
 184. ഋഷികളും അവതാരങ്ങളും (311)
 185. ബ്രഹ്മസൂത്രം ശങ്കരഭാഷ്യം ഭാഷാനുവാദം PDF - പണ്ഡിറ്റ്‌ പി ഗോപാലന്‍നായര്‍
 186. തത്ത്വാധിഷ്ഠിത മതം (310)
 187. ഉപനിഷത്തും സ്വാതന്ത്ര്യവും (309)
 188. വേദാന്തവും ഭാരതീയജീവിതവും (308)
 189. ഹൃദയം മുട്ടെ തപിക്കുക (307)
 190. മതത്തിന്റെ വികാസം (306)
 191. തിന്മയ്‌ക്കെതിരായുള്ള പ്രവൃത്തി ആത്മനിഷ്ഠമായിരിക്കണം (305)
 192. ഉത്‌സാഹം ശാശ്വതമാക്കണം (304)
 193. ഗുരുദേവന്‍ കല്‍പ്പിച്ച ആചാരപദ്ധതി PDF
 194. സാമുദായികപരിഷ്‌കാരം (303)
 195. ഐക്യമെന്ന ആദര്‍ശം - അദ്വൈതാദര്‍ശം (302)
 196. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവ് (301)
 197. ശരിയായ മതം (300)
 198. ആചാരവും അനാചാരവും (299)
 199. ലോകത്തിന് ആദ്ധ്യാത്മികത നല്‍കാന്‍ ഭാരതം (298)
 200. ശിവഗംഗയിലെയും മാനാമധുരയിലെയും പ്രസംഗം (297)
 201. നിങ്ങളുടെ ഭാവി നിങ്ങളുടെ കൈയില്‍ത്തന്നെ (296)
 202. ഭൗതികതയില്‍ നിന്ന്‍ ആദ്ധ്യാത്മികതയിലേയ്ക്ക് (295)
 203. ആധുനിക പരിഷ്കാരവും ഭാരതീയ ആദ്ധ്യാത്മികതയും (294)
 204. ആദിമഹസ്സ് PDF - ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ആര്‍ഷ മഹത്വം
 205. ഭാരതീയജനതയുടെ ആദര്‍ശം (293)
 206. രാമനാട്ടിലെ സ്വീകരണം (292)
 207. വിദ്യാധിരാജ ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ (ജീവചരിത്രം) PDF - ശ്രീ. എന്‍. നാണുപിള്ള
 208. അദ്ധ്യാത്മജ്ഞാനദാനം (291)
 209. യഥാര്‍ത്ഥമായ ശിവാരാധന (290)
 210. സഗുണേശ്വരനും നിര്‍ഗുണേശ്വരനും (289)
 211. സൃഷ്ടിയുടെ അര്‍ത്ഥം (288)
 212. ഹിന്ദുക്കളുടെ ശാസ്ത്രങ്ങള്‍ (287)
 213. പലവഴിയും ശരി വഴിയും (286)
 214. ലോകത്തിന് ഭാരതത്തിന്റെ സംഭാവന (285)
 215. ഭാരതത്തിലെ ആദ്ധ്യാത്മിക വേരോട്ടം (284)
 216. വേദാന്തവും വിശേഷാവകാശവും (283)
 217. സാംഖ്യവും വേദാന്തവും (282)
 218. സാംഖ്യദര്‍ശനത്തെപ്പറ്റി ഒരു പഠനം (281)
 219. ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ജീവചരിത്രം ദ്രാവിഡഗാനം PDF
 220. പ്രപഞ്ചവിജ്ഞാനീയം (280)
 221. ആത്മാവും പ്രകൃതിയും ഈശ്വരനും (279)
 222. യാജ്ഞവല്ക്യനും മൈത്രേയിയും (278)
 223. ഉദ്ധരേദാത്മനാത്മാനം (277)
 224. യഥാര്‍ത്ഥജ്ഞാനം (276)
 225. വേദാന്തസൂത്രം ഗുരുപ്രസാദം വ്യാഖ്യാനം PDF - എം. എച്ച്. ശാസ്ത്രി
 226. പരിമിതവും അപരിമിതവും (275)
 227. സര്‍വ്വമതസ്വീകരണം (274)
 228. സര്‍വ്വലോകമതം (273)
 229. മതങ്ങള്‍ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളാണോ? (272)
 230. മതവൈവിദ്ധ്യം (271)
 231. ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്ത് പഠനം MP3 - സ്വാമി കൈവല്യാനന്ദ
 232. മതം സ്വാനുഭവമാണ് (270)
 233. കര്‍മ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം (269)
 234. ജ്ഞാനഭണ്ഡാരം തുറക്കുവാന്‍ ഏകാഗ്രത (268)
 235. സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ആദര്‍ശമതം (267)
 236. നാനാത്വത്തില്‍ ഏകത്വം എന്ന പ്രപഞ്ചവ്യവസ്ഥ (266)
 237. മതസ്പര്‍ദ്ധയും രഞ്ജിപ്പും (265)
 238. നിഷ്കാമന്‍ ഭയരഹിതന്‍ (264)
 239. നന്മയും നിര്‍മ്മലതയുമാണ്‌ നമ്മുടെ പ്രകൃതി (263)
 240. ഏകശക്തിസിദ്ധാന്തം (262)
 241. സ്വാര്‍ത്ഥവിസ്മരണം എന്ന ആദ്യപാഠം (261)
 242. ധീരന്‍മാരും ഉദാരന്‍മാരുമാവുക (260)
 243. ദ്വൈതത്തില്‍ നിന്നും അദ്വൈതത്തിലേയ്ക്ക് (259)
 244. ജീവാത്മാവുണ്ടെന്ന വിശ്വാസം (258)
 245. ശരീരദര്‍ശനവും ആത്മദര്‍ശനവും (257)
 246. അദ്വൈതത്തിന്റെ കേന്ദ്രാശയം (256)
 247. അദ്വൈതം യുക്തിയുക്തമായ മതസിദ്ധാന്തം (255)
 248. മതകാര്യങ്ങളെല്ലാം യുക്തിപരീക്ഷക്ക് വിധേയമാകണം (254)
 249. ദ്വൈതമതങ്ങളുടെ ദുര്‍ബലത (253)
 250. പ്രാണനെന്നതു ജീവചൈതന്യമാണ് (252)
 251. സത്യകാമന്റെ കഥ (251)
 252. വേദാന്ത ധര്‍മ്മാചരണം (250)
 253. വേദാന്തത്തിന്റെ പ്രായോഗികത (249)
 254. ദര്‍ശനമാല ദീധിതി വ്യാഖ്യാനം PDF
 255. അണുജീവിയും ഞാനും ഒന്ന് (248)
 256. പാപം എന്നൊന്നുണ്ടെന്ന് വേദാന്തം സമ്മതിക്കുന്നില്ല (247)
 257. പ്രായോഗികവേദാന്തം (246)
 258. ജഗദുദ്ധാരകന്‍ (245)
 259. മൃഗതൃഷ്ണിക അഥവാ മരുമരീചിക (244)
 260. സ്വര്‍ഗ്ഗാദിലോകങ്ങള്‍ മനുഷ്യകല്പിതങ്ങള്‍ മാത്രം (243)
 261. സര്‍വ്വവുമുള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സത്ത (242)
 262. ഏതൊന്നറിഞ്ഞാലാണ് സര്‍വ്വവും അറിയപ്പെടുക? (241)
 263. സര്‍വ്വകാമങ്ങളേയും ത്യജിച്ച് ആത്മാരാമനമാരാകുവിന്‍ (240)
 264. ആത്മാവിന്റെ ബന്ധമോക്ഷങ്ങള്‍ (239)
 265. അദ്വൈതവേദാന്തം (238)
 266. വിശിഷ്ടാദ്വൈതം (237)
 267. ദ്വൈതമതം (236)
 268. വൈദികവും അവൈദികവും (235)
 269. എഴുന്നേല്‍ക്കുക, സ്വതന്ത്രരാവുക! (234)
 270. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വിഷയജ്ഞാനവും (233)
 271. അമൃതത്വം - ആത്മാവിന്റെ നിത്യത്വം (232)
 272. നമ്മുടെ വിധിയുടെ വിധാതാക്കളാണ് നാം (231)
 273. പുനര്‍ജ്ജന്മസിദ്ധാന്തവും പൂര്‍വ്വജന്മസ്മരണയും (230)
 274. ആത്മാവും സ്ഥൂലശരീരവും (229)
 275. ബാഹ്യേന്ദ്രിയങ്ങളും പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനവും (228)
 276. ഈശ്വരന്‍ എന്ന പദം (227)
 277. ഉള്ളതെല്ലാം അനാദികാലംമുതലേ ഉള്ളതാണ് (226)
 278. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആരോഹാവരോഹങ്ങള്‍ (225)
 279. ആദിഭാഷ PDF - ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 280. മൂഢവിശ്വാസം കൈവെടിയുക (224)
 281. നിങ്ങള്‍ക്കു ദിവ്യത്വം ഇപ്പൊഴേയുണ്ട് (223)
 282. ആചാരപദ്ധതി PDF - ശ്രീ നീലകണ്ഠ തീര്‍ത്ഥപാദസ്വാമികള്‍
 283. ദിവ്യത്വം നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രകൃതിയാണ് (222)
 284. നിത്യാനന്ദമയമായ തത്ത്വം (221)
 285. അഭേദാനന്ദ സ്വാമികള്‍ - ദിവ്യസൂക്തങ്ങള്‍ PDF
 286. വസ്തുക്കളുടെ തത്ത്വം ദര്‍ശിക്കണം (220)
 287. മഹാക്ഷേത്രവും മഹാസ്വര്‍ഗ്ഗവും നമ്മുടെ ആത്മാവുതന്നെ (219)
 288. പുറമേ കാണുന്ന നാനാത്വത്തില്‍ ഏകത്വം കണ്ടെത്തണം (218)
 289. ദ്വൈതഭാവം വാസ്തവത്തിലില്ല (217)
 290. പ്രത്യഗാത്മാവ് - ‘അകത്തേക്കു പോയിരിക്കുന്നവന്‍’ (216)
 291. ആത്മസാക്ഷാല്‍ക്കാരത്തില്‍ വര്‍ത്തിക്കുന്നതാണ് യഥാര്‍ത്ഥജീവിതം (215)
 292. പ്രയോജനവാദിയും മതപരനും (214)
 293. എഴുന്നേല്‍ക്കുക, ഉണരുക, ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നതുവരെ നില്‍ക്കാതിരിക്കുക (213)
 294. യഥാര്‍ത്ഥസുഖം എന്തെന്നറിയാനാണ് തത്ത്വജ്ഞാനം (212)
 295. മതം ഗ്രന്ഥങ്ങളിലല്ല, ദേവാലയങ്ങളിലല്ല, അത് സാക്ഷാല്‍ അനുഭവമാണ് (211)
 296. ശ്രേയസ്സിനെ വരിക്കുന്നവര്‍ സിദ്ധനാകും (210)
 297. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറിയ ഭാഗവും ജഡദ്രവ്യമല്ല (209)
 298. ജഗത്തിനു നാം കാണുന്ന മാനുഷികസമാധാനമത്രേ നമ്മുടെ ഈശ്വരന്‍ (208)
 299. സത്യവസ്തുവില്‍ മൃത്യുവില്ല, ദുഃഖമില്ല (207)
 300. ഏറ്റവും ഉച്ചമായ ലക്ഷ്യംതന്നെ നമുക്കു നിശ്ചയമായും വേണം (206)
 301. മിഥ്യാകാമങ്ങള്‍ ഓടിച്ച വഴിക്കോടുന്ന മനുഷ്യര്‍ക്കു കര്‍മ്മത്തെപ്പറ്റി എന്തറിയാം? (205)
 302. എന്റെയെന്നും എനിക്കെന്നും ഉള്ള ഭാവനയരുത് (204)
 303. മതങ്ങള്‍ക്ക് പിണയുന്ന തെറ്റ് (203)
 304. ഒരേ ആത്മാവ് ഓരോ ജീവനിലും പ്രകാശിച്ച് അനന്തമായിരിക്കുന്നു (202)
 305. അദ്വൈതം ഭാരതഭൂമിയെ ഭൗതികതയില്‍നിന്നു രക്ഷിച്ച കഥ (201)
 306. ദേശകാലനിമിത്തങ്ങളോടുള്ള പിടി വിടുവിക്കാനുള്ള യത്നം (200)
 307. ഈശ്വരന്‍ ജീവനും ജീവനായി സര്‍വ്വത്തിനും കാതലായിരിക്കുന്നു (199)
 308. എല്ലാറ്റിന്റെയും ആധാരവും സത്തും ഏകവസ്തുവാണ് (198)
 309. സ്വാതന്ത്ര്യപ്രാപ്തിയാണ് സര്‍വ്വതിന്റെയും ലക്ഷ്യം (197)
 310. ലോകാതിഗത്വമാണ് എല്ലാ മതങ്ങളും ഉപദേശിക്കുന്നത് (196)
 311. മായാവാദത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരണം (195)
 312. നിങ്ങളുടെ സത്ത ആനന്ദമാണ് (408)
 313. നാം നമ്മുടെ കഴിവുകളെ സത്യത്തിലേക്കു തിരിച്ചുവിടണം (194)
 314. ദ്രഷ്ടാവും ദൃശ്യവും ഒന്നിച്ചുതോന്നി ഒന്നിച്ചുമറയുന്നു (407)
 315. ധൈര്യത്തില്‍ മുന്തിനില്‍ക്കുന്ന മതം വേദാന്തമത്രേ (193)
 316. നമ്മെയും ലോകത്തെയും വിട്ടുള്ള ഒരീശ്വരന്‍ എങ്ങുമില്ല (406)
 317. ഈശ്വരന്‍ വേദാന്തദര്‍ശനത്തിന്റെ ആരംഭം മാത്രം (192)
 318. ഒരു യഥാര്‍ത്ഥ മുമുക്ഷു തന്നെ അന്വേഷിച്ചാല്‍ മതിയാവും (405)
 319. ത്യാഗമൊന്നേ പരിപൂര്‍ണ്ണതയ്ക്കു വഴിയുള്ളൂ (191)
 320. താനും ഒഴിഞ്ഞയിടത്താണ് ആനന്ദം വെളിപ്പെടുന്നത് (404)
 321. സല്‍കര്‍മ്മം തന്നെ എന്തിന്? (190)
 322. ഏതു പ്രശ്നത്തിനും മൂലകാരണം താനാണ് (403)
 323. മായ എന്നത് ലോകസ്ഥിതിയുടെ ഒരു വിവരണം മാത്രമാണ് (189)
 324. മനോവ്യാപാരം അറ്റിരിക്കുന്നവനാണ് ജീവന്മുക്തന്‍ (402)
 325. എന്താണ് മായ ? (188)
 326. ഈ ജഗത്ത് തോന്നലില്‍ മാത്രം (401)
 327. ദേശകാല പരിധികളെ കടന്നുപോവാന്‍ മനുഷ്യനു സാധ്യമല്ല (187)
 328. താനേതാനായ് പ്രകാശിക്കുന്ന ആത്മസ്വരൂപമാണ് ഓങ്കാരം (400)
 329. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ജഗത്തിന്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല ? (186)
 330. വൃത്തിജ്ഞാനം വിഷയസംബന്ധിയാണ് (399)
 331. നാമെങ്ങനെയോ, അങ്ങനെയാണ് നമുക്കു ലോകം (185)
 332. നിങ്ങള്‍ ജലവും വിഷയാദികള്‍ കുമിളകളുമാണ് (398)
 333. യഥാര്‍ത്ഥമനുഷ്യനോ അഖണ്ഡം അനാദ്യന്തം (184)
 334. ദ്രഷ്ടാവെന്നതു മനോവൃത്തി മാത്രമാണ് (397)
 335. പരഹിതാര്‍ത്ഥം ജീവിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിലേ നാം വാസ്തവത്തില്‍ ജീവിക്കുന്നുള്ള (183)
 336. ആത്മാവ് കാലത്രയത്തിലും ഭേദമറ്റവനാണ് (396)
 337. മനസ്സും ദേഹവുമല്ലാത്ത ഈ ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമെന്ത്? (182)
 338. ആത്മജ്ഞാനികള്‍ കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലെ (395)
 339. മതശാസ്ത്രങ്ങളെ പുതിയ വെളിച്ചവുമായി അനുരഞ്ജിപ്പിക്കാനുള്ള വഴി (181)
 340. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നാണെങ്കില്‍ സൃഷ്ടി എന്തിന്? (394)
 341. ഈ ദേഹത്തില്‍ അനശ്വരമായി വല്ലതുമുണ്ടോ? (180)
 342. ജ്ഞാനിയുടെ അവസ്ഥ ജാഗ്രത് - സുഷുപ്തികള്‍ക്കു വിലക്ഷ്ണമാണ്(393)
 343. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സു വികസിക്കുന്തോറും അദ്ധ്യാത്മപദ്ധതികള്‍ക്കും വികാസം കൂടും (179)
 344. ആത്മാവ് ജ്ഞാനാജ്ഞാനങ്ങള്‍ക്കും അപ്പുറമാണ് (392)
 345. മനുഷ്യന് അദ്ധ്യാത്മമതം എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് (178)
 346. ജ്ഞാനിയും അജ്ഞാനിയും ഒരുപോലെതന്നെ കാണപ്പെടുന്നു (391)
 347. സര്‍വ്വമതങ്ങളും അതീന്ദ്രിയതത്ത്വസാക്ഷാല്‍ക്കാരം ഉദ്‌ഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് (177)
 348. അനുഭൂതികള്‍ അവിസ്മരണീയങ്ങളാണ് (390)
 349. മതത്തിന്റെ ശക്തിവിശേഷം (176)
 350. വൃത്തിയിലേ സൃഷ്ടിയുള്ളൂ (389)
 351. യഥാര്‍ത്ഥമായ മതം തികച്ചും അതീന്ദ്രിയമാണ് (175)
 352. പ്രവചനങ്ങള്‍ മനോമയമാണ് (388)
 353. ഒരിക്കലും മാറാത്ത ഒന്നുണ്ട്, അതാണ് ഈശ്വരന്‍ (174)
 354. ‘ഈശ്വരാ, നീ എല്ലാം ചെയ്യൂ’ (387)
 355. ദുഃഖംപോലെതന്നെ മടുപ്പിക്കുന്നതാണ് സുഖവും (173)
 356. ഈ ലോകം തന്നെ ചൈതന്യമയമാണ് (386)
 357. ജ്ഞാനാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അവശ്യം വേണ്ട യോഗ്യതകള്‍ (172)
 358. സത്തും ചിത്തും ചേര്‍ന്ന് വിശ്വമായിത്തീരുന്നു (385)
 359. നിര്‍ഗുണോപാസനയുടെ ഫലം (171)
 360. ശുദ്ധജ്ഞാനത്തില്‍ വസ്തുക്കള്‍ വിഷയീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല (384)
 361. ആധുനികവിജ്ഞാനലോകത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താന്‍ വേദാന്തം പര്യാപ്തമാണ് (170)
 362. ആരുടെ പേരും ഒന്നാണ് - ‘ഞാന്‍’ (383)
 363. നാം പഠിക്കേണ്ട അതിവിശിഷ്ടമായ പാഠം (169)
 364. യുക്തിവിചാരവും മതവും (168)
 365. ജ്ഞാനത്തില്‍ അജ്ഞാനം (382)
 366. ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടസിദ്ധാന്തം ഏകത്വമാകുന്നു (167)
 367. അഹന്തയറ്റാല്‍‌ ആത്മാനുഭൂതിയുണ്ടാകുന്നു (381)
 368. പരമാര്‍ത്ഥദൃഷ്ട്യാ നമ്മളും ഈശ്വരനും ഒന്നുതന്നെയാണ് (166)
 369. സ്ഥിരമായും സുഖമായും ഇരിക്കുന്നതാണ് ആസനം (380)
 370. ഭീരുക്കള്‍ ഒരിക്കലും വിജയം നേടുന്നില്ല (165)
 371. ആത്മാവു (ത്രിപുടിയായി) ഭേദിച്ചു നില്‍ക്കുന്നതാണ് ജീവന്‍ (379)
 372. ജഗത്തിന്റെ ഓരോ സ്പന്ദനത്തില്‍ക്കൂടിയും സ്വാതന്ത്ര്യം നിശ്വസിക്കുന്നു (164)
 373. ആത്മസാക്ഷാല്‍ക്കാരത്തിനു പറ്റിയ ഉപദേശം മൗനമാണ്(378)
 374. ഈശ്വരനെ നിഷേധിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു സാധ്യമല്ല (163)
 375. ആത്മാവ് സച്ചിദാനന്ദമാണ് (377)
 376. ചൈതന്യമില്ലാത്തതിന് സ്വാതന്ത്ര്യം സാധ്യമല്ല (162)
 377. എന്‍റെ സത്യം (തത്വം) എന്താണ്? (376)
 378. വിഷയാസക്തിരോഗം മാറ്റുവാനുള്ള ഏകൗഷധം (161)
 379. ആത്മസാക്ഷാത്കാരമെന്താണ്? (375)
 380. എല്ലാ പ്രേമങ്ങളുടെയും ഏകലക്ഷ്യം ഈശ്വരനത്രേ (160)
 381. ചിത്ത ശുദ്ധിക്ക് നിത്യപൂജാകാര്യങ്ങള്‍ നല്ലതാണ് (374)
 382. ഭക്തിയുടെ വാത്‌സല്യഭാവം (159)
 383. വാസനാപ്രതിബന്ധമറ്റവനേ ദൃഡജ്ഞാനിയും മുക്തനുമാവൂ (373)
 384. ദിവ്യപരമപ്രേമത്തിനു മാനുഷികഭാവങ്ങളില്‍ കല്പിച്ചിട്ടുള്ള വിധങ്ങള്‍ (158)
 385. അഖണ്ഡബോധത്തെയാണ് മഹത്തത്ത്വമെന്നു പറയുന്നത് (372)
 386. പ്രേമസ്വരൂപനായ ഈശ്വരന് പ്രേമസ്വരൂപംതന്നെ തെളിവ് (157)
 387. ലോകമുണ്ടെന്നതിനാധാരം നമ്മുടെ അനുഭവം മാത്രമാണ് (371)
 388. ഭയങ്ങളെ ജയിച്ചു കീഴടക്കുന്നതാകുന്നു പ്രേമത്തിന്റെ ജന്മസ്വഭാവം (156)
 389. ആത്മവിദ്യ ഋതുവായ മാര്‍ഗ്ഗമാകുന്നതെങ്ങനെ? (370)
 390. യഥാര്‍ത്ഥഭക്തനു പരവിദ്യയും പരഭക്തിയും ഒന്നുതന്നെ (155)
 391. സ്ഥൂലചക്ഷുസ്സിനെ അടച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല (369)
 392. സമഷ്ടിപ്രേമവും അത് ആത്മസമര്‍പ്പണത്തിനു വഴിയാകുന്ന വിധവും (154)
 393. സുഖദുഃഖങ്ങള്‍ മനസ്സിന്‍റേതുകളാണ് (368)
 394. ബഹുമാനഭാവം ഉദിക്കുന്നത് പ്രേമമെന്ന മൂലത്തില്‍നിന്നാണ് (153)
 395. ഈ ലോകദുഃഖത്തിനു പരിഹാരമൊന്നില്ലേ? (367)
 396. ഭക്തിയോഗത്തിന്‍റെ മൂലരഹസ്യം (152)
 397. മന്ത്രജപം സദാപി ഉള്ള അജപാ മന്ത്രത്തെ ഉണര്‍ത്തും (366)
 398. ഭക്തിയോഗിയുടെ പരഭക്തി ദര്‍ശനം (151)
 399. ഞാനെങ്ങനെയാണ് വികാരങ്ങളെ അടക്കേണ്ടത് (365)
 400. ഉത്കൃഷ്ടരൂപത്തിലുള്ള പ്രേമത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാകുന്നു ഭക്തിയോഗം (150)
 401. അഹങ്കാരനൊടുങ്ങിയാലേ ആത്മാനുഭൂതി ഉണ്ടാവു (364)
 402. ഏറ്റവും സ്വാഭാവികമെന്നു പറയാവുന്നതത്രേ ഭക്തിയോഗിയുടെ ത്യാഗം (149)
 403. നശിക്കണമെന്നുള്ളവര്‍ മറ്റുള്ളവന് നാശം ഓര്‍മ്മിക്കും(363)
 404. പരിശുദ്ധിയത്രേ ഭക്തിസൗധത്തിന്റെ തറയും അസ്തിവാരശിലയും (148)
 405. ജ്ഞാനിയുടെ ശുദ്ധമനസ്സ് ബ്രഹ്മമാണ് (362)
 406. ഭക്ഷ്യാഭക്ഷ്യാവിവേകം വേണമെന്നുള്ളതു യുക്തിയുക്തംതന്നെ (147)
 407. മനോബോധത്തെ ആത്മബോധമാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു (361)
 408. സനാതനധര്‍മ്മം അസംഖ്യം വാതിലുകള്‍ തുറന്നുകൊടുക്കുന്നു (146)
 409. പ്രണവം എന്താണ്‌? (360)
 410. പ്രതീകോപാസനയുടെ അര്‍ഥങ്ങള്‍ (145)
 411. ഹൃദയം (ഉള്ളം) ചിന്തയറ്റ മനസ്സാണ് (359)
 412. ഓംകാരത്തില്‍നിന്നാകുന്നു സര്‍വ്വജഗത്തും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെന്നു വിചാരിക്കാം (144)
 413. ഭേദങ്ങളെല്ലാം ബാഹ്യരൂപങ്ങളില്‍ മാത്രം (358)
 414. നമുക്ക് ഈശ്വരനെ മനുഷ്യഭാവത്തില്‍ വിചാരിക്കയല്ലാതെ ഗത്യന്തരമില്ല (143)
 415. ഉള്ള വിധത്തില്‍ ഇരിക്കുന്നത് ഉള്ളം (357)
 416. ഗുരുക്കന്മാരില്‍ക്കൂടിയല്ലാതെ ആര്‍ക്കും ഈശ്വരദര്‍ശനം സാദ്ധ്യമല്ല (142)
 417. ഗുരു വെളിയിലില്ല ഉള്ളില്ലാണ് (356)
 418. സാധകന്റെ കണ്ണുതുറപ്പിക്കുന്നവനാകുന്നു ഗുരു (141)
 419. മനസ്സിനെ നല്ല മാര്‍ഗ്ഗത്തിലുറപ്പിച്ചു നിര്‍ത്തുന്നതെങ്ങനെ? (355)
 420. ഗുരുവിനുണ്ടാകേണ്ട ഗുണങ്ങള്‍ (140)
 421. മാനസിക അറിവിനും അതീതമായുള്ളതാണ് ആത്മജ്ഞാനം(354)
 422. ഗുരുശിഷ്യന്മാര്‍ക്ക് വേണ്ടുന്ന യോഗ്യതകള്‍ (139)
 423. ഗുരു നിരകാര സ്വരൂപമായിട്ടെന്നുമിരിക്കുന്നു (353)
 424. എന്താണ് യഥാര്‍ത്ഥ ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധം ? (138)
 425. ശുദ്ധപ്രകാശം പ്രതിഫലിക്കുകയില്ല (352)
 426. ഭക്തിയോഗലക്ഷ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം (137)
 427. നിങ്ങളുടെ യഥാര്‍ത്ഥ പ്രകൃതിയില്‍ ഉണരുന്നതാണു ഉണര്‍ച്ച (351)
 428. ഈശ്വരതത്ത്വത്തെപ്പറ്റി ഭാരതീയര്‍ക്കുള്ള ബോധം (136)
 429. പുനര്‍ജന്മത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഹൈന്ദവമതം ശരിയാണോ?(350)
 430. ഏകവും അദ്വിതീയവുമായ ബ്രഹ്മംതന്നെ എല്ലാം (135)
 431. സാക്ഷാല്‍ക്കാരം എപ്പോഴുമുള്ളതാണ് (349)
 432. നിരന്തരസ്മരണമാണ് ഭക്തി (134)
 433. ജീവന്‍ ദേഹത്തെ ചൈതന്യവത്താക്കിത്തീര്‍ക്കുന്നു (348)
 434. പരമപ്രേമമാകുന്നു ഭക്തിയുടെ സ്വരൂപം (133)
 435. ഞാനാരാണെന്ന് ഞാനന്വേഷിക്കുന്നതെങ്ങനെ?(347)
 436. ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാകുന്ന കൈവല്യമഹാസമുദ്രം (132)
 437. വിഷയപ്രപഞ്ചം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് അഹന്തയിലാണ് (346)
 438. ജ്ഞാനം അനന്തമാകുമ്പോള്‍ ജ്ഞേയം അല്പമായിത്തീരും (131)
 439. ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചവനെ ലോകത്തെ അളക്കാനൊക്കു (345)
 440. വിവേകികള്‍ക്കു മനസ്സ് ആത്മാവാണെന്ന ഭാവന ഇല്ലാതാകുന്നു (130)
 441. സ്വരൂപം അറിവുമയം മാത്രമാണ് (344)
 442. പ്രപഞ്ചമെന്നതു മാനസികവും ഭൗതികവും ചേര്‍ന്നതാണ് (129)
 443. മനസ്സുണ്ടെങ്കില്‍ ലോകവുമുണ്ട് (343)
 444. വാസനകള്‍ കാര്യകാരണബന്ധത്താല്‍ സംഘടിതമാണ് (128)
 445. ആനന്ദം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയാണ് (342)
 446. മനുഷ്യരില്‍ എല്ലാ വാസനകളും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു (127)
 447. ജാഗ്രത്‌, സ്വപ്ന, സുഷുപ്തികള്‍ മൂന്നും മനസ്സിനുള്ളതാണ് (341)
 448. പഞ്ചഭൂതങ്ങളും ചിത്തവും അത്യന്തഭിന്നമായ വസ്തുക്കളല്ല (126)
 449. കുടുസ്സാക്കപ്പെട്ട പ്രജ്ഞയാണ് മനസ്സ് (340)
 450. മനുഷ്യനില്‍ ദേവപ്രകൃതി ബദ്ധമായി കിടക്കുന്നു (125)
 451. മനസ്സിന്‍റെ കൃശത്വം ഒഴിഞ്ഞാല്‍ ശുദ്ധആത്മസ്വരൂപം (339)
 452. പല തരത്തിലുള്ള യോഗ സിദ്ധികള്‍ (124)
 453. ഭേദഭാവം തീരെ ഇല്ലാത്തവന്‍ ഗുരു (338)
 454. സര്‍വദുഃഖങ്ങള്‍ക്കും കാരണം അജ്ഞാനമാകുന്നു (123)
 455. സുഖദുഃഖങ്ങള്‍ക്ക് ഹേതു അഭിമാനമാണ് (337)
 456. പരമപദം ചിത്തത്തെയും അതിക്രമിച്ചതാകുന്നു (122)
 457. സമാധി അവസ്ഥ നമ്മില്‍ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് (336)
 458. യോഗിക്കുണ്ടാവുന്ന അഷ്‌ടൈശ്വര്യപ്രാപ്തി (121)
 459. ദേഹം താനാണെന്ന ബുദ്ധിമൂലം വിചാരമുണ്ടാകുന്നു (335)
 460. യോഗി ഏതു വസ്തുവിലും അഹംഭാവന ചെയ്‌വാന്‍ ഇച്ഛിക്കുന്നു (120)
 461. സല്‍പുരുഷന്‍ തനിക്കുള്ളില്‍ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു (334)
 462. സ്വാര്‍ത്ഥസംയമത്താല്‍ പുരുഷജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നു (119)
 463. ആത്മാന്വേഷ്ണമാണ് ധ്യാനം(333)
 464. ശരീരത്തിന്റെ സന്നിവേശവിശേഷത്തെ യോഗി അറിയുന്നു (118)
 465. നമസ്ക്കാരമെന്താണ്? (332)
 466. അനന്തവീര്യം ഓരോരുവനും സ്വാധീനമാണ് (117)
 467. ഉണ്ടായി ഇല്ലാതാകുന്നത് ജീവന്‍ (331)
 468. നമ്മുടെ ഓരോ അനുഭവവും ഓരോ ചിത്തവൃത്തി രൂപത്തിലുണ്ടാവുന്നു (116)
 469. ‘ഞാന്‍’ ഉദയമാകുന്നതോടുകൂടി ലോകവും ഉദയമാവുന്നു (330)
 470. ചിത്തം ഏകാഗ്രമായാല്‍ കാലത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധം അസ്തമിക്കും (115)
 471. നാനാത്വമാണ് സത്യത്തെ മറയ്ക്കുന്നത് (329)
 472. സംയമസ്‌ഥൈര്യം സിദ്ധിച്ചവനു സര്‍വ്വശക്തികളും അധീനമാവുന്നു (114)
 473. വിചാരങ്ങള്‍ ദ്രഷ്ടാവും ദൃശ്യങ്ങളുമായി ഉളവാകുന്നു (328)
 474. ജന്മലാഭം ആനന്ദമായി തോന്നാന്‍ (113)
 475. മനസ്സ് വിചാരങ്ങളുടെ സംഘാതമാണ് (327)
 476. പ്രാണനെ സ്വാധീനമാക്കാനുള്ള സുഗമോപായം (112)
 477. മനസിനെ പരിശോധിക്കുന്നതെങ്ങനെയാണ്?(326)
 478. സുകൃതിയുടെ ലക്ഷണം (111)
 479. ദുഷ്‌പ്രവൃത്തികളില്‍നിന്നു വിരമിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത (110)
 480. ആത്മവിചാരണക്ക് വിചാരം തന്നെ ആവശ്യമുണ്ടോ? (325)
 481. യോഗവിരോധിപ്രത്യയങ്ങളെ നിരോധിക്കാന്‍ വിപരീതഭാവനകളെ ഉളവാക്കണം (109)
 482. മനസ്സിനുകാരണമായ അഹന്തയെ ഒഴിച്ചാല്‍ മനസ് മായും (324)
 483. സത്യാന്വേഷണത്തിന്റെ ഏഴു പടികള്‍ (108)
 484. വിചാരണ തന്‍റെ സത്യത്തെ നേരിട്ടാരായുന്നതാണ് (323)
 485. അവിദ്യനിമിത്തമാണ് ആത്മാവിനു പ്രകൃതിയോടു സംബന്ധമുണ്ടാവുന്നത് (107)
 486. വിചാരമറ്റ നിത്യാത്മ സ്വരൂപം (322)
 487. ലോകത്തോടുള്ള സക്തി പരിത്യജിച്ച് സ്വതന്ത്രരാകുക. - സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍
 488. ദേഹവുമായി ആത്മത്വേന ബന്ധിക്കുക നിമിത്തമാണു സുഖദുഃഖങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് (106)
 489. കാമവികാരത്തെ ഒഴിക്കുന്നതെങ്ങനെ (321)
 490. മനുഷ്യന്റെ യഥാര്‍ത്ഥസ്വരൂപമായ ആത്മതത്ത്വം (105)
 491. അവനവനെതന്നെ സാക്ഷാത്‌ക്കരിച്ചാലെ സാക്ഷാത്കാരമാവുന്നുള്ളൂ (320)
 492. ചിന്മാത്രപുരുഷന്‍ എന്ന തത്ത്വം (104)
 493. തമിഴ് ശാസ്ത്രങ്ങളില്‍ മുപ്പാഴ് ( മൂന്നു ശൂന്യങ്ങള്‍ ) (319)
 494. ബാഹ്യവിഷയങ്ങളോട് താദാത്മ്യം വരുന്നതു കൊണ്ടാണ് ദുഃഖിയാവുന്നത് (103)
 495. ജീവന്മാര്‍ നിജപ്രകൃതിയില്‍ ഉപാധി രഹിതനാണ് (318)
 496. ഇഹത്തെ ത്യജിക്കുന്നതുകൊണ്ടേ പരം ലഭിക്കൂ (102)
 497. വിചാരമില്ലെന്നിടത്ത് ശരീരം പ്രതീതമാവുകയില്ല (317)
 498. നാം തന്നെയാകുന്നു നമ്മുടെ നാഥന്‍മാര്‍ (101)
 499. ചില സ്മരണകള്‍ (316)
 500. ശ്രീ നീലകണ്ഠതീര്‍ത്ഥപാദസ്വാമി ചരിത്രസമുച്ചയം PDF
 501. വിദ്വാന്മാരില്‍പ്പോലും രൂഢമൂലമായ ജീവിതാസക്തിയാണ് ‘അഭിനിവേശം’ (100)
 502. അദ്വൈത വസ്തു നീയാണ് (315)
 503. അനിത്യതയെ നിത്യതയായി തോന്നുന്നത് അവിദ്യ മൂലമാണ് (99)
 504. സുഖാനുഭാവത്തെ മറയ്ക്കുന്ന വിചാരങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുക (314)
 505. മനോജയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണു ദുഃഖമുണ്ടാകുന്നത് (98)
 506. അദ്വൈതമാണ് സമത്വം (313)
 507. സാരവത്തായതു ഗ്രഹിക്കുക, അതാണു ജ്ഞാനാഭ്യാസരഹസ്യം (97)
 508. മരണഭയം എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം(312)
 509. സനാതനമായ ആത്മവസ്തു അമൃതവും അവ്യയവുമാകുന്നു (96)
 510. ഗുരു മറ്റാരുമല്ല, ആത്മാവ് തന്നെയാണ്(311)
 511. ചിത്തൈകാഗ്രതയ്ക്കുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങള്‍ (95)
 512. പ്രകൃത്യാ ഉള്ളത് സമാധിയാണ് (310)
 513. സമാധി പ്രജ്ഞയുടെ നിശ്ശേഷവിഷയവും അതീന്ദ്രിയവുമാകുന്നു (94)
 514. മിഥ്യയും സത്യവും ഒന്നുതന്നെയാണ് (309)
 515. നിര്‍വിതര്‍ക്ക സമാധി (93)
 516. ആത്മാവ് ഗാഢനിദ്രയിലെ പരിപൂര്‍ണ്ണ ബോധമാണ് (308)
 517. സമാധിസ്ഥനായ യോഗി ശുദ്ധസ്ഫടികമണിപോലെയാണ് (92)
 518. ആത്മാവ് പ്രജ്ഞ തന്നെയാണ് (307)
 519. ചിത്തത്തെ ധാരണ ചെയ്യേണ്ട വിധം (91)
 520. സ്വയം അറിയുക (306)
 521. പ്രാണനും സ്മൃതിയും (90)
 522. ജാഗ്രത്ത് - സുഷുപ്തി (305)
 523. ആത്മസംയമനംകൊണ്ട് യാതൊന്നും നഷ്ടമാകുന്നില്ല (89)
 524. ധ്യാനം നിങ്ങളുടെ യഥാര്‍ത്ഥ പ്രകൃതമാണ്‌ (304)
 525. രോഗികള്‍ക്കു യോഗികളാകുവാന്‍ സാധ്യമല്ല (88)
 526. ഈശ്വരസങ്കല്പം (303)
 527. സത്‌സംഗത്തെക്കാള്‍ പവിത്രതരമായിട്ടൊന്നു ലോകത്തിലില്ല (87)
 528. അഹംസ്ഫുരണവും അഹംവൃത്തിയും (302)
 529. ‘ഓം’കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം (86)
 530. അറിവോടുകൂടി ആദിയോടു ചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നതാണ് ധ്യാനം (301)
 531. ഈശ്വരന്‍ തന്നെയാണ് ആദ്യഗുരു (85)
 532. സ്വരൂപാനന്ദം (300)
 533. സുഖവും വൈരാഗ്യവും (299)
 534. നിരതിശയ ജ്ഞാനത്തെയാണ് ഈശ്വരന്‍ എന്നു പറയുന്നത് (84)
 535. അസംപ്രജ്ഞാത സമാധിയാണ് കൈവല്യം തരുന്നത് (83)
 536. സമസ്തപ്രകൃതിയും തമസ്സ്, സത്ത്വം, രജസ്സ് എന്ന മൂന്നു ഗുണങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്നതാണ് (82)
 537. വൈരാഗ്യമാകുന്നു മുക്തിക്ക് ഏകമാര്‍ഗ്ഗം (81)
 538. ദുര്‍വൃത്തികളെ സദ്‌വൃത്തികളെക്കൊണ്ടു നിരോധിക്കണം (80)
 539. ആരാണ് യഥാര്‍ത്ഥ യോഗി ? (79)
 540. ശാന്തചിത്തനായ മനുഷ്യന്‍ ചിത്തവൃത്തികളെ നിരോധിച്ചവനാണ് (78)
 541. യഥാര്‍ത്ഥപുരുഷന്‍ മനസ്സിന്റെ പിന്നിലാണ് (77)
 542. അദ്ധ്യാത്മജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടംതന്നെ ബുദ്ധിക്കപ്പുറത്താണ് (76)
 543. പരമാണുക്കളില്‍നിന്നുടലെടുത്തവ അതിലേയ്ക്ക് തന്നെ മടങ്ങുന്നു (75)
 544. ഓരോ സ്നേഹപ്രസരവും അവനവനിലേക്കുതന്നെ മടങ്ങിവരുന്നു (74)
 545. അഭ്യസിക്കുന്നവര്‍ക്കുമാത്രം കിട്ടുന്നതാണ് ഉത്തമോത്തമഫലം (73)
 546. യോഗം അഭ്യസിക്കേണ്ട രീതി (72)
 547. അഹിംസയെക്കവിഞ്ഞൊരു ധര്‍മ്മമില്ല (71)
 548. സമാധി സര്‍വ്വമനുഷ്യരുടെയും, സര്‍വ്വജീവികളുടെയും, സ്വത്താകുന്നു (70)
 549. ധ്യാനമത്രേ ജീവിതത്തിന്റെ അത്യുത്കൃഷ്ടാവസ്ഥ (69)
 550. തത്ത്വജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഉള്ളില്‍ നിന്നാണ് (68)
 551. സമാധി കൊണ്ടെന്തു പ്രയോജനം? (67)
 552. രാജയോഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം (66)
 553. യോഗിയുടെ ജീവിതചര്യ (65)
 554. മനോനിഗ്രഹം എത്ര ദുഷ്‌കരം! (64)
 555. സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അപഹരിക്കുന്ന ഏതൊന്നിനെയും സൂക്ഷിച്ചു കൊള്‍ക (63)
 556. മനസ്സിനെ സ്വാധീനമാക്കിയാല്‍ എന്താണു ഫലം? (62)
 557. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്‍ നിന്നുവിട്ടു ജാഗ്രത്തിനെ കടക്കുന്ന അവസ്ഥ (61)
 558. പ്രാണായാമ പരിശീലനം (60)
 559. എന്താണ് അതീന്ദ്രിയപ്രത്യക്ഷം ? (59)
 560. ഇന്ദ്രിയവേദനങ്ങള്‍ എവിടെയോ കുണ്ഡലിതമായി (ചുരുണ്ടു) കിടക്കുകയാണ് (58)
 561. നാം എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവാണ് (298)
 562. കുണ്ഡലിനി എന്ന ശക്തി (57)
 563. സ്വപ്നത്തിലും സുഷുപ്തിയിലും ധ്യാനിക്കാന്‍ കഴിയുമോ ? (297)
 564. സമാധിയുടെ പരമകാഷ്ഠയില്‍ നാം പരമാര്‍ത്ഥവസ്തുവിനെ കാണുന്നു (56)
 565. ദേഹമാണ് താന്‍ എന്ന ദേഹാത്മബുദ്ധി മാറ്റുക (296)
 566. പ്രാണസ്ഥിതി കൂടുതലോ കുറവോ എന്നറിയുന്നത് പ്രാണായാമത്താലാണ് (55)
 567. മനസ്സിനെ ഒരേ നിലയില്‍ നിര്‍ത്തുക (295)
 568. പ്രസുപ്തപ്രാണശക്തിയെ ഉണര്‍ത്തുക (54)
 569. ഒരേ വിചാരത്താല്‍ ഏകാഗ്രമായിരിക്കുന്നതാണ്‌ ധ്യാനം (294)
 570. ഭൗതികമായി ഈ ജഗത്ത് ഏകവസ്തുവാണ് (52)
 571. അത്യാശ്രമികള്‍ക്കു ഒരു ബന്ധവും ഒന്നിനോടുമില്ല (293)
 572. ഏതു ജീവിയുടെയും ജീവശക്തി പ്രാണനത്രേ (51)
 573. ഞാന്‍ ആരുടെയും ശിഷ്യനല്ല, ഗുരുവുമല്ല (292)
 574. ആകാശവും പ്രാണനും (50)
 575. പ്രാണായാമത്തിന്റെ നിരന്തരാഭ്യാസം (49)
 576. പ്രാണായാമ പരിശീലനം രാജയോഗത്തില്‍ (48)
 577. രാജയോഗം അഷ്ടാംഗമായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (47)
 578. രാജയോഗത്തിനു അടിസ്ഥാനമായ സാംഖ്യദര്‍ശനം (46)
 579. ബാഹ്യമെന്നും ആഭ്യന്തരമെന്നുമുള്ള വിഭാഗം പ്രകൃതിയിലില്ല (45)
 580. അഹന്തയുടെ ആദിയെ ഉള്ളിനുള്ളില്‍ അന്വേഷിക്കണം (291)
 581. രാജയോഗപഠനത്തിനു നിരന്തരാഭ്യാസം ആവശ്യമാണ് (44)
 582. സംസ്കാരം തന്നെയാണ് ജനിമൃതി സംസാരത്തിനാസ്പദം (290)
 583. യോഗാനുശാസനങ്ങളുടെയെല്ലാം ഏകലക്ഷ്യം (43)
 584. അജ്ഞാനം എന്നൊന്നില്ല എന്നറിയുന്നതാണ് ആത്മജ്ഞാനത്തിന്‍റെ രഹസ്യം (289)
 585. അന്തരംഗനിരീക്ഷണത്തിനുള്ള കാര്യപദ്ധതി (42)
 586. മായാവാദത്തെപ്പറ്റി ഭഗവാന്‍ (288)
 587. രാജയോഗശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം (41)
 588. ശാന്തി നമ്മുടെ ജന്മസ്വത്താണ് (287)
 589. പ്രത്യക്ഷാനുഭവമെന്ന ആ അസ്തിവാരം (40)
 590. ആത്മസാക്ഷാല്‍ക്കാരം എങ്ങനെ സാധിക്കും? (286)
 591. കര്‍മ്മയോഗം പഠിപ്പിക്കുന്ന രഹസ്യം (39)
 592. അഹന്ത ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല (285)
 593. എന്താണ് നിഷ്കാമകര്‍മ്മം ? (38)
 594. ആത്മധ്യാനം തന്നെ സംത്സംഗം (284)
 595. നിങ്ങളെത്തന്നെ പിടികൂടുക (37)
 596. ആത്മജലത്തില്‍ സ്നാനം ചെയ്യുക (283)
 597. ഒടുവില്‍ സകലതും ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ നിര്‍ബ്ബന്ധരാകാത്ത ആരുമില്ല (36)
 598. തെറ്റായ ബോധം ഒഴിയുമ്പോള്‍ നിത്യസത്യമായ ആത്മബോധം തെളിയും (282)
 599. ബലമാണ് ജീവിതം, ദൗര്‍ബ്ബല്യം മരണവും (35)
 600. ഇച്ഛ ‘ഞാന്‍’എന്നതിനോട് ചേര്‍ന്നുനില്‍ക്കുന്നു (281)
 601. കാരണമാണ് കാര്യത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നതെന്നു നാം വിസ്മരിക്കുന്നു (34)
 602. അഹംബോധം മൂലം ദേഹാത്മബുദ്ധി ഉദിക്കുന്നു (280)
 603. കര്‍മ്മയോഗത്തിന്റെ സാക്ഷാല്‍ ആദര്‍ശപുരുഷന്‍ (33)
 604. ഭക്തിയും ആത്മാന്വേഷണവും ഒന്ന് തന്നെ (279)
 605. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അസ്തിവാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കര്‍മ്മം (32)
 606. സാക്ഷാല്‍ക്കാരത്തില്‍ ആത്മാനാത്മാവെന്നദ്വൈത പ്രതീതിയില്ല (278)
 607. സമത്വമെന്ന ആശയം (31)
 608. താന്‍ ആത്മാവാണെന്നായാല്‍ ലോകം ബ്രഹ്മാകാരമായി വിളങ്ങും (277)
 609. അനന്തവികാസപ്രാപ്തിതന്നെയാണ് എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം (30)
 610. ഈശ്വരന്‍, ഗുരു, ആത്മാവ് എല്ലാം ഒന്നാണ് (276)
 611. വിവിധ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ഒരേ ലക്ഷ്യത്തില്‍ എത്തിച്ചേരാം (29)
 612. സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മഭേദങ്ങള്‍ മനസിനുള്ളതാണ് (275)
 613. കര്‍മ്മയോഗ ലക്ഷ്യം (28)
 614. മുക്തി ആത്മാവിന്‍റെ പര്യായപദമാണ് (274)
 615. കര്‍ത്തവ്യമെന്നാലെന്താണ്? (27)
 616. താന്‍ തന്നെയുണരാതെയിരിക്കുന്നതാണവിദ്യ (273)
 617. അനാസക്തിയാണ് എല്ലാ യോഗങ്ങള്‍ക്കും അധിഷ്ഠാനം (26)
 618. മുജ്ജന്മകൃതാനര്‍തഥങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ കഷ്ടതകളായിത്തീരുന്നത് (272)
 619. കര്‍മ്മയോഗം എന്താണ് പറയുന്നത്? (25)
 620. ഭൂത, ഭാവികളെപ്പറ്റിയുള്ള അന്വഷണങ്ങളെല്ലാം വൃഥാ കാലക്ഷേപം മാത്രം (271)
 621. കര്‍മ്മയോഗമെന്നാല്‍ എന്ത്? (24)
 622. ആനന്ദം നമ്മുടെ സാക്ഷാല്‍ സ്വരൂപം (270)
 623. ജഗത്തിനോടുള്ള സംഗം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള രണ്ടു വഴികള്‍ (23)
 624. മനസ്സ് അത്മാവോടൈക്യപ്പെടുന്നതെങ്ങനെ? (269)
 625. ആന്തരഗുരുവിനെ ഉണര്‍ത്താന്‍ പ്രേരണ നല്കുക മാത്രമാണ് ബാഹ്യഗുരു ചെയ്യുന്നത് (22)
 626. അനാത്മാകാരങ്ങളെ ആത്മാകാരങ്ങളാണെന്ന് ധരിച്ചു ദുഖിക്കാതെയിരിക്കുക (268)
 627. സുഖാനുഭവത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെങ്കില്‍, കര്‍മ്മമേ ചെയ്യാതിരിക്കുക (21)
 628. ഈശ്വരദര്‍ശനം ധ്യാനിക്കുന്നവനെ അപേക്ഷിച്ചുള്ളതാണ് (267)
 629. ഈ ജഗത്തില്‍ ആരും നമ്മെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നില്ല (20)
 630. അജ്ഞാനം രണ്ടു വിധം (266)
 631. അഭിമാനനിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം എന്ന ഏകസ്ഥാനം (19)
 632. ആരാണീ ‘ഞാന്‍’? (265)
 633. തന്നെ സുഖിയാക്കാന്‍ തനിക്കല്ലാതെ മറ്റാര്‍ക്കും കഴിയുന്നതല്ല (18)
 634. നിര്‍വ്വികല്പ സമാധി (264)
 635. കാരണം കാര്യത്തെ ഉണ്ടാക്കിയേ തീരൂ (17)
 636. അനാത്മാകാരങ്ങളൊഴിയുമ്പോള്‍ ആത്മാകാരം തെളിയും (263)
 637. അന്തരീക്ഷം നല്ലതും ചീത്തയുമായ വിചാരതരംഗങ്ങളാല്‍ നിബിഡമായിരിക്കുന്നു (16)
 638. അവസ്ഥാത്രയങ്ങള്‍ ഇന്ദ്രിയസഹിതനായ ആത്മാവിന്‍റെയല്ല (262)
 639. ഈശ്വരന്‍ എല്ലാറ്റിലും അപാര ജാഗരൂകതയോടെ വര്‍ത്തിക്കുന്നു (15)
 640. ശുദ്ധബോധത്തോട് ചേര്‍ന്നാല്‍ നിത്യാനന്ദം ഫലം (261)
 641. നന്മ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം ഏറ്റവും മഹത്തായ പ്രേരകശക്തിയാണ് (14)
 642. ദുഃഖത്തെ നിവര്‍ത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെ? (260)
 643. ലോകത്തിനു നാം എന്തിനു നന്മ ചെയ്യണം? (13)
 644. മനോനാശം എങ്ങനെ സംഭവിക്കും? (259)
 645. ലോകത്തില്‍ താന്ത്രികപ്രതീകങ്ങളുടെ സ്ഥാനം (12)
 646. അവരവരുടെ കര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍ സന്തോഷപൂര്‍വ്വം അനുഷ്ഠിക്കുക (11)
 647. മാതൃപദമാണ് ലോകത്തിലേയ്ക്ക് അത്യുച്ചമായത് (10)
 648. കര്‍ത്തവ്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവമല്ല, ഏതു വിധം നിറവേറ്റുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം (9)
 649. കര്‍ത്തവ്യം എന്നാല്‍ എന്ത്? (8)
 650. ഗൃഹസ്ഥധര്‍മ്മമായ കര്‍മ്മനിരതത്വം (7)
 651. ശ്രീചക്രപൂജാകല്പം PDF - ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 652. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ ധര്‍മ്മം ( 6)
 653. കര്‍മ്മം ചെയ്യുന്നത് യജമാനനെപ്പോലെയായിരിക്കണം (5)
 654. പരിപൂര്‍ണ്ണസ്വാര്‍ത്ഥപരിത്യാഗം (4)
 655. സ്വഭാവത്തെ നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നത് സംസ്‌കാരങ്ങളുടെ സമാഹാരമാകുന്നു (3)
 656. ആത്മവിദ്യാപ്രദാതാവാണ് മനുഷ്യവര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ പരമോപകാരി (2)
 657. ഇച്ഛാശക്തിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സ്വഭാവമാകുന്നു (1)
 658. ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമി ശിവയോഗി - നവോത്ഥാനഗുരു PDF
 659. ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 660. കേരളത്തിലെ ദേശനാമങ്ങള്‍ - ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 661. ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ചില കവിതാശകലങ്ങള്‍
 662. പ്രണവവും സാംഖ്യദര്‍ശനവും - ചട്ടമ്പി സ്വാമികള്‍
 663. പിള്ളത്താലോലിപ്പ്
 664. വേദാന്തകേസരി - ശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍ - മലയാളം ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം PDF
 665. കാന്‍സര്‍ - അഭയം [MP3] സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി
 666. ധര്‍മ്മപ്രഭാഷണ പരമ്പര [MP3] സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി
 667. തന്ത്ര - പ്രഭാഷണം [MP3] സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി
 668. ഗൃഹവൈദ്യം - പ്രഭാഷണം [MP3] സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി
 669. ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും പ്രഭാഷണം [MP3] സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി
 670. ആയുര്‍വേദ വിചാരം പ്രഭാഷണം [MP3] സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി
 671. മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്ത് പ്രഭാഷണം [MP3] സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി
 672. ഓം നമഃശിവായ [MP3] സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി
 673. ജാഗ്രത് സ്വപ്നം സുഷുപ്തി തുരീയം [MP3] സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി
 674. മഹിഷാസുരമര്‍ദ്ദിനി സ്തോത്രം [MP3] സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി
 675. രാമായണത്തിലെ രാവണന്‍ - പ്രഭാഷണം [MP3] സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി
 676. ഉപാസന - പ്രഭാഷണം [MP3] സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി
 677. പ്രാചീന വിഗ്രഹാരാധനയും ജനതയുടെ ആരോഗ്യവും [MP3] സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി
 678. രാമായണത്തിലെ സ്ത്രീകള്‍ [MP3] സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി
 679. യോഗവാസിഷ്ഠം പ്രഭാഷണം [MP3] സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി
 680. സൗന്ദര്യലഹരി പ്രഭാഷണം [MP3] സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി
 681. സദാശിവദര്‍ശനം പ്രഭാഷണം [MP3] സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി
 682. ദേവീമഹാത്മ്യം പ്രഭാഷണം [MP3] സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി
 683. ഭഗവദ്‌ഗീത യജ്ഞസങ്കല്പം പ്രഭാഷണം [MP3] സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി
 684. ഭഗവദ്‌ഗീത പ്രഭാഷണം [MP3] സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി
 685. ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന്
 686. അഷ്ടാവക്രഗീത പ്രഭാഷണം [MP3] സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി
 687. ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യം പഠനം [MP3] കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 688. ബ്രഹ്മസൂത്രം ശാങ്കരഭാഷ്യം പഠനം [MP3] കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 689. പ്രൊഫ. ജി.ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ അനുസ്മരണം (MP3) നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍
 690. പ്രാതസ്മരണാസ്തോത്രം (പ്രഭാഷണം MP3) ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍
 691. പുരുഷോത്തമയോഗം (ഭഗവദ്‌ഗീത) പ്രഭാഷണം MP3 - നൊച്ചൂര്‍ ശ്രീ വെങ്കടരാമന്‍
 692. ജ്ഞാനയോഗം (ഭഗവദ്‌ഗീത) പ്രഭാഷണം (MP3) പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 693. പുരുഷോത്തമയോഗം (ഭഗവദ്‌ഗീത) പ്രഭാഷണം (MP3) പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 694. ഐതരേയോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യം പഠനം [MP3] കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 695. തൈത്തിരിയോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യം പഠനം [MP3] കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 696. മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യം പഠനം [MP3] കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 697. മുണ്ഡകോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യം പഠനം [MP3] കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 698. കഠോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യം പഠനം [MP3] കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 699. കേനോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യം പഠനം [MP3] കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 700. ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യം പഠനം [MP3] കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 701. അദ്ധ്യാത്മരാമായണം പ്രഭാഷണം (MP3) പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 702. അഷ്ടാവക്രഗീത പ്രഭാഷണം (MP3) പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 703. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യയോഗം (MP3) പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 704. ശ്രീരാമഹൃദയ മന്ത്രം പ്രഭാഷണം (MP3) സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി
 705. ജനനി നവരത്ന മഞ്ജരി പ്രഭാഷണം (MP3) സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി
 706. കൈവല്യോപനിഷദ് പ്രഭാഷണം (MP3) സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി
 707. സൌന്ദര്യലഹരി വ്യാഖ്യാനം പ്രഭാഷണം (MP3) സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി
 708. ഭാഗവതം പ്രഭാഷണം (MP3) പ്രൊഫ.ജി.ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 709. ആദ്യസ്നാനവും ആദ്യക്ഷൌരവും (258)
 710. മുക്തി എന്നാലെന്താണ് ? (257)
 711. സാഷ്ടാംഗനമസ്കാരം എന്നാലെന്ത് ? (256)
 712. ഗുരുവിന്റെ ദൃഷ്ടിഭാവത്തില്‍ ശിഷ്യന്‍ വിഷയം ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ് (255)
 713. സ്വാമിത്വമെന്നാല്‍ എന്തോ സുഖമെന്നു കരുതുന്നു (254)
 714. തന്നെ താന്‍ കാണുക (253)
 715. പൂര്‍വ്വവാസനാ പ്രതിബന്ധങ്ങള്‍ (252)
 716. ചിത്തശാന്തി തന്നെ മോക്ഷം (251)
 717. ചിദാഭാസം സ്വരൂപ സാക്ഷാത്ക്കാരം (250)
 718. അഹംവൃത്തി ഉള്ളപ്പോഴും ഇല്ലാത്തപ്പൊഴും ആത്മാവുണ്ട് (249)
 719. കഠോപനിഷത് പ്രഭാഷണം വീഡിയോ - ശ്രീ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍നായര്‍
 720. ഉള്ള ദിക്കില്‍ തന്നെ ഇരിക്കു (248)
 721. മൗന മുദ്ര (247)
 722. ഈശ്വരന്‍ മഹത്തത്വോപാധിയില്‍ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നില്ല (187)
 723. ശ്രവണ മനനാദികള്‍ (246)
 724. അക്ഷയലോകം (245)
 725. അറിഞ്ഞും അറിയാഞ്ഞുമുള്ള ചോദ്യം (244)
 726. ഉപനയന സാരാംശം (243)
 727. ശരിയായ ജപതത്വം ഗ്രഹിക്കുക (242)
 728. ഈ പ്രപഞ്ചം ആത്മാവില്‍ നിന്ന് ഭിന്നമല്ല (241)
 729. ജ്ഞാനിക്കു എപ്പോഴും ഒരേ അവസ്ഥ (240)
 730. ആത്മപ്രിയത്വദൃഷ്ടാന്തം (239)
 731. പാദമേതാണ് ? ശിരസ്സേതാണ് ? (238)
 732. എപ്പോഴുമുള്ളത് ഏതാണോ അതാണ് സാക്ഷാല്‍ക്കാരം (237)
 733. മൗനത്തെക്കുറിച്ച് വാക്കില്‍ വിവരിക്കുക എങ്ങിനെയാണ് ? (236)
 734. സ്വാമിത്വം നിലനിര്‍ത്താനുള്ള പാട് (235)
 735. നീ സര്‍വ്വത്ര നിറഞ്ഞിരിക്കെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതെവിടെ ? (234)
 736. തന്നെ താന്‍ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാല്‍ പിന്നെ ചോദ്യമേയുണ്ടാകയില്ല (233)
 737. സമാധി എന്നാലെന്താണ് ? (232)
 738. ഞാന്‍ ചെയ്യുന്നു എന്ന ഭാവം ഇല്ലെങ്കില്‍, തനിക്ക് ഒന്നും ബാധിക്കയില്ല(231)
 739. നിന്നെ നീ അറിയുക എന്നാല്‍ സത്യം കാണാന്‍ കഴിയും (230)
 740. അഭയം സര്‍വ്വഭൂതേഭ്യ: (229)
 741. അസ്തി, ഭാതി, പ്രിയം എന്നിവയുടെ അര്‍ത്ഥമെന്താണ് ? (228)
 742. ആത്മസ്വരൂപം - ചിരഞ്ജീവികള്‍ (227)
 743. ശരീരത്തോടെ ശാശ്വതമായ മോക്ഷപ്രാപ്തി വരുത്താമൊ ? (226)
 744. കൗപീനവന്ത: ഖലുഭാഗ്യവന്ത: (225)
 745. ശരീരം തന്നെ നമുക്കൊരു വ്യാധിയാണ് (224)
 746. ഭഗവാന്റെ നര്‍മ്മോക്തികള്‍ (223)
 747. ‘നീ ആര്‍’ എന്ന ബ്രഹ്മാസ്ത്രം (222)
 748. ഭിക്ഷാന്നത്തിന്റെ രുചി (221)
 749. ധര്‍മ്മം വേറെ, ധര്‍മ്മസൂക്ഷ്മം വേറെ (220)
 750. പഞ്ചഭക്ഷ്യപരമാന്നംകൂടി അതിന്നു സമമല്ല (219)
 751. ബന്ധങ്ങള്‍ ബന്ധനങ്ങള്‍ (218)
 752. മാതൃദേവോഭവ (217)
 753. ‘വന്ന വഴിക്കു തന്നെ പോകുവിന്‍’ (216)
 754. സംസാരം വിട്ടു എവിടേക്കു പോകാനാണ് ?(215)
 755. സമത്വം യോഗമുച്യതെ(214)
 756. ശ്രീശങ്കരന്‍: വൈദികധര്‍മത്തിന്റെ പുന:സ്ഥാപകന്‍
 757. ആദ്ധ്യാത്മികതയുടെ പ്രസക്തി ശങ്കരദര്‍ശനത്തില്‍
 758. ചട്ടമ്പിസ്വാമികളും സംഗമഗ്രാമവും
 759. ആത്മസേവ ചെയ്താല്‍ ഗുരുസേവചെയ്ത ഫലമാണ്(213)
 760. മഹാത്മാക്കളുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് ‘സ്ത്രീ’ മാതൃസ്വരൂപിണിയും പ്രേമമയിയുമാണ് (212)
 761. പരന്മാര്‍ക്കുവേണ്ടി മാത്രമായ് നടക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഭഗവാനെന്തു വേണം (211)
 762. "ഞാന്‍" അല്ലാതെ ഈ ജഡശരീരം ഞാനല്ല (210)
 763. പിതാവിനെ പുത്രന്‍ വണങ്ങുന്നു (209)
 764. ശ്രീ രമണാശ്രമം ഒരു ലഘു വിവരണം (208)
 765. ആശ്രമധര്‍മ്മങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം എന്ന് രമണ മഹര്‍ഷി പറയുന്നു (207)
 766. സമസൃഷ്ടിസ്നേഹത്തെപ്പറ്റി രമണ ഭഗവാന്‍ (206)
 767. നിഷ്കാമകര്‍മ്മത്തെപ്പറ്റി രമണ മഹര്‍ഷി (205)
 768. ആത്മരൂപദര്‍ശനം (204)
 769. മതവും ദൈവവും (203)
 770. സ്വന്തം ആത്മരൂപം ദര്‍ശിക്കുക (202)
 771. പോള്‍ ബ്രണ്ടന്റെ സംശയങ്ങള്‍ രമണ മഹര്‍ഷികള്‍ ദൂരികരിക്കുന്നു (201)
 772. ആരാധകനാകുന്നതും ആരാധ്യനാകുന്നതും ആര്‍ ? (200)
 773. മരണരഹിതമായ ആത്മരൂപം (199)
 774. ഗൃഹജീവിതവും താപസ ജീവിതവും തമ്മില്‍ അന്തരമില്ല (198)
 775. നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ തന്നെ തുണക്കുക ! (197)
 776. സഹജീവികളോടുള്ള സഹാനുഭൂതി (196)
 777. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പാകത (195)
 778. ശ്രീ മഹര്‍ഷിയുടെ പരഹൃദയജ്ഞാനം (194)
 779. ആത്മശാന്തിയും രോഗശാന്തിയും (193)
 780. ആശ നശിക്കുന്ന അവസ്ഥ തന്നെ ബന്ധവിമോചനം അഥവാ മോക്ഷം (192)
 781. സ്വന്തം രൂപത്തിന്റെ അനശ്വരത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുക (191)
 782. നാം ദ്രഷ്ടാവിനെ വിട്ടിട്ട്‌ ദൃശ്യങ്ങളെ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു (190)
 783. മനസ്സിന്റെ തിരോധാനത്തോടുകൂടി ശാശ്വതശാന്തി ലഭ്യമാവും (189)
 784. സുഖമിരിക്കുന്നതുള്ളില്‍. ഇതാരറിയുന്നു? (188)
 785. മനസ്സിന്റെ മൂലകാരണം കാണേണ്ടത്‌ ഉള്ളിലാണ്‌ വെളിയിലല്ല (187)
 786. സമാധിയൊഴിച്ച്‌ മറ്റൊന്നും സത്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്താനാവില്ല (186)
 787. യഥാര്‍ത്ഥ ‘ഞാന്‍'(ആത്മാവ്‌) എന്നുമുണ്ട്‌ (185)
 788. ശൂന്യത്തിനും ചൈതന്യം സാക്ഷിയായിരിക്കുന്നു (184)
 789. വൈരാഗ്യമോ തത്വജ്ഞത്വമോ ഏതും ഗുരുവരുള്‍ കൂടാതെ സിദ്ധിക്കുകയില്ല (183)
 790. അഖണ്ഡമായ ‘ഞാന്‍’ (182)
 791. കഴുത്തോളവും വെള്ളത്തില്‍ നിന്നിട്ട്‌ ദാഹിക്കുകയാണോ? (181)
 792. സഹസ്രകിരണന്‍ - ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളെക്കുറിച്ച് ഒരു കൈപ്പുസ്തകം PDF
 793. സൂക്ഷ്മമായ മനസ്സിന്റെ സ്ഥൂലപരിണാമമാണ്‌ സ്ഥൂലശരീരം (180)
 794. തമിഴകവും ദ്രാവിഡമാഹാത്മ്യവും PDF - സദ്ഗുരു ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 795. കേരള ചരിത്രവും തച്ചുടയകൈമളും PDF - സദ്ഗുരു ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 796. തന്നുള്ളില്‍ നിന്നും ആനന്ദം കിട്ടുന്നവന്റെ മനസ്സ്‌ വിഷയാദികളുടെ പിറകെ പോവുകയില്ല (179)
 797. നാമാണ് നമുക്കേറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം (178)
 798. കര്‍ത്താവും ഭോക്താവും ഈശ്വരനാണ് (177)
 799. ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവന്‍ ബ്രഹ്മം തന്നെയായിത്തീരുന്നു (176)
 800. മോക്ഷപ്രദീപം PDF - ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 801. ഒരു യതി ദേഹമോചനത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നവനാണ്‌ (175)
 802. ദേഹാത്മവിചാരം ഉള്ളിടത്തോളം മരണ ഭയം ഉണ്ടാകും (174)
 803. നിര്‍വ്വികല്പസമാധിയെപ്പറ്റി ശ്രീ മഹര്‍ഷികള്‍ (173)
 804. ആനന്ദവിമാനം PDF - ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 805. ആനന്ദസോപാനം PDF - ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 806. ഈശ്വരഭജനത്താല്‍ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമാവുന്നു (172)
 807. സ്വസ്വരൂപം നിത്യസ്ഥിതമാണ്‌ (171)
 808. ആനന്ദസൂത്രം PDF - ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 809. ആനന്ദാദര്‍ശാംശം PDF - ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 810. അറിവിന്റെ സത്യം തന്നെ നമ്മുടെ സത്യം (170)
 811. ആനന്ദാദര്‍ശം PDF - ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 812. രാജയോഗപരസ്യം PDF - ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 813. മനസ്സ്‌ ചിന്തയുടെ സംഘാതമാണ്‌ (169)
 814. ജ്ഞാനാജ്ഞാനങ്ങള്‍ക്കുമപ്പുറത്തുള്ളതാണ് ആത്മാവ്‌ (168)
 815. വിഗ്രഹാരാധനാ ഖണ്ഡനം PDF - ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 816. വിഷയങ്ങളൊടുങ്ങിയ ശുദ്ധമനസ്സ്‌ ആത്മാകാരമായിത്തീരും (167)
 817. ഏറ്റവും നല്ല ഭാഷ മൗനമാണ്‌ (166)
 818. മനസ്സിന്റെ സാരം പ്രജ്ഞമാത്രമാണ്‌ (165)
 819. ആത്മധ്യാനത്തില്‍ മുങ്ങിയ മനസ്സ്‌ നിശ്ചഞ്ചലമായിരിക്കുന്നു (164)
 820. ബ്രഹ്മലോകം പോലും പുനര്‍ജനനത്തില്‍ നിന്നും വിമുക്തമല്ല (163)
 821. ബോധത്തിന്റെ ത്യാഗമാണ്‌ നിര്‍വാണം (162)
 822. ആദ്യം ആത്മാവിനെ സാക്ഷാല്‍ക്കരിക്കൂ (161)
 823. അഹന്ത ഒഴിഞ്ഞാല്‍ അജ്ഞാനവും ഒഴിയുന്നു (160)
 824. ധ്യാനവും മൗനവും (159)
 825. രൂപമില്ലാത്ത ആത്മാവില്‍ ആണ്‍ പെണ്‍ ഭേദങ്ങളൊ ഗുണങ്ങളോ ഇല്ല (158)
 826. വിശിഷ്ടാദ്വൈതത്തെപ്പറ്റി ശ്രീ മഹര്‍ഷികള്‍ (157)
 827. അമേരിക്കയും ഇന്‍ഡ്യയും നമുക്കൊന്നു തന്നെ (156)
 828. യോഗത്തെപ്പറ്റി മഹര്‍ഷികള്‍ (155)
 829. ആത്മസ്വരൂപപ്രകാശം നമ്മിലെപ്പോഴുമുണ്ട്‌ (154)
 830. ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും ഒന്നാണ്‌ (153)
 831. അഹന്താസ്വരൂപിയായ ജീവന്‌ ആത്മാവിനെക്കൂടാതെ നിലനില്‍പില്ല (152)
 832. ഭ്രൂമധ്യ ധ്യാനം (151)
 833. ആദ്യം താനാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ (150)
 834. മനം ഏകാഗ്രമായാല്‍ മനസ്സതില്‍ ഒടുങ്ങുന്നു (149)
 835. ജ്ഞാനി ആത്മാവിനന്യമായിട്ടൊന്നുമറിയുന്നില്ല (148)
 836. അടിമുടിനടുവെല്ലാം അരുളാണ്‌ (147)
 837. മനസ്സിനെ നിശ്ചലമാക്കുന്നതാണ്‌ ഏകാന്തം (146)
 838. യോഗ മാര്‍ഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ചിത്തനിരോധമാണ്‌ (145)
 839. പരമാത്മാവ്‌ , ജീവാത്മാവ്‌ (144)
 840. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്പര്‍ശിക്കാതെ ഈശ്വരനെ ഉള്ളില്‍ ചിന്തിക്കുന്നതാണ്‌ ധ്യാനം (143)
 841. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നത്‌ ആത്മസാക്ഷാല്‍ക്കാരത്തിന് ആവശ്യമാണ്‌ (142)
 842. മനസ്സിനെ ധ്യാനത്തിലോട്ട്‌ തിരിച്ചു വിടുക (141)
 843. നാദാനുസന്ധാനം (140)
 844. ‘ഞാനാര്‌’ എന്ന അന്വേഷണം തന്നെ അഹന്തയെ അറക്കാനുള്ള കോടാലി (139)
 845. ഭയമെന്നതെന്താണ്‌? അതൊരു വിചാരം മാത്രം (138)
 846. ആത്മാവില്‍ രമിക്കുന്നവന്‌ മനസ്സിനെപ്പറ്റി ഗണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല (137)
 847. സര്‍വ്വത്തിനും അധിഷ്ഠാനമായ ആത്മസ്വരൂപമാണ് സത്യം (136)
 848. അണ്ണാമലയുടെ രഹസ്യം (135)
 849. സ്വസ്വരൂപത്തെ അറിയുന്നത്‌ മനസ്സല്ല (134)
 850. ഞാന്‍ എന്ന അഹങ്കാരന്‍ വിട്ടൊഴിയുന്നതാണ്‌ മോചനം (133)
 851. ആദിയിലേ ഉള്ള വിധം ഇരിക്കുന്നതാണ്‌ സമാധി അവസ്ഥ (132)
 852. ഒന്നിനാലും ബന്ധിക്കപ്പെടാതെ എപ്പോഴുമുള്ളത്‌, ആത്മസ്വരൂപം (131)
 853. സൃഷ്ടിയില്‍ പാകപ്പിഴ ഒന്നുമില്ല (130)
 854. സാക്ഷാല്‍ക്കാരത്തിനാധാരം ആത്മാവാണ്‌ (129)
 855. വിശ്വാസത്തിനു മാറ്റം വരാം, പക്ഷെ സത്യം മാറുകയില്ല (128)
 856. മൗനമാണ്‌ പരിപൂര്‍ണ്ണജ്ഞാനം (127)
 857. തന്റെ സ്വരൂപത്തെ അറിയാന്‍ അന്യരോട്‌ ചോദിക്കുകയോ? (126)
 858. പൂര്‍ണ്ണമായിരിക്കെ എന്തിനപൂര്‍ണ്ണത്വം തോന്നുന്നു? (125)
 859. ചിന്തയറ്റു ചുമ്മാതിരിക്കുന്നതാണ്‌ ശാന്തി (124)
 860. ഞാനാരാണെന്ന നിരന്തരവിചാരത്താല്‍ ഞാനില്ലാതെയാകുന്നു (123)
 861. ഫലാപേക്ഷയില്ലാത്ത കര്‍മ്മം ഉല്‍കൃഷ്ടമാണ്‌ (122)
 862. അറിയുന്നവന്‍ അറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളോട്‌ ചേര്‍ന്നത്‌ അറിവ്‌ (121)
 863. സ്ഥലകാലങ്ങള്‍ നമുക്കുള്ളിലാണ്‌ (120)
 864. മനശ്ശാസ്ത്രം അവസാനിക്കുന്നിടത്താണ്‌ വേദാന്തം തുടങ്ങുന്നത്‌ (119)
 865. അനാത്മാവിനെ താനെന്നഭിമാനിച്ചതാണജ്ഞാനം (118)
 866. സിദ്ധാനുഭൂതി , ജ്ഞാനക്കുമ്മി PDF - ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 867. താനായ ആത്മാവിനെ നിങ്ങള്‍ക്കെപ്പോഴെങ്കിലും വിട്ടിരിക്കാനോക്കുമോ? (117)
 868. തന്നെ, താനറിയുന്നതിനു സഹായമെന്തിന്‌? (116)
 869. ഈശ്വരനെങ്ങനെയിരിക്കുന്നുവെന്ന്‌ ആരു കണ്ടു? (115)
 870. ശ്രീ മഹര്‍ഷികളും ന്ഷ്കാമകര്‍മവും (114)
 871. ആത്മാവിനെ പുസ്തകത്തിനകത്ത്‌ കാണാന്‍ ശ്രമിക്കരുത്. (113)
 872. നിങ്ങള്‍ കര്‍ത്താവല്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കിയാല്‍ നിങ്ങള്‍ സ്വതന്ത്രനായി (112)
 873. ഭൗതിക ജ്ഞാനവും ആദ്ധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും (111)
 874. കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം സത്ത്‌ ആധാരമായുണ്ടായിരിക്കും (110)
 875. സര്‍വ്വം ബ്രഹ്മമെന്ന അനുഭവമാണ്‌ വേണ്ടത്‌. (109)
 876. സമാധി മനസ്സൊഴിഞ്ഞാലുള്ളതാണ്‌ (108)
 877. നാം നമ്മുടെ ആലസ്യത്തെ ആദ്യം മാറ്റുക (107)
 878. നാമരൂപപ്രപഞ്ചമെല്ലാം ആത്മാവില്‍നിന്നും വെളിപ്പെടുന്നു (106)
 879. ജ്ഞാനിക്ക്‌ എല്ലാം തന്മയം (105)
 880. നാം ആനന്ദസ്വരൂപത്തിനന്യമണെന്ന അജ്ഞാനമില്ലാതാകണം (104)
 881. ആത്മാവ്‌ എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ട്‌ (103)
 882. നിത്യ ശുദ്ധ ബുദ്ധ മുക്ത സ്വരൂപമാണ് ആത്മാവ് (102)
 883. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 18 മോഷസന്ന്യാസയോഗം ശാങ്കരഭാഷ്യം പഠനം MP3 - കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 884. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാത്രയവിഭാഗയോഗം ശാങ്കരഭാഷ്യം പഠനം MP3 - കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 885. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 16 ദൈവാസുരസമ്പദ്വിഭാഗയോഗം ശാങ്കരഭാഷ്യം പഠനം MP3 - കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 886. അവസ്ഥാഭേദങ്ങളില്ലാതെ സത്യം ഒരേ അവസ്ഥയില്‍ നില്‍ക്കുന്നു (101)
 887. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമയോഗം ശാങ്കരഭാഷ്യം പഠനം MP3 - കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 888. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 14 ഗുണത്രയവിഭാഗയോഗം ശാങ്കരഭാഷ്യം പഠനം MP3 - കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 889. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 13 ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗയോഗം ശാങ്കരഭാഷ്യം പഠനം MP3 - കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 890. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം ശാങ്കരഭാഷ്യം പഠനം MP3 - കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 891. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 11 വിശ്വരൂപദര്‍ശനയോഗം ശാങ്കരഭാഷ്യം പഠനം MP3 - കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 892. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 10 വിഭൂതിയോഗം ശാങ്കരഭാഷ്യം പഠനം MP3 - കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 893. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 9 രാജവിദ്യാരാജഗുഹ്യയോഗം ശാങ്കരഭാഷ്യം പഠനം MP3 - കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 894. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 8 അക്ഷരബ്രഹ്മയോഗം ശാങ്കരഭാഷ്യം പഠനം MP3 - കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 895. നിത്യസത്തായ ആത്മസ്വരൂപത്തിന് അന്യമായൊന്നുമില്ല (100)
 896. മനസ്സിനെ അടക്കുന്നതെങ്ങനെ? (99)
 897. അഖണ്ഡചൈതന്യബോധം (98)
 898. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 7 ജ്ഞാനവിജ്ഞാനയോഗം ശാങ്കരഭാഷ്യം പഠനം MP3 - കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 899. പ്രപഞ്ചത്തെ മനുഷ്യന്‍ തനിക്കന്യമായി കാണുന്നു (97)
 900. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം ശാങ്കരഭാഷ്യം പഠനം MP3 - കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 901. താനുണ്ടെന്നറിയാന്‍ മറ്റൊന്നിന്റെ സഹായം വേണോ? (96)
 902. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 5 കര്‍മ്മസന്യാസയോഗം ശാങ്കരഭാഷ്യം പഠനം MP3 - കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 903. ജ്ഞാനാഭ്യാസി അന്തര്‍മുഖനായി തന്റെ സത്യത്തെ ആരായുന്നു (95)
 904. താന്‍ (ആത്മാവ്‌) ശാശ്വതനാണ് (94)
 905. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 4 ജ്ഞാനകര്‍മ്മസന്യാസയോഗം ശാങ്കരഭാഷ്യം പഠനം MP3 - കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 906. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 3 കര്‍മ്മയോഗം ശാങ്കരഭാഷ്യം പഠനം MP3 - കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 907. സമാധിയെക്കുറിച്ച് മഹര്‍ഷി (93)
 908. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 2 സാംഖ്യയോഗം ശാങ്കരഭാഷ്യം പഠനം MP3 - കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 909. മനസ്സെന്നത് എന്താണെന്നന്വേഷിച്ചാല്‍ അത്‌ മറഞ്ഞു കളയും (92)
 910. ക്രിസ്തുമതവിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രീ രമണ മഹര്‍ഷി (91)
 911. ആത്മാവിനെ അറിയാന്‍ (90)
 912. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 1 അര്‍ജ്ജുനവിഷാദയോഗം ശാങ്കരഭാഷ്യം പഠനം MP3 - കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 913. യോഗവാസിഷ്ഠത്തില്‍ നിന്ന് (89)
 914. മനോമയമായ ത്രിഗുണങ്ങളെയും താണ്ടി ഗുണാതീത നിലയിലെത്തേണ്ടതാണ്‌ (88)
 915. മനസ്സിനും അപ്പുറത്ത്‌ പ്രകാശിക്കുന്നതാണ്‌ ജ്ഞാനം (87)
 916. മൗനമാണ്‌ അവിരാമമായ സംസാരം (86)
 917. അന്യമായി ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കുന്നത്‌ ആ പരംപൊരുള്‍ തന്നെയാണ്‌ (85)
 918. ഗുണം, രൂപം മുതലായവ ആത്മാവിനുള്ളതല്ല (84)
 919. അജ്ഞാനി ലോകത്തെ ശാശ്വതമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു (83)
 920. ഉറക്കം താല്‍ക്കാലിക മരണമാണ്‌. മരണം ദീര്‍ഘനിദ്രയും (82)
 921. ആത്മാവിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവില്ലായ്മയാണ്‌ ദുഃഖത്തിന്‌ നിദാനം (81)
 922. ശ്രീ രമണ ഗീത (80)
 923. കര്‍ത്താവു താനെന്നു ചിന്തിക്കുന്നതാണ് അനര്‍ത്ഥം (79)
 924. സ്ഫുരണം സാക്ഷാല്‍കാരത്തിന്റെ മുന്നോടി (78)
 925. മൗനത്തെപ്പറ്റി (77)
 926. ഉറക്കത്തിന്റെ സ്വരൂപം എന്താണ്‌? (76)
 927. ആത്മ സ്വരൂപത്തോടു ചേര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്നതാണ്‌ സ്വധര്‍മ്മം (75)
 928. യഥാര്‍ത്ഥ സിദ്ധി ജ്ഞാനമാണ്‌ (74)
 929. ആത്മനാഡി, അമൃതനാഡി, പര (73)
 930. ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നതെങ്ങനെ? (72)
 931. എനിക്കറിയില്ല എന്നതിലെ ഞാന്‍ ആര് ? (71)
 932. പ്രാണായാമത്തിന്റെ തത്വം (70)
 933. ബ്രഹ്മത്തിനു സജാതീയ, വിജാതീയ, സ്വഗതഭേദമില്ല. (69)
 934. ദേഹാത്മബോധം (68)
 935. ഭജഗോവിന്ദം പ്രഭാഷണം MP3 - ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍
 936. ധ്യാനം എന്നതെന്താണ്‌? (67)
 937. സാത്വിക ഗുണത്തെ ദൃഢപ്പെടുത്തുക (66)
 938. ശ്രീരമണ തിരുവായ്മൊഴി ലേഖാവലി PDF - ശ്രീമതി സൂരിനാഗമ്മ
 939. ഒരാളില്‍ രണ്ട്‌ ‘ഞാന്‍ ‘ ഉണ്ടോ? (65)
 940. ആത്മാവ്‌ ലോകവൃത്തികളെ അറിയുന്നില്ല (64)
 941. ദേഹം വിചാരത്തിന്റെ സന്തതിയാണ്‌. (63)
 942. മനസ്സ്‌ തന്നെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയാതെ വെളിയിലോട്ടേ പാഞ്ഞുപോവുന്നു (62)
 943. ഏകാന്തത തനിക്കു വെളിയിലല്ല (61)
 944. ബോധം ജാഗ്രത്തിലും ഉറക്കത്തിലും സ്വപ്നത്തിലും നമ്മിലുണ്ട്‌. (60)
 945. ആത്മോപദേശശതകം സത്സംഗം MP3 - ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ജി
 946. ബോധം (അറിവ്‌) ഒന്നേയുള്ളൂ (59)
 947. ശുദ്ധ ചൈതന്യം അഖണ്ഡമാണ്‌ (58)
 948. ജീവഭാവം ഒഴിയുന്നതാണ്‌ ജ്ഞാനം (57)
 949. ആത്മാവ്‌ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം (56)
 950. ‘ഞാന്‍’ ഇല്ലാതാകണം (55)
 951. സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ - ജീവിതവും ഉപദേശങ്ങളും PDF
 952. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികള്‍ ആരുടേത് ? (54)
 953. ഏകം സത്ത്‌ (53)
 954. ആത്മസ്വരൂപമേ നാമായിരിക്കുക (52)
 955. കേവലജ്ഞാനവും ഈശ്വരസ്വരൂപവും (51)
 956. ഈശ്വരദര്‍ശനം സാധ്യമല്ലേ? (50)
 957. ജനനമരണ സംസാരത്തെ കടക്കുന്നതെങ്ങനെ? (49)
 958. അഴിവില്ലാത്ത ആത്മസ്വരൂപമാണ് നാം (48)
 959. സര്‍വ്വവും അഭേദം (47)
 960. ഈശ്വരന്‍ നമുക്കുള്ളില്‍ തന്നെ (46)
 961. ഗുരു ഈശ്വരസ്വരൂപന്‍ തന്നെയാണ്‌ (45)
 962. ഉള്ളതെല്ലാം താന്‍ തന്നെ (44)
 963. നിത്യാനിത്യവസ്തുവിവേകത്താല്‍ വിരക്തിയുണ്ടാകും (43)
 964. സാക്ഷാല്‍ശാന്തി ആത്മാവിന്റേതാണ്‌ (42)
 965. കാണുന്നവനായ ‘ഞാന്‍’ ആര് ? (41)
 966. പ്രാണായാമവും മനസ്സും (40)
 967. ബുദ്ധിക്കും അതീതമായുള്ളത് (39)
 968. സത്തസത്തുക്കളെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തയാണ്‌ ഏറ്റവും മുഖ്യം (38)
 969. ചലനമാണ്‌ മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവം (37)
 970. മനസ്സെന്നാലെന്താണ് ? (36)
 971. ഞാനാരാണ്‌? അതറിയുന്നത് എങ്ങനെ? (35)
 972. അഹംസ്ഫുരണത്തിന്‌ മനസ്സടങ്ങി ബുദ്ധിയും മായണം (34)
 973. സ്വന്തം ആത്മാവ്‌ തന്നെ ഗുരു (33)
 974. സാധകന്റെ ആഹാരരീതി (32)
 975. പരോക്ഷജ്ഞാനം കൊണ്ട്‌ ഫലമില്ല (31)
 976. രാജയോഗത്തെക്കുറിച്ച് രമണ മഹര്‍ഷി (30)
 977. സിദ്ധികളെല്ലാം ഇന്ദ്രിയ സന്താനങ്ങളാണ്‌ (29)
 978. തന്റെ സിദ്ധികള്‍ക്ക്‌ താനല്ല കര്‍ത്താവ് (28)
 979. മായാവാദത്തെക്കുറിച്ച് രമണ മഹര്‍ഷി (27)
 980. ഏകാന്തത എവിടെ ലഭിക്കും ? (26)
 981. "കാശിയാംതൂ മരണാന്മുക്തി" (25)
 982. മനസ്സുണരാതെ ദ്രഷ്ടാവുമില്ല. ദൃശ്യവുമില്ല (24)
 983. ജനനമോ മരണമോ ഇല്ലെന്നതാണു സത്യം (23)
 984. താന്‍ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെയും കര്‍തൃത്വം തനിക്കല്ല (22)
 985. ശരിയായ ബ്രഹ്മചാരി (21)
 986. ആത്മാവ്‌ കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക്‌ സാക്ഷി (20)
 987. മായയും ജ്ഞാനമാര്‍ഗവും (19)
 988. ജ്ഞാനത്തിന്‌ ആസനങ്ങള്‍ പ്രശ്നമല്ല (18)
 989. ആത്മഹനനം ഒരോ നിമിഷത്തിലും ! (17)
 990. സര്‍വ്വദൃശ്യങ്ങളുടെയും ആധാരവും അധിഷ്ഠാനവും (16)
 991. സ്വസ്വരൂപ സാക്ഷാല്‍ക്കാരം എന്നാല്‍ എന്ത് ? (15)
 992. ആത്മജ്ജ്ഞാനത്തിനു പ്രായം ബാധകമല്ല (14)
 993. മനസ്സ്‌ ആറ്റത്തെക്കാള്‍ സൂക്ഷ്മമാണ്‌ (13)
 994. ആത്മാവ്‌ ഏത്‌ വലുതിനും വലുതാണ്‌ (12)
 995. ഉണ്ട്‌ എന്നു പറയാന്‍ ആത്മാവല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല (11)
 996. ആത്മാവ്‌ ബുദ്ധിക്കതീതമാണ്‌ (10)
 997. നിങ്ങള്‍ ഉറങ്ങുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? (9)
 998. സത്യാന്വേഷണം നടത്തുന്നതാരാണ്? (8)
 999. വസുധൈവ കുടുംബകം (7)
 1000. വിഷയാദികളില്‍ ഭ്രമിക്കാതിരുന്നാല്‍ മനസ്സു താനേ ഒഴിയും (6)
 1001. മന്ത്രജപം എങ്ങനെയെങ്കിലും ആകാന്‍ പാടില്ല (5)
 1002. ശുദ്ധ ചൈതന്യം അഖണ്ഡമാണ്‌ (58)
 1003. ആത്മാവോടു ചേര്‍ന്നു നിന്നാല്‍ വിശ്വം നിര്‍വിഷയമായിത്തീരും. (4)
 1004. അഴിവില്ലാത്ത ആത്മസ്വരൂപമാണ് നാം (48)
 1005. ഹൃദയസ്ഥാനം മാറിടത്തിനു വലതു ഭാഗത്താണ്. (3)
 1006. സുഖത്തിന്റെ സ്വരൂപം (2)
 1007. ചതുശ്ലോകീ ഭാഗവതം പ്രഭാഷണം MP3 - ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍
 1008. അതീതാവസ്ഥയില്‍ നാം ബ്രഹ്മസ്വരൂപം തന്നെയാണ് (1)
 1009. ദൈവാസുരസമ്പദ് വിഭാഗയോഗം (16) MP3 - ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍
 1010. ഭക്തിയോഗം (12) ഭഗവദ്‌ഗീത സത്സംഗം MP3 - ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ജി
 1011. വിശ്വരൂപദര്‍ശനയോഗം (11) സത്സംഗം MP3 - ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ജി
 1012. ജ്ഞാനവിജ്ഞാനയോഗം (7) ഗീതാജ്ഞാനയജ്ഞം MP3 - ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍
 1013. ശ്രീമദ് ശങ്കരദിഗ്വിജയം PDF - ശ്രീ വിദ്യാരണ്യസ്വാമികള്‍
 1014. സ്വാത്മസുഖി (ഉള്ളത് നാല്പത്) പ്രഭാഷണം (1) MP3 - നൊച്ചൂര്‍ജി
 1015. അദ്വൈതദീപിക വ്യാഖ്യാനം PDF - ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 1016. തിരുവിതാംകൂറിലെ മഹാന്മാര്‍ PDF - ശൂരനാട് കുഞ്ഞന്‍പിള്ള
 1017. ശ്രീവാസുദേവാഷ്ടകം വ്യാഖ്യാനം PDF - ശ്രീ എം എച്ച് ശാസ്ത്രി
 1018. ബ്രഹ്മശ്രീ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ജീവചരിത്ര സംഗ്രഹം PDF - എന്‍ കുമാരന്‍ ആശാന്‍
 1019. ഭഗവദ്‌ഗീത ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം MP3 - സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി
 1020. ആധ്യാത്മിക അന്തര്യോഗം പ്രഭാഷണം MP3 - സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി
 1021. "ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ വിലാസം" ഗാനകാവ്യം PDF - കുറിശ്ശേരി
 1022. "ക്ഷേത്രാരാധന - ആലയവും ആരാധനയും" MP3 - സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി
 1023. പ്രപഞ്ചശുദ്ധിദശകം വ്യാഖ്യാനം PDF
 1024. അനുഭൂതിദശകം വ്യാഖ്യാനം PDF - പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 1025. ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തി സ്തോത്രം പ്രഭാഷണം MP3 - നൊച്ചൂര്‍ജി
 1026. ജ്ഞാനധാര സത്സംഗം MP3 - നൊച്ചൂര്‍ജി
 1027. ശ്രീരമണമഹര്‍ഷി (ജീവചരിത്രം) PDF
 1028. ശ്രീ രമണധ്യാനം PDF
 1029. ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി ശതാബ്ദസ്മാരക ഗ്രന്ഥം PDF
 1030. തത്ത്വബോധം (ഭാഷാനുവാദം) PDF - സദാനന്ദസ്വാമികള്‍
 1031. ശ്രീ ഭട്ടാരശതകം PDF - വാഴപ്പിള്ളേത്ത് കൊച്ചുരാമന്‍പിള്ള
 1032. ബാലാഹ്വസ്വാമിചരണാഭരണം PDF (ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുടെ ജീവചരിത്രം)
 1033. ശ്രീ തീര്‍ത്ഥപാദപരമഹംസ സ്വാമികള്‍ (ജീവചരിത്രം) PDF
 1034. ഭഗവാന്‍ രമണമഹര്‍ഷി സംസാരിക്കുന്നു - PDF
 1035. ചിജ്ജഡചിന്തനം (വ്യാഖ്യാനം) PDF - ബ്രഹ്മശ്രീ ജി ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 1036. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ - ഡൌണ്‍ലോഡ് PDF
 1037. ഈ നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടാകുക
 1038. നമുക്ക് കൂട്ട് നമ്മിലെ ഈശ്വര തത്വം മാത്രം
 1039. മഹത് വചനങ്ങളിലെ പതിരന്വേഷിക്കരുത്
 1040. വിവേകത്തിന്റെ മാര്‍ഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക
 1041. സ്വാമി ഉദിത്‌ ചൈതന്യ - അഭിമുഖം
 1042. ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക
 1043. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും സന്തോഷകരമായ അനുഭവങ്ങളാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കണം
 1044. വ്യക്തികളെയും അനുഭവങ്ങളെയും കണ്ണാടിയായി കാണാനാകണം
 1045. ഒന്നിന്റെയും പിന്നാലെ ഭ്രാന്തുപിടിച്ചു നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല
 1046. ഹൃദയം തുറന്ന് ഒരു പുഞ്ചിരി ലോകത്ത് സമാധാനം നിറയ്ക്കും
 1047. സംഭവങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് ആത്മപരിശോധന നന്ന്
 1048. നമ്മുടെ സന്തോഷം മറ്റ് ചിലരുടെ ത്യാഗത്തിന്റെ ഫലമാണ്
 1049. നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് കുഴപ്പങ്ങളുടെ തുടക്കം
 1050. തത്ത്വം ഗ്രഹിക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഉപാധി മാത്രമാണ് കഥകള്‍
 1051. അറിവും ആത്മീയതയിലുറച്ച സ്‌നേഹവും കൈകോര്‍ത്തുപോകണം
 1052. ഏതു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും മനസ്സിനെ ഈശ്വരനില്‍ നിര്‍ത്തണം
 1053. ആധ്യാത്മിക സംസ്‌കാരം ഉള്‍ക്കൊണ്ടു ജീവിക്കുക
 1054. മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതംതന്നെയാണ് അവരുടെ സന്ദേശം
 1055. ഉള്ളില്‍ പകയും വിദ്വേഷവും വെക്കാതെ ക്ഷമിക്കാന്‍ പഠിക്കണം
 1056. ശുചിത്വത്തിനെ ഈശ്വത്വവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണം
 1057. ഗുരുപൂര്‍ണ്ണിമ - സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി (ശ്രാവ്യം 13 - MP3)
 1058. നമുക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാവണം
 1059. പ്രേമമാണ് ജീവിതം, അതില്ലെങ്കില്‍ ജീവിതമില്ല
 1060. ആരെയും നിസ്സാരന്മാരായി കരുതരുത്
 1061. ഗുരു തത്ത്വം, ഭാരതത്തെ ഉയര്‍ത്തുക - സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി (ശ്രാവ്യം 8 - MP3)
 1062. വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പ്രാര്‍ഥനയുടെ മൂല്യം
 1063. ലഹരിമുക്തമാകട്ടെ നമ്മുടെ യുവതലമുറ
 1064. ശ്രീശങ്കരഭഗവദ്‌പാദര്‍ - കലിയുഗത്തിലെ യുഗാചാര്യന്‍
 1065. ശങ്കര ജയന്തി പ്രഭാഷണം - സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി (ശ്രാവ്യം 13 - MP3)
 1066. ഭൂത്യൈ ന പ്രമദിതവ്യം - സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരിയുടെ പ്രഭാഷണം (ശ്രാവ്യം 13 - MP3)
 1067. ബോധവത്കരണം - സാംസ്കാരിക അടിത്തറയില്‍ ഉറച്ചുനിന്നുകൊണ്ടാവണം
 1068. ബ്രഹ്മസൂത്രം പ്രഭാഷണം MP3 - ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണന്‍നായര്‍
 1069. മനുഷ്യഹ്യദയങ്ങളില്‍ നിന്ന് സ്നേഹം അപ്രത്യക്ഷമാകുമോ?
 1070. കഠോപനിഷത് പ്രഭാഷണം MP3 - ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണന്‍നായര്‍
 1071. ശിഷ്യഭാവം എന്നാല്‍ ശരണാഗതി
 1072. ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തി സ്തോത്രം - സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി (ശ്രാവ്യം 19 - MP3)
 1073. സ്ത്രീകളുടെ ഐക്യം സമൂഹത്തെ മാറ്റിമറിക്കും
 1074. പരമഭട്ടാരക വിദ്യാധിരാജ ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ മഹാസമാധി അനുസ്മരണം
 1075. സനാതനധര്‍മ്മവും ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും - സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി (ശ്രാവ്യം 19 - MP3)
 1076. ഹൃദയത്തിന് അന്ധത ബാധിച്ചവനെ നയിക്കാന്‍ പ്രയാസമാണ്
 1077. ഭാരതീയ വിദ്യാ സങ്കല്‍പം MP3 - സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി (ശ്രാവ്യം 27)
 1078. മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കി കോപം അടക്കണം
 1079. മമതകൊണ്ടാണ് നമുക്കു ദുഃഖമുണ്ടാകുന്നത്
 1080. മതാചാര്യന്മാര്‍ ലോകത്തിന്റെ കണ്ണാടിയാകണം
 1081. ഗുണത്രയവിഭാഗയോഗം ഭഗവദ്‌ഗീതാ പ്രഭാഷണം MP3 - ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍ (14)
 1082. ഭവിഷത്തുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുവേണം നാം കര്‍മ്മം ചെയ്യാന്‍
 1083. മതങ്ങള്‍:ഈശ്വരാരാധനയ്ക്കായി ഒരുക്കിയ പൂക്കള്‍
 1084. ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍ - അഭിമുഖം
 1085. എല്ലാമതങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെ തത്വം
 1086. ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞവിഭാഗയോഗം ഭഗവദ്‌ഗീത സത്സംഗം MP3 - ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍ (13)
 1087. സ്നേഹത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും തത്വം ജീവിതത്തില്‍ പകര്‍ത്തണം
 1088. ഗുരുദേവന്റെ ആത്മീയ വിപ്ലവം
 1089. നല്ലകാലത്ത് കരുണയോടെ പെരുമാറണം
 1090. പരമമായ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ധാരണ വേണം
 1091. ഈശ്വരകൃപ ലഭിക്കാന്‍ ആത്മകൃപ വേണം
 1092. ക്രോധത്തെ ക്ഷമകൊണ്ടും വിദ്വേഷത്തെ സ്നേഹം കൊണ്ടും കീഴടക്കണം
 1093. ‘ശരീരമനോബുദ്ധികളെ’ വേണ്ടവണ്ണം ഉപയോഗിക്കണം
 1094. ഈശ്വരന് അലങ്കാരങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ?
 1095. ഹിംസയും അഹിംസയും
 1096. ലോകസേവനം മനസ്സിന്റെ വൈരൂപ്യം മാറ്റും
 1097. സനാതനധര്‍മ്മത്തിലെ മൂല്യങ്ങള്‍ ജീവിതത്തില്‍ പകര്‍ത്തുക
 1098. കീര്‍ത്തനങ്ങളും പ്രാര്‍ഥനകളും നല്ലതരംഗങ്ങള്‍ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ഉണര്‍ത്തുന്നു
 1099. ശരീരമാണ് പ്രധാനം എന്ന ചിന്ത അറിവില്ലായ്മയാണോ?
 1100. നന്മ സംഭവിക്കുവാന്‍ പ്രയത്നം ആവശ്യമാണ്
 1101. ശാന്തിയും സമാധാനവുമുള്ള ലോകസൃഷ്ടിക്ക് ശ്രമിക്കുക
 1102. മനസ്സിലെ പകയും വെറുപ്പും വിദ്വേഷവുമാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ അടിത്തറ
 1103. ആധ്യാത്മിക തത്വങ്ങള്‍ ജീവിതത്തില്‍ പകര്‍ത്തണം
 1104. ക്ഷമ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യപടി
 1105. ധര്‍മ്മം നിലനിന്നാല്‍ സുരക്ഷയും, സംതൃപ്തിയും, ആനന്ദവും ലഭിക്കും
 1106. നമ്മുടെ കര്‍മം അന്തഃകരണ ശുദ്ധിക്കും ബന്ധം ആധ്യാത്മികത്തോടുമാകണം
 1107. ഉള്ളിലെ ആനന്ദം നാം തന്നെ കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം
 1108. സ്നേഹത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങള്‍ പ്രകൃതിയില്‍ നിന്ന് പഠിക്കണം
 1109. നമ്മളിലുള്ള ഏതൊരു നല്ല മാറ്റവും സമൂഹത്തിലും പ്രതിഫലിക്കും
 1110. ജ്ഞാനം പൂര്‍ണ്ണമായാല്‍ മായ ഇല്ലാതാകും
 1111. ജീവിതം സ്നേഹസന്ദേശമാകണം
 1112. ‘ഓം ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തുഃ’
 1113. സ്വര്‍ഗ നരകങ്ങള്‍ മനസ്സിന്റെ സൃഷ്ടി
 1114. പഞ്ചയജ്ഞങ്ങള്‍ - ഋഷിയജ്ഞം, ദേവയജ്ഞം, നൃയജ്ഞം, പിതൃയജ്ഞം, ഭൂതയജ്ഞം
 1115. ശരിയായ ഭൗതിക ശ്രേയസ്സ് ആധ്യാത്മികതയിലൂടെ മാത്രമേ കൈവരൂ
 1116. ഈശ്വരനോടുള്ള ഭയഭക്തി ശാന്തി വളര്‍ത്തും
 1117. അറിവ് ബുദ്ധിയില്‍ ഒതുങ്ങിയാല്‍ മാത്രം പോരാ, ഹൃദയത്തില്‍ നിറയണം
 1118. സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ കരുത്ത്
 1119. പ്രാര്‍ഥനകള്‍ മനുഷ്യനന്മയ്ക്കു വേണ്ടിയാകണം
 1120. വീഴ്ചകളെ ഉയരങ്ങളാക്കണം
 1121. ആദ്ധ്യാത്മിക ശക്തികൊണ്ട് മനോബലം ഉണ്ടാക്കണം
 1122. വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം ഉന്നത സംസ്കാരം പകര്‍ന്നു നല്കണം
 1123. സ്ത്രീയും പുരുഷനും പരസ്പര പൂരകങ്ങളാവണം
 1124. അമ്മമാര്‍ ലോകത്തിന് വെളിച്ചം പകരുന്നവരാകണം
 1125. സേവനമാണ് യഥാര്‍ഥ വിജയം
 1126. ഉറങ്ങുന്ന സ്ത്രീശക്തി ഉണരണം
 1127. ആത്മീയജ്ഞാനം കൊണ്ട് പക്വത നേടണം
 1128. എന്താണ് യഥാര്‍ഥഭക്തി?
 1129. സ്നേഹം വീട്ടില്‍ നിന്നു തുടങ്ങണം
 1130. പ്രധാനം ആധ്യാത്മിക അടിത്തറ
 1131. കാരുണ്യമുള്ള മനസ്സുകള്‍ സാമൂഹിക മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും
 1132. കാരണം കണ്ടെത്തി പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കണം
 1133. പ്രേമമാണ് ജീവിതം
 1134. വേണ്ടത് നിഷ്കാമ സേവനം
 1135. ഈശ്വര കൃപ നിറയാന്‍ നന്മ ദര്‍ശിക്കുക
 1136. സുന്ദരകേരളം ഭൂമിയിലെ സ്വര്‍ഗ്ഗമാവാന്‍
 1137. നാം നല്ല കേള്‍വിക്കാരാകണം
 1138. ഈശ്വരശക്തി ഉണര്‍ത്തണം
 1139. ജീവിതം എന്നും ആഘോഷമാക്കണം
 1140. ലോകജീവിതം എന്താകണം, എങ്ങനെയാകണം
 1141. സ്ത്രീകള്‍ക്കും വേണം ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം
 1142. പ്രപഞ്ചത്തില്‍ സ്ത്രീപുരുഷന്മാര്‍ക്കുള്ള സ്ഥാനം
 1143. സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി
 1144. ഏകശ്ളോകി സത്സംഗം വീഡിയോ - ബ്രഹ്മശ്രീ ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 1145. സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരിയുടെ ആത്മീയപ്രഭാഷണങ്ങള്‍ MP3 (ശ്രാവ്യം 29)
 1146. ഭാഗവതാമൃതം വീഡിയോ - സ്വാമി ഉദിത് ചൈതന്യാജി (വാല്യം 1 - 5)
 1147. രാമകഥാസാഗരം വീഡിയോ - സ്വാമി ഉദിത് ചൈതന്യ
 1148. ഗീതാമൃതം ഭഗവദ്‌ഗീതാ യജ്ഞം MP3 - സ്വാമി ഉദിത് ചൈതന്യ
 1149. ആധ്യാത്മിക സംസ്‌കാരം ഉള്‍ക്കൊണ്ടു ജീവിക്കുക
 1150. ധ്യാനയോഗം ഭഗവദ്‌ഗീത സത്സംഗം MP3 - ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍
 1151. കര്‍മ്മസംന്യാസയോഗം സത്സംഗം MP3 - ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ജി
 1152. വഴിപാടുകള്‍ അല്ല, ആത്മസമര്‍പ്പണമാണ് ആവശ്യം
 1153. കുട്ടികളോടുള്ള കടമ മറക്കാതിരിക്കുക
 1154. ജ്ഞാനകര്‍മ്മസംന്യാസയോഗം സത്സംഗം MP3 - ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ജി
 1155. ഭഗവദ്‌ഗീത കര്‍മയോഗം സത്സംഗം MP3 - ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ജി
 1156. ശ്രീ ചട്ടമ്പി സ്വാമികള്‍ - നവോത്ഥാനത്തിന്റെ മഹാപ്രഭു
 1157. ഭഗവദ്‌ഗീത സാംഖ്യയോഗം സത്സംഗം MP3 - നൊച്ചൂര്‍ജി
 1158. നാരായണീയം സത്സംഗം MP3 - ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍
 1159. ശ്രീ രമണപരവിദ്യോപനിഷത് പ്രഭാഷണം MP3 - ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ജി
 1160. കാശിപഞ്ചകം ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം MP3 - ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ജി
 1161. ശ്രീ രമണമഹര്‍ഷി - ജീവിതവും ഉപദേശങ്ങളും - പ്രഭാഷണം MP3 - ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍‍ജി
 1162. ബുദ്ധിയും ഹൃദയവും ചേര്‍ത്തു കര്‍മ്മം ചെയ്യുക
 1163. പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായരുമായി അഭിമുഖം
 1164. സത്ദര്‍ശനം (ഉള്ളത് നാര്‍പ്പതു) പ്രഭാഷണം MP3 - ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍
 1165. ശിവോഹം ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം MP3 - ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍
 1166. മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിക്കുന്നത് അധമമായ കര്‍മമാണ്
 1167. ഞാനെന്ന ഭാവം ഒഴിഞ്ഞാല്‍ കര്‍മരംഗത്ത് വ്യക്തത വരും
 1168. ശങ്കര വൈഭവം പ്രഭാഷണം MP3 - ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍
 1169. രാസോത്സവം സത്സംഗ പ്രഭാഷണം MP3 - ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍
 1170. അക്ഷരമണമാലൈ (രമണ ഹൃദയം) പ്രഭാഷണം MP3 - ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ജി
 1171. രമണഗീത സത്സംഗ പ്രഭാഷണം MP3 - നൊച്ചൂര്‍ജി
 1172. രമണ ചരിതം പ്രഭാഷണം MP3 - ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍
 1173. നവയോഗി ഉപാഖ്യാനം പ്രഭാഷണം MP3 - ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍
 1174. കൃഷ്ണലീല പ്രഭാഷണം MP3 - ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍
 1175. ആത്മാര്‍ഥതയോടെ സ്വയം സമര്‍പ്പിക്കുക
 1176. സംന്യാസം ഒളിച്ചോട്ടമല്ല, സ്വധര്‍മം അനുഷ്ഠിക്കുക
 1177. ഹസ്താമലകം പ്രഭാഷണം MP3 - ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍
 1178. ഭാഗവതം ഏകാദശസ്കന്ധം പ്രഭാഷണം MP3 - ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍
 1179. പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നത് വസ്തുലാഭത്തിന് വേണ്ടിയാവരുത്
 1180. നമ്മിലെ ‘ഞാന്‍’ പോകാതെ സാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാവില്ല
 1181. നന്ദിക്കും പ്രശംസയ്ക്കും വേണ്ടി ഉപകാരങ്ങള്‍ ചെയ്യാതിരിക്കുക
 1182. അനന്തമായ ശക്തിസ്രോതസ്സ് അറിയാന്‍ ശ്രമിക്കുക
 1183. സ്വന്തം കണ്ണുനീരിനെ പുഞ്ചിരിയാക്കൂ
 1184. നോച്ചൂര്‍ജിയുടെ ശ്രുതി ഗീത പ്രഭാഷണം MP3 (ഭാഗവത സത്രത്തില്‍)
 1185. ‘ഞാന്‍’ എന്ന ഭാവത്തെ അതിജീവിച്ചവര്‍ക്ക് മരണഭയം ഉണ്ടാവില്ല
 1186. ക്ഷേത്രത്തില്‍ ജനിക്കാം; ക്ഷേത്രത്തില്‍ മരിക്കരുത്‌
 1187. മഹാബലി ചരിതം പ്രഭാഷണം MP3 - ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണന്‍നായര്‍
 1188. ദേവീ തത്ത്വം പ്രഭാഷണം MP3 - ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍
 1189. അരുണാചല പഞ്ചരത്നം പ്രഭാഷണം MP3 - ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍
 1190. നാരായണീയം ആത്മീയ പ്രഭാഷണം MP3 - സ്വാമി ഉദിത്‌ ചൈതന്യാജി
 1191. ശിവാനന്ദലഹരീ - ശങ്കരാചാര്യര്‍ (96-100)
 1192. ശിവാനന്ദലഹരീ - ശങ്കരാചാര്യര്‍ (91-95)
 1193. ശിവാനന്ദ ലഹരി - ശങ്കരാചാര്യര്‍ (86-90)
 1194. യോഗവാസിഷ്ഠം പ്രഭാഷണം MP3 - ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍
 1195. ശിവാനന്ദ ലഹരീ - ശങ്കരാചാര്യര്‍ (81-85)
 1196. ശിവാനന്ദ ലഹരി - ശങ്കരാചാര്യര്‍ (76-80)
 1197. ശിവാനന്ദ ലഹരി - ശങ്കരാചാര്യര്‍ (71-75)
 1198. ശിവാനന്ദലഹരീ - ശങ്കരാചാര്യര്‍ (66-70)
 1199. ശിവാനന്ദലഹരീ - ശങ്കരാചാര്യര്‍ (61-65)
 1200. ശിവാനന്ദലഹരീ - ശങ്കരാചാര്യര്‍ (56-60)
 1201. ശിവാനന്ദലഹരീ - ശങ്കരാചാര്യര്‍ (51-55)
 1202. ശിവാനന്ദ ലഹരി - ശങ്കരാചാര്യര്‍ (46-50)
 1203. ശിവാനന്ദലഹരി - ശങ്കരാചാര്യര്‍ (41-45)
 1204. ശിവാനന്ദ ലഹരീ - ശങ്കരാചാര്യര്‍ (36-40)
 1205. ശിവാനന്ദലഹരീ - ശങ്കരാചാര്യര്‍ (31-35)
 1206. ശിവാനന്ദ ലഹരി - ശങ്കരാചാര്യര്‍ (26-30)
 1207. ശിവാനന്ദലഹരീ - ശങ്കരാചാര്യര്‍ (21-25)
 1208. ശിവാനന്ദ ലഹരി - ശങ്കരാചാര്യര്‍ (16-20)
 1209. രാമകഥാസാഗരം രാമായണം പ്രഭാഷണം MP3 - സ്വാമി ഉദിത്‌ ചൈതന്യാജി
 1210. ശിവാനന്ദ ലഹരീ - ശങ്കരാചാര്യര്‍ (11-15)
 1211. നവമഞ്ജരി - ശ്രീ നാരായണഗുരു (55)
 1212. സുബ്രഹ്മണ്യകീര്‍ത്തനം - ശ്രീനാരായണഗുരു (54)
 1213. ഷാണ്‍മാതുരസ്‍തവം - ശ്രീ നാരായണഗുരു (53)
 1214. യോഗവാസിഷ്ഠം പ്രഭാഷണം MP3 - ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണന്‍നായര്‍
 1215. ദൈവചിന്തനം 2 - ശ്രീ നാരായണഗുരു (52)
 1216. ദൈവചിന്തനം 1 - ശ്രീനാരായണഗുരു (51)
 1217. ഗദ്യപ്രാര്‍ത്ഥന - ശ്രീ നാരായണഗുരു (50)
 1218. ഉദ്ധവഗീത സത്സംഗ പ്രഭാഷണം MP3 - ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍
 1219. ഒഴുവിലൊടുക്കം - ശ്രീനാരായണഗുരു (49)
 1220. തിരുക്കുറള്‍ - ശ്രീ നാരായണഗുരു (48)
 1221. ഈശാവാസ്യോപനിഷത് - ശ്രീനാരായണഗുരു (47)
 1222. വേദാന്തസൂത്രം - ശ്രീ നാരായണഗുരു (46)
 1223. ഹോമമന്ത്രം - ശ്രീനാരായണഗുരു (45)
 1224. ശ്ലോകത്രയീ - ശ്രീ നാരായണഗുരു (44)
 1225. സദാചാരം - ശ്രീനാരായണഗുരു (43)
 1226. ദര്‍ശനമാല - ശ്രീ നാരായണഗുരു (42)
 1227. ദൈവദശകം - ശ്രീനാരായണഗുരു (41)
 1228. അദ്വൈതദീപിക - ശ്രീനാരായണഗുരു (40)
 1229. ആത്മോപദേശശതകം - ശ്രീ നാരായണഗുരു (39)
 1230. മുനിചര്യാപഞ്ചകം - ശ്രീനാരായണഗുരു (38)
 1231. ആശ്രമം - ശ്രീ നാരായണഗുരു (37)
 1232. അനുകമ്പാദശകം - ശ്രീ നാരായണഗുരു (36)
 1233. ബ്രഹ്മവിദ്യപഞ്ചകം പ്രഭാഷണം MP3 - ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണന്‍നായര്‍
 1234. ബ്രഹ്മവിദ്യപഞ്ചകം - ശ്രീനാരായണഗുരു (35)
 1235. ജാതിലക്ഷണം - ശ്രീ നാരായണഗുരു (34)
 1236. ജാതിനിര്‍ണ്ണയം - ശ്രീനാരായണഗുരു (33)
 1237. തേവാരപ്പതികങ്ക‌ള്‍ (തമിഴ്) - ശ്രീ നാരായണഗുരു (32)
 1238. തമിഴ് ശ്ലോകം (ഗംഗാഷ്ടകത്തില്‍ നിന്ന്) - ശ്രീനാരായണഗുരു (31)
 1239. ചിദംബരാഷ്ടകം - ശ്രീ നാരായണഗുരു (30)
 1240. പിണ്ഡനന്ദി - ശ്രീനാരായണഗുരു (29)
 1241. സ്വാനുഭവഗീതി (വിഭുദര്‍ശനം ) - ശ്രീ നാരായണഗുരു (28)
 1242. കോലതീരേശസ്തവം - ശ്രീനാരായണഗുരു (27)
 1243. ശിവസ്തവം (പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടി) - ശ്രീ നാരായണഗുരു (26)
 1244. ഇന്ദ്രിയ വൈരാഗ്യം - ശ്രീ നാരായണഗുരു (25)
 1245. കുണ്ഡലിനിപ്പാട്ട് - ശ്രീനാരായണഗുരു (24)
 1246. ആത്മവിലാസം - ശ്രീ നാരായണഗുരു (23)
 1247. മനനാതീതം / വൈരാഗ്യദശകം - ശ്രീ നാരായണഗുരു (22)
 1248. അര്‍ദ്ധനാരീശ്വരസ്തവം - ശ്രീനാരായണഗുരു (21)
 1249. ശിവശതകം - ശ്രീ നാരായണഗുരു (20)
 1250. ദേവീസ്തവം - ശ്രീ നാരായണഗുരു (19)
 1251. സദാശിവദര്‍ശനം - ശ്രീനാരായണഗുരു (18)
 1252. ശിവപ്രസാദപഞ്ചകം - ശ്രീ നാരായണഗുരു (17)
 1253. ജനനീനവരത്നമഞ്ജരി പ്രഭാഷണം MP3 - ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണന്‍നായര്‍
 1254. ബാഹുലേയാഷ്ടകം - ശ്രീ നാരായണഗുരു (16)
 1255. ഗീതാജ്ഞാനയജ്ഞം - സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി (ശബ്ദരേഖ, ലേഖനങ്ങള്‍ )
 1256. ഗുഹാഷ്ടകം - ശ്രീ നാരായണഗുരു (15)
 1257. വേണ്ടത്‌ ലോക സമന്വയം (107)
 1258. ഏകാഗ്രതയോടെ ശ്രവണവും മനനവും നടത്തുക (106)
 1259. ഏതു ധര്‍മ്മങ്ങളെയാണ്‌ പരിത്യജിക്കേണ്ടത്‌? (105)
 1260. നിര്‍വൃതിപഞ്ചകം പ്രഭാഷണം MP3 - ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണന്‍നായര്‍
 1261. നിര്‍വൃതിപഞ്ചകം - ശ്രീനാരായണഗുരു (14)
 1262. ഗീത നല്‍കുന്നത്‌ തോന്നിയതു ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം (104)
 1263. ചിജ്ജഡചിന്തനം പ്രഭാഷണം MP3 - ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണന്‍നായര്‍
 1264. ചിജ്ജഡചിന്തകം (ഗദ്യം) - ശ്രീനാരായണഗുരു (13)
 1265. ചിജ്ജഡചിന്തനം - ശ്രീനാരായണഗുരു (12)
 1266. മാതൃത്വത്തിലും ഉന്നതമായ ഭാവമില്ല (103)
 1267. ഷണ്‍മുഖദശകം - ശ്രീ നാരായണഗുരു (11)
 1268. എല്ലാം അറിവില്‍ പരിശുദ്ധമാകുന്നു (102)
 1269. ഷണ്‍മുഖസ്‍തോത്രം - ശ്രീ നാരായണഗുരു (10)
 1270. ഭദ്രകാള്യഷ്ടകം - ശ്രീ നാരായണഗുരു (9)
 1271. ചോദ്യം ഉയരുമ്പോള്‍ ധ്യാനം ആരംഭിക്കുന്നു (101)
 1272. സത്യം ഏറ്റവും ലളിതമാണ് (100)
 1273. ജനനീനവരത്നമഞ്ജരി - ശ്രീ നാരായണഗുരു (8)
 1274. പൂജ സ്വകര്‍മാനുഷ്ഠാനമാണ് (99)
 1275. കാളിനാടകം - ശ്രീ നാരായണഗുരു (7)
 1276. ദൈവം മനുഷ്യനാകട്ടെ - എം മുകുന്ദന്‍ (സന്ദീപ്‌ ചൈതന്യയെ കുറിച്ച്)
 1277. കരന്യാസം - ഗീതയിലെ മര്‍മപ്രധാനമായ ശ്ലോകങ്ങള്‍ (98)
 1278. മണ്ണന്തലദേവീസ്തവം - ശ്രീ നാരായണഗുരു (6)
 1279. സ്വാഭാവികഗുണങ്ങളും അധികാരവും (97)
 1280. മോക്ഷസംന്യാസയോഗം MP3 - സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഗീതാജ്ഞാനയജ്ഞം (18)
 1281. വിഷ്ണ്വഷ്‍ടകം - ശ്രീ നാരായണഗുരു (5)
 1282. വിദ്യയേയും അവിദ്യയേയും ഒരുമിച്ച് അറിയുക (96)
 1283. ധര്‍മ്മം / ധര്‍മം / ധര്‍മ്മഃ - ശ്രീ നാരായണഗുരു (4)
 1284. ശ്രദ്ധാത്രയവിഭാഗയോഗം MP3 - ഭഗവദ്‌ഗീത ജ്ഞാനയജ്ഞ പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ (17)
 1285. ശ്രീവാസുദേവാഷ്ടകം - ശ്രീ നാരായണഗുരു (3)
 1286. ഈ ശരീരത്തെ അറിയുക (95)
 1287. വിനായകാഷ്ടകം - ശ്രീ നാരായണഗുരു (2)
 1288. ദൈവാസുരസമ്പദ്‌വിഭാഗയോഗം MP3 - ഭഗവദ്‌ഗീത ജ്ഞാനയജ്ഞ പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ (16)
 1289. സാത്വികമായ അറിവ് (94)
 1290. പുരുഷോത്തമയോഗം MP3 - ഭഗവദ്‌ഗീത പ്രവചനം - സന്ദീപ്‌ ചൈതന്യ (15)
 1291. കൊന്നാലും കൊല്ലുന്നില്ല (93)
 1292. ഗുണത്രയവിഭാഗയോഗം MP3 - ഭഗവദ്‌ഗീത ജ്ഞാനയജ്ഞം - സന്ദീപ്‌ ചൈതന്യ (14)
 1293. കര്‍മ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കലാണ് ത്യാഗം (92)
 1294. ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗയോഗം MP3 - ‌ഗീതാജ്ഞാനയജ്ഞം (13)
 1295. ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അസദ് (91)
 1296. ഭക്തിയോഗം MP3 - സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഭഗവദ്‌ഗീത ജ്ഞാനയജ്ഞം (12)
 1297. ദാനം ദേശകാലപാത്രമനുസരിച്ച് (90)
 1298. വിശ്വരൂപദ‍ര്‍ശനയോഗം MP3 - ഭഗവദ്‌ഗീത പ്രഭാഷണം - സന്ദീപ്‌ ചൈതന്യ (11)
 1299. സാത്വികഭക്ഷണവും സാത്വികയജ്ഞവും (89)
 1300. വിഭൂതിയോഗം MP3 - ശ്രീമദ് ഭഗവദ്‌ഗീത ജ്ഞാനയജ്ഞം (10)
 1301. ശാസ്ത്രം പ്രമാണമായിരിക്കട്ടെ (88)
 1302. രാജവിദ്യാരാജഗുഹ്യയോഗം MP3 - ഭഗവദ്‌ഗീത ജ്ഞാനയജ്ഞ പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ (9)
 1303. അസുരഗുണങ്ങളും നരകജീവിതവും (87)
 1304. അക്ഷരബ്രഹ്മയോഗം MP3 - ഭഗവദ്‌ഗീത ജ്ഞാനയജ്ഞ പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ (8)
 1305. ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കലാണ് മഹത്തായ ദാനം (86)
 1306. ആത്മീയചിന്തകള്‍ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കണം
 1307. ജ്ഞാനവിജ്ഞാനയോഗം MP3 - ഭഗവദ്‌ഗീത ജ്ഞാനയജ്ഞ പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ (7)
 1308. അവനവനെ പഠിച്ചാല്‍ വിശ്വത്തെ അറിയാം (85)
 1309. ധ്യാനയോഗം MP3 - ഭഗവദ്‌ഗീത ജ്ഞാനയജ്ഞ പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ (6)
 1310. വിശപ്പ് ഭഗവാനാണ് (84)
 1311. കര്‍മസംന്യാസയോഗം MP3 - ഭഗവദ്‌ഗീത പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ (5)
 1312. ജീവിതവൃക്ഷമാകുന്ന അരയാല്‍ (83)
 1313. ജ്ഞാനകര്‍മസംന്യാസയോഗം MP3 - ഭഗവദ്‌ഗീത പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ (4)
 1314. ഗുണാതീത ലക്ഷണം (82)
 1315. കര്‍മയോഗം MP3 - ഭഗവദ്‌ഗീത ജ്ഞാനയജ്ഞം പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ (3)
 1316. ഈ ലോകത്തെ അനുഭവിക്കാതെ പോകരുത് (81)
 1317. ക്രിസ്തുമതച്ഛേദനം PDF - ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 1318. സാംഖ്യയോഗം MP3 - ഭഗവദ്‌ഗീത ജ്ഞാനയജ്ഞം പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ (2)
 1319. ബ്രഹ്മമാണ് വിശ്വയോനി (80)
 1320. ഒരു കര്‍മ്മവും ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല (79)
 1321. ബാഹ്യമായോ ആന്തരികമായോ ഒരീശ്വരനില്ല (78)
 1322. അര്‍ജ്ജുനവിഷാദയോഗം MP3 - ഭഗവദ്‌ഗീത ജ്ഞാനയജ്ഞം (1)
 1323. അറിവിന്റെ ലക്ഷണം (77)
 1324. ഗീതാധ്യാനം, ഗീതാമാഹാത്മ്യം MP3 - ഭഗവദ്‌ഗീത ജ്ഞാനയജ്ഞം (0)
 1325. ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം (76)
 1326. പരാതിയോ പ്രതീക്ഷയോ ഇല്ലാത്തവരാണ് ഭക്തര്‍ (75)
 1327. എല്ലാ അനുഭവങ്ങളേയും സ്വീകരിക്കുക (74)
 1328. വിഗ്രഹാരാധകരല്ലാത്തവരായി ലോകത്ത് ആരുമില്ല (73)
 1329. പരമലക്ഷ്യം ഭഗവാനായാല്‍ മറ്റെല്ലാം ശരിയാവും (72)
 1330. എല്ലാ നാമങ്ങളില്‍ നിന്നും ഈശ്വരനെ മാറ്റുക (71)
 1331. ഗീത നല്‍കുന്നത് വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് (70)
 1332. എല്ലാ കാഴ്ചയും വിശ്വരൂപമായി കാണാന്‍ കഴിയണം (69)
 1333. വിശ്വരൂപം ദര്‍ശിച്ചാല്‍ പിന്നെ ഒരു മതവുമില്ല (68)
 1334. ആസ്തികനും നാസ്തികനും ഒരു പോലെ തന്നെ (67)
 1335. ചുറ്റും എല്ലാം നാമാണ്, ഭഗവാനാണ് (66)
 1336. ബിംബം വേണമെങ്കില്‍ ഏറ്റവും ഉത്തമം സൂര്യനാണ് (65)
 1337. സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാംശീകരിക്കുക (64)
 1338. ഒരാളെയും മാറ്റിനിര്‍ത്തുന്നതല്ല ഭാരതസംസ്കാരം (63)
 1339. ആന്തരിക സാധ്യതയെ ആവിഷ്കരിക്കുക (62)
 1340. പകരംവീട്ടുന്ന രീതി സനാതനധര്‍മ്മത്തിന്റേതല്ല (61)
 1341. ആത്മോപദേശശതകം പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ MP3 - ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 1342. വേണ്ടത് യുക്തിഭദ്രമായ അറിവ് (60)
 1343. സ്നേഹിക്കുക; ദോഷങ്ങള്‍ കാണാതിരിക്കുക (59)
 1344. മനുഷ്യന്‍ എത്ര നിസ്സാരനാണ് (58)
 1345. പ്രണവം ഉള്ളിലാണ് ധരിക്കേണ്ടത് (57)
 1346. ഭൂമിയെ നരകമായി വിശേഷിപ്പിക്കരുത് (56)
 1347. ഈശ്വരനെ വ്യക്തിയായി കാണുന്നവന്‍ മൂഢനാണ് (55)
 1348. ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍ ഈശ്വരസേവയല്ല (54)
 1349. നേതാവുണ്ടായാല്‍ സനാതനധര്‍മ്മം നശിക്കും (53)
 1350. പ്രകൃതിയെ മലിനമാക്കുന്നവന്‍ ഭക്തനല്ല (52)
 1351. തന്നെ അറിയുന്നതിലൂടെ സര്‍വ്വം അറിയുകയാണ് ജ്ഞാനം (51)
 1352. കടുത്ത ശപഥങ്ങളെടുക്കരുത് (50)
 1353. തനിക്കു വെളിച്ചം താന്‍തന്നെയാണ് (49)
 1354. ആനന്ദമാണ് നമ്മുടെ സ്വരൂപം (48)
 1355. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വിലക്കുകള്‍ വിഘാതം (47)
 1356. ധ്യാനം വേണ്ടത് ഉള്ളിലേക്കാണ്, ഉള്ളിലാണ് ഭഗവാന്‍ (46)
 1357. ധ്യാനം സ്വാഭാവിക ജീവിതപ്രക്രിയതന്നെയായി മാറണം (45)
 1358. നമ്മുടെ ശത്രു നാം തന്നെയാണ് (44)
 1359. ഭാഗവതസപ്താഹം MP3 - ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍
 1360. വിവേകമാര്‍ജ്ജിച്ച ബുദ്ധികൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉണര്‍ത്തണം (43)
 1361. മോക്ഷം മരണാനന്തര ബഹുമതിയല്ല (42)
 1362. ഭഗവാനല്ല ലോകംസൃഷ്ടിച്ചത് (41)
 1363. സംന്യാസത്തിന് കാഷായരുദ്രാക്ഷങ്ങള്‍ വേണ്ട (40)
 1364. പൂര്‍ണമായി മനസ്സിലാകാത്തവന്റെ അഭയകേന്ദ്രമാണ് വിശ്വാസം (39)
 1365. ഈശ്വരവിശ്വാസി അല്ല, ഈശ്വരാന്വേഷകരാണ് ആകേണ്ടത് (38)
 1366. നിര്‍വാണഷട്കം - പ്രഭാഷണം MP3, വ്യാഖ്യാനം
 1367. കര്‍മ്മങ്ങളെല്ലാം ബ്രഹ്മപൂജാ ഭാവത്തില്‍ ചെയ്യണം (37)
 1368. കര്‍മ്മം, അകര്‍മ്മം, വികര്‍മ്മം (36)
 1369. ചാതുര്‍വര്‍ണ്യം മയാസൃഷ്ടം ഗുണകര്‍മ്മവിഭാഗശഃ (35)
 1370. സാലോക്യം, സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം, സായുജ്യം (34)
 1371. ധര്‍മ്മബോധമാണ് ഭഗവാന്‍ (33)
 1372. മനീഷാപഞ്ചകം ശ്ലോകം അഞ്ച് - വ്യാഖ്യാനം
 1373. ഏകശ്ളോകി പ്രഭാഷണം MP3 - ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 1374. മനീഷാപഞ്ചകം ശ്ലോകം നാല് - വ്യാഖ്യാനം
 1375. സാധനപഞ്ചകം പ്രഭാഷണം MP3 - ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കട്ടരാമന്‍
 1376. മനീഷാപഞ്ചകം ശ്ലോകം മൂന്ന് - വ്യാഖ്യാനം
 1377. മനീഷാപഞ്ചകം ശ്ലോകം രണ്ട് - വ്യാഖ്യാനം
 1378. മനീഷാപഞ്ചകം ശ്ലോകം ഒന്ന് - വ്യാഖ്യാനം
 1379. ആഗ്രഹം നിഷിദ്ധമല്ല, എന്നാല്‍ അവ ധര്‍മാനുസാരിയാകണം (32)
 1380. മനീഷാപഞ്ചകം വ്യാഖ്യാനം PDF, പ്രഭാഷണം MP3
 1381. രാഗദ്വേഷങ്ങള്‍ സാധകന്റെ ശത്രുക്കള്‍ (31)
 1382. ജ്ഞാനി ആസക്തിയില്ലാതെ കര്‍മ്മം നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു (30)
 1383. ഇത് എന്റേത് അല്ല, ഞാന്‍ പോലും എന്റേതല്ല (29)
 1384. പ്രകൃതിയിലെ വായുവും വെള്ളവും ഭൂമിയുമൊക്കെയാണ് ദേവന്മാര്‍ (28)
 1385. ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ല മനസ്സാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് (27)
 1386. ആരാധനാലയങ്ങളില്‍ അന്വേഷിച്ചാല്‍ പരമസത്യം കിട്ടില്ല (26)
 1387. ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ‘അറിവ്’ - MP3 - ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 1388. ധ്യാനം നന്മതിന്മകളുടെ ഉറവിടം (25)
 1389. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതിവര്‍ത്തിക്കുക ഒരു കലയാണ് (24)
 1390. സുഖം ആത്മനിഷ്ഠമാണെന്നറിഞ്ഞവര്‍ അവനവനെ അന്വേഷിക്കുന്നു (23)
 1391. സംഗം ഉപേക്ഷിക്കലാണ് പൂര്‍ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള വഴി (22)
 1392. വസ്തുസിദ്ധിയല്ല, ചിത്തശുദ്ധിയാകണം കര്‍മ്മകാരണം (21)
 1393. കര്‍മ്മങ്ങളെ നിര്‍മമതയോടെ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുക (20)
 1394. മനസ്സിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് ഗീത (19)
 1395. വേഷംകെട്ടലുകളിലൂടെ മതമൈത്രി ഉണ്ടാകില്ല (18)
 1396. ചലനമില്ലാത്ത ഉണ്മയാണ് ആത്മാവ് (17)
 1397. മരണം മുഷിഞ്ഞവസ്ത്രം മാറല്‍ - ഗീത 16
 1398. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ സമഭാവത്തില്‍ കാണുക (15)
 1399. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഈശ്വരന്റെ പ്രതീകമാണ് പ്രതിഷ്ഠ (14)
 1400. ദുഃഖവും അറിവും ഒരുമിച്ചുണ്ടാകില്ല (13)
 1401. രക്ഷിതാക്കളുടേത് ജാംബവധര്‍മ്മം (12)
 1402. പാപമെന്നത് സ്വയം അറിയാതിരിക്കല്‍ (11)
 1403. വേഷം മാറിയെത്തുന്ന കാമത്തെ തിരിച്ചറിയണം (10)
 1404. രഥം ശരീരം, സാരഥി ബുദ്ധി, കുതിരകള്‍ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍ (9)
 1405. പരിസ്ഥിതിനാശം മനുഷ്യനാശം (8)
 1406. കര്‍ണനാരെന്ന രഹസ്യം അറിഞ്ഞാല്‍ യുദ്ധമുണ്ടാകില്ല (7)
 1407. ‘വിശ്വാമിത്ര’നാവാന്‍ ഗീതോപദേശം (6)
 1408. അഹംഭാവം മനസ്സിലെ ദുര്യോധനത്വം (5)
 1409. കൗരവപാണ്ഡവ യുദ്ധം ദുര്‍ഗുണ സദ്ഗുണ സംഘര്‍ഷം (4)
 1410. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം വ്യക്തിമനസ്സിലെ ധര്‍മ്മസംഘര്‍ഷം (3)
 1411. താത്പര്യം സാധ്യമായാല്‍ ഗ്രന്ഥം അപ്രസക്തം (2)
 1412. അസൂയ ജനിക്കുമ്പോള്‍ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നു (1)
 1413. ഭാഗവതാമൃതം ഭാഗവത പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ MP3 - സ്വാമി ഉദിത്‌ ചൈതന്യാജി
 1414. ചട്ടമ്പിസ്വാമി 156-മത് ജയന്തി ആഘോഷം 2009, കണ്ണമ്മൂല
 1415. ശ്രീനാരായണസ്വാമിയുടെ 155-മത് ജയന്തി ആഘോഷം, ചെമ്പഴന്തി
 1416. അദ്വൈതചിന്താപദ്ധതി - ചട്ടമ്പിസ്വാമി
 1417. അരുവിപ്പുറം ശിവക്ഷേത്രം ചിത്രങ്ങള്‍
 1418. ജീവകാരുണ്യപഞ്ചകം - ശ്രീ നാരായണഗുരു (1)
 1419. ഞാന്‍ ആരാണ്? - ശ്രീ രമണമഹര്‍ഷി