ഭാഗവതം നിത്യപാരായണം

 • ഭാഗവതമാണ്‌ പുരാണങ്ങളില്‍ അതിശ്രേഷ്ഠം – ഭാഗവതം (366)

  ഗംഗയാണല്ലോ നദികളില്‍ ഉത്തമം. ഭഗവാന്‍ വിഷ്ണുവാണ്‌ ഭഗവദവതാരങ്ങളില്‍ അഗ്രഗണ്യന്‍. പരമശിവനാണ്‌ ഭഗവദ്‍ഭക്തരിലത്യുത്തമന്‍. ഭാഗവതമാണ്‌ പുരാണങ്ങളില്‍ അതിശ്രേഷ്ഠം.

  Read More »
 • ഭഗവാന്റെ മഹിമയും ഭാഗവത വിഷയാനുക്രമണികയും – ഭാഗവതം (365)

  ആരൊരുവന്‍ ‘ഹരയേനമഃ’ എന്ന്‌ അറിയാതെപോലും ജപിച്ചുവെന്നാല്‍ അയാള്‍ക്ക്‌ മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇഹലോകത്തില്‍ നമുക്ക്‌ ചെയ്യാന്‍ കൊളളാവുന്ന ഏകജോലി ഭഗവല്‍കഥാകഥനവും മഹിമാകീര്‍ത്തനവും മാത്രമത്രേ. നിങ്ങള്‍ എല്ലാവരും ഭഗവാനില്‍ പരമഭക്തിയുളളവരാകയാല്‍…

  Read More »
 • മഹാപുരുഷവര്‍ണ്ണനയും ആദിത്യവ്യൂഹവും – ഭാഗവതം (364)

  വിശ്വാണ്ഡം ഒന്‍പതു പ്രാഥമികതത്വങ്ങള്‍ (പ്രകൃതി, മഹത്, സൂത്രം, അഹങ്കാരം, അഞ്ച്‌ സൂക്ഷ്മധാതുക്കള്‍). പതിനാറു പരിണിതരൂപങ്ങള്‍ (മനസ്, പത്തിന്ദ്രിയങ്ങള്‍, അഞ്ച്‌ സ്ഥൂലധാതുക്കള്‍) എന്നിവ ചേര്‍ന്നുളളതാണെന്നാണ്‌ ശാസ്ത്രമതം. ഇതിനെ നയിക്കുന്നത്‌…

  Read More »
 • ശിവന്റെ മാര്‍ക്കണ്ഡേയാശ്രമഗമനം – ഭാഗവതം (363)

  ബ്രാഹ്മണാഃ സാധവഃ ശാന്താ നിഃസംഗാ ഭൂതവത്സലാഃ ഏകാന്തഭക്താ അസ്മാസു നിര്‍വ്വൈരാഃ സമദര്‍ശിനഃ (12-10-20) സലോകാ ലോകപാലാസ്താന്‍ വന്ദന്ത്യര്‍ച്ചന്ത്യുപാസതേ അഹം ച ഭഗവാന്‍ ബ്രഹ്മാ സ്വയം ച ഹരീശ്വരഃ…

  Read More »
 • മാര്‍ക്കണ്ഡേയന്‍ മായാശക്തി എന്തെന്നു അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ കഥ – ഭാഗവതം (362)

  ഒരു ദിവസം പുഷ്പഭദ്രാനദീതടത്തില്‍ പൂജചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ അതിഭീകരമായൊരു കൊടുങ്കാറ്റ്‌ ഭൂമിയെ മുഴുവന്‍ കുലുക്കി. അതേത്തുടര്‍ന്നു്‌ പേമാരിയും പെയ്തു. എല്ലായിടവും ജലത്തിനടിയിലായി. സമുദ്രം ഭൂമിയെ മിക്കവാറും ജലത്തിലാഴ്ത്തിയോ എന്ന മട്ടിലായിരുന്നു…

  Read More »
 • മാര്‍ക്കണ്ഡേയ തപസ്, നാരായണസ്തുതി – ഭാഗവതം (361)

  ഉപനയനകര്‍മ്മത്തിനുശേഷം മാര്‍ക്കണ്ഡേയന്‍ വേദാഭ്യാസവും തപശ്ചര്യയും നടത്തി. അദ്ദേഹം നിത്യബ്രഹ്മചര്യവ്രതമെടുത്ത്‌ സദാ ഭഗവാന്‍ ഹരിയില്‍ ഭക്തിപൂണ്ട്‌ തീവ്രതപശ്ചര്യകളില്‍ മുഴുകി ജീവിച്ചു. അതേസമയം തന്റെ ഗുരുവിനെയും സൂര്യദേവനെയും അഗ്നിയെയും പൂജിച്ചു.…

  Read More »
 • പുരാണങ്ങളുടെ വിഭാഗം, ലക്ഷണം – ഭാഗവതം (360)

  പുരാണങ്ങള്‍ക്ക്‌ പത്തു സ്വഭാവങ്ങളാണുളളത്‌. സൃഷ്ടി, ആവിഷ്കരണം, സംരക്ഷണം, പരിപാലനം, ലോകചക്രം, രാജകുലങ്ങള്‍, അവയെക്കുറിച്ചുളള കഥകള്‍, പ്രളയം, കാരണം, അടിസ്ഥാനം, എന്നിവ.

  Read More »
 • വേദങ്ങളുടെ ഉല്പത്തി – ഭാഗവതം (359)

  ബ്രഹ്മാവ്‌ തന്റെ മനസ്സ്‌ ആത്മാവില്‍ ശ്രദ്ധയുറപ്പിച്ച്‌ ധ്യാനിച്ചു. അപ്പോള്‍ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിന്റെ ഉളളറയില്‍നിന്നും ഒരു ശബ്ദപ്രകമ്പനം കേള്‍ക്കായി. മനോവ്യാപാരങ്ങളെല്ലാം ശാന്തപൂര്‍ണ്ണമാവുമ്പോള്‍ ഇതനുഭവിക്കാന്‍ കഴിയും. ആ ശബ്ദതരംഗത്തെ ആരാധിക്കുന്ന…

  Read More »
 • പരീക്ഷിത്തു രാജാവിനു ബ്രഹ്മോപദേശം – ഭാഗവതം (358)

  കര്‍മ്മങ്ങളും പ്രതിപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും സുഖദുഃഖങ്ങളുമെല്ലാം മായയുടെ തലത്തില്‍ മാത്രമേയുളളു. ഭഗവാന്‍ ഇതിനെല്ലാം അതീതനാണ്‌. ‘സ്വശരീരവും ഗൃഹവും മറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ ഞാന്‍, എന്‍റേത് എന്ന ബോധമുണ്ടാകുന്നു. അവയില്‍നിന്നെല്ലാം ഉയര്‍ന്ന് അത്തരം…

  Read More »
 • കാലത്തിന്റെ പ്രബലത, കല്പങ്ങളുടെ കാലാവധി, പ്രളയം – ഭാഗവതം (357)

  നിങ്ങള്‍ ജനിച്ചുവെന്നും ഇനി മരിക്കുമെന്നുമുളള മൂഢവിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ചാലും. ഇതെല്ലാം അജ്ഞാനിയായ ജീവന്റെ നിദ്രാവസ്ഥയത്രെ. മനസ്സുമാത്രമാണ്‌ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്‌. മനസ്സ്‌ മായാ സന്താനവുമാണ്‌. ശരീരവും അതിന്റെ…

  Read More »
 • Page 1 of 37
  1 2 3 37
Back to top button