ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍

 • ആത്മാവ് നിഷ്ക്രിയമാണെന്നറിയുന്നവന്‍ പരമാത്മാവിനെ ദര്‍ശിക്കുന്നു (ജ്ഞാ.13-29)

  ആത്മാവിന്‍റെ പ്രകാശമേറ്റ്, പ്രകൃതി, സംസാരലീലകള്‍ ആടുന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ ആത്മാവ് ഒരു തൂണുപോലെ നിശ്ചലമായി നില്‍ക്കുന്നു. അദ്ധ്യാത്മജ്ഞാനത്തിന്‍റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ ലീലകള്‍ മനസ്സിലാക്കുകയും ആത്മാവ് അകര്‍ത്താവാണെന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെടുകയും…

  Read More »
 • ആത്മാവില്‍ നിന്നും ബാഹ്യമായി മറ്റൊന്നുമില്ല (264)

  ഒരു ചെറുവിത്തിനുള്ളില്‍ വന്‍മരമുള്ളതുപോലെ ഇതെല്ലാം മനസ്സില്‍ നേരത്തെതന്നെ ഉള്ളതാണ്. എന്നാല്‍ മനസ്സ് അതെല്ലാം ബാഹ്യമെന്ന മട്ടില്‍ കാണുന്നു എന്നുമാത്രം. മനസ്സാണിതെല്ലാം. ഇപ്പോള്‍കാണുന്നതും ഭാവിയിലേയ്ക്കുള്ളതെന്നമട്ടില്‍ സങ്കല്‍പ്പിക്കുന്നതും കഴിഞ്ഞകാര്യങ്ങളെന്ന മട്ടില്‍…

  Read More »
 • ഏകമായ പരമാത്മാവ് എല്ലായിടത്തും വസിക്കുന്നു (ജ്ഞാ.13-28)

  വിവിധത്വമാര്‍ന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ ഏകത്വം ഗ്രഹിക്കുകയും അതുമായി തന്‍റെ ആത്മാവിനെ താദാത്മ്യം പ്രാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവന് അവന്‍ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോള്‍തന്നെ ബ്രഹ്മാനുഭവത്തിന്‍റെ ആനന്ദാനുഭൂതി കൈവരിക്കാന്‍ കഴിയുന്നു. വിളക്കുകള്‍ വിവിധ രീതിയിലാണെങ്കിലും…

  Read More »
 • ഗാധിയുടെ പൂര്‍വ്വ ജന്മാന്വേഷണം (263)

  അതിനുശേഷം ഗാധി തന്റെ ഭ്രമാത്മകദര്‍ശനത്തില്‍ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി ഉണര്‍ന്നു. ബോധമുണര്‍ന്ന അദ്ദേഹം ‘ഞാന്‍ ഗാധിയാണ്’ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. തന്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍ ചെയ്തുതീര്‍ത്ത് ഗാധി നദിയില്‍ നിന്നും കരയ്ക്ക്‌…

  Read More »
 • എല്ലാറ്റിലും പരമാത്മാവിനെ കാണുന്നവന്‍ ജ്ഞാനി (ജ്ഞാ.13-27)

  ജീവജാലങ്ങളുടെ സഹജമായ ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ, ആത്മാവ് അവയില്‍ നിന്ന് വേറിട്ടു നില്‍ക്കുന്നുവെന്നും എന്നാല്‍ ജീവധര്‍മ്മരഹിതമായ ആത്മാവ് എല്ലാ ജീവികളിലും വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ജ്ഞാനി. അവന്‍റെ നയങ്ങള്‍ സുനയനങ്ങളാണ്. അവന്‍…

  Read More »
 • ഗാധിയുടെ ബോധോദയം (262)

  വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: മന്ത്രിമാരാലും സുന്ദരികളായ ദാസിമാരാലും ഭക്ത്യാദരവോടെ പരിസേവിതനായ ഗാവലരാജാവ് തന്റെ എളിമയാര്‍ന്ന പൂര്‍വ്വകാലം അപ്പാടെ മറന്നുപോയി. എട്ടുകൊല്ലങ്ങള്‍ കടന്നുപോയി. അദ്ദേഹം കുറ്റമറ്റരീതിയില്‍ നീതിപൂര്‍വ്വം, ദയാദാക്ഷിണ്യപൂര്‍വ്വം രാജ്യം…

  Read More »
 • സൃഷ്ടിജാലങ്ങള്‍ പ്രകൃതിപുരുഷയോഗത്തിലൂടെ (ജ്ഞാ.13-26)

  പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ സജീവവസ്തുക്കളും അത് സ്ഥാവരമോ ജംഗമമോ ആയിരുന്നാലും അതു രൂപംകൊള്ളുന്നത് പ്രകൃതിയുടേയും പുരുഷന്‍റെയും ഉഭയയോഗം കൊണ്ടാണ്. ഇക്കാരണത്താല്‍ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും പ്രകൃതോയോടോ പുരുഷനോടോ സംബന്ധമില്ലാത്തതോ അവയില്‍നിന്നു വേറിട്ടു…

  Read More »
 • ഗാധിയുടെ പുനര്‍ ജന്മവും രാജ്യ ഭരണവും (261)

  കേവലം കാട്ടുജാതിക്കാരനും നായാട്ടുകാരനുമായ ഗാധി ഇപ്പോള്‍ കൊട്ടാരത്തിലാണ്. സുന്ദര തരുണികള്‍ അദ്ദേഹത്തെ കുളിപ്പിച്ച് അണിയിച്ചൊരുക്കി. വിലയേറിയ ആഭാരണങ്ങള്‍ അണിയിച്ചു. മാലയിട്ടു. സുഗന്ധം പൂശി. വെറുമൊരു വേടനായിരുന്നവന്‍ പൊടുന്നനവേ…

  Read More »
 • ബോധസ്വരൂപമായ പരമാത്മാവിലേക്ക് (ജ്ഞാ.13-24, 25)

  ചിലര്‍ ആത്മധ്യാനത്തിലൂടെ ബോധസ്വരൂപമായ ആത്മാവിനെ, ഏകാഗ്രമായ ചിത്തം കൊണ്ട് അവരുടെ (സ്വന്തം) ആത്മസ്വരൂപത്തില്‍ കണ്ടെത്തുന്നു. മറ്റു ചിലര്‍ അവരുടെ പൂര്‍വകര്‍മ്മഫലത്താല്‍ സാംഖ്യയോഗം വഴിയായും കര്‍മ്മയോഗം വഴിയായും പരമാത്മാവിനെ…

  Read More »
 • ഗാധി എന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കഥ (260)

  അതീവ ധര്‍മ്മിഷ്ഠനും പണ്ഡിതനുമായിരുന്നു ഗാധി. ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ നിര്‍മമത, സന്യാസത്തോടുള്ള അഭിനിവേശം തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. തപസ്സനുഷ്ഠിക്കാനായി അദ്ദേഹം ഒരിക്കല്‍ കാട്ടില്‍പ്പോയി. അവിടെയൊരു നദിയിലിറങ്ങിനിന്ന് മന്തോച്ചാരണങ്ങളോടെ…

  Read More »
Back to top button