ശ്രേയസ് ആദ്ധ്യാത്മിക വെബ്സൈറ്റ് : അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദേശങ്ങളും

ശ്രേയസ് വെബ്സൈറ്റിനെക്കുറിച്ചും ശ്രേയസ്സില്‍ ലഭ്യമായ ലേഖനങ്ങള്‍, പി. ഡി. എഫ്. ഇബുക്കുകള്‍, ഓഡിയോ, വീഡിയോ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുമുള്ള നിങ്ങളുടെ പൊതുവായ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദേശങ്ങളും മറ്റും താഴെ കമന്റ്‌ ബോക്സില്‍ രേഖപ്പെടുത്താന്‍ അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നു. ഈ സംരംഭത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ ശ്രേയസ് ഫൗണ്ടേഷന്‍ എന്ന പേജ് സന്ദര്‍ശിക്കൂ.

ഫേസ്ബുക്ക്‌ കമന്റ്‌ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് (28-ഓഗസ്റ്റ്-2012 വരെ) ശ്രേയസില്‍ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട കമന്റുകള്‍ വായിക്കാനായി ക്രോഡീകരിച്ച് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

Close