പരിത്യാഗത്തിനേക്കാള്‍ കര്‍മ്മയോഗമാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് (ജ്ഞാ.5 .2)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് ശ്ലോകം 2 ശ്രീ ഭഗവാനുവാച: സംന്യാസഃ കര്‍മ്മയോഗശ്ച നിഃശ്രേയസകരാവുഭൗ തയോസ്തു കര്‍മ്മസംന്യാസാത് കര്‍മ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ കര്‍മ്മ പരിത്യാഗവും, ഫലാപേക്ഷ കൂടാതെ ഈശ്വരാര്‍പ്പണമായി ചെയ്യുന്ന കര്‍മ്മയോഗവും, ഇവ രണ്ടും മോഷത്തെ...