ഭഗവത്ഗീത

  • ധ്യാനത്തിന്റെ ഫലം (രണ്ടാം ഭാഗം) (ജ്ഞാ.6.13 .14)

    ധ്യാനത്തിന്റെ ഫലമായി ശരീരത്തില്‍ ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായും സംഭവിക്കാവുന്ന ചില പ്രവര്‍ത്തന പ്രതിപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും കുണ്ഡലിനി എന്ന ശക്തിശ്രോതസ്സിന്റെ ഉണര്‍വ്വിനെക്കുറിച്ചും അതുളവാക്കുന്ന പരിവര്‍ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ശ്രീ ജ്ഞാനദേവന്‍ മനോഹരമായ പ്രതീകാത്മകഭാഷയില്‍ വര്‍ണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.

    Read More »
Back to top button