ഭഗവത്ഗീത

  • യോഗത്തിനു പ്രതികൂലങ്ങളായ വിഷയേച്ഛകള്‍ (ജ്ഞാ.6.24)

    സങ്കല്പം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന യോഗത്തിനു പ്രതികൂലങ്ങളായ സകല വിഷയേച്ഛകളും വാസനാ സഹിതം ഉപേക്ഷിച്ച് മനസ്സുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ദ്രിയ സമൂഹത്തെ സകല വിഷയങ്ങളില്‍ നിന്നു നിവര്‍ത്തിപ്പിച്ച് യോഗത്തെ അഭ്യസിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

    Read More »
Back to top button