ഭഗവദ്‌ഗീത

  • ഞാന്‍ സകല ജഗത്തിന്‍റേയും ഉത്ഭവസ്ഥാനവും ലയസ്ഥാനവും ആണ് (ജ്ഞാ.7.6)

    സൂഷ്മപ്രകൃതി സ്ഥൂലപ്രകൃതിയുമായി സംയോജിക്കുമ്പോള്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കള്‍ അനന്തമാണ്. അങ്ങനെയാണ് നാല് ഇനത്തില്‍പ്പെട്ട ജീവജാലങ്ങള്‍ ഭൂമിയിലുണ്ടാകുന്നത്. മൂല്യത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ തല്യമാണെങ്കിലും ഈ ജീവികളൊയൊക്കെ വേര്‍തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ്. ഈ വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍…

    Read More »
Back to top button