ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്ത്

  • ശ്വേതകേതുവിന്റെ തിരിച്ചറിവ് (3)

    വേദം എന്നത് ശുദ്ധമായ അറിവാണ്. അറിവു നേടിയവന് അഹങ്കാരമുണ്ടാകുകയില്ല. വിദ്യകൊണ്ട് നേടുന്നത് വിനയമാണ്. 'വിദ്യാ ദദാതി വിനയം' എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പണ്ഡിതനാണെന്ന ഗര്‍വ്വാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.…

    Read More »
Back to top button