രാമായണം – പാരായണം, ഇബുക്ക്, പ്രഭാഷണം, ജ്ഞാനയജ്ഞം

എല്ലാ ദിവസവും പാരായണം ചെയ്യാനും മനനം ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരുത്തമ ഗ്രന്ഥമാണ് അദ്ധ്യാത്മരാമായണം. എന്നിരുന്നാലും, കര്‍ക്കിടക മാസം കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യത്തോടെ രാമായണപാരായണ മാസമായി അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നു. രാമായണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രേയസില്‍ ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമായ ഓഡിയോ, വീഡിയോ, ഇബുക്കുകള്‍...

അഗസ്ത്യരാമായണം PDF ഡൌണ്‍ലോഡ്

പുരാണേതിഹാസങ്ങളില്‍ രാമായണത്തിന് വളരെ സുപ്രധാനമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. വാല്മീകിരാമായണം, വ്യാസരാമായണം, കമ്പരാമായണം, തുളസീദാസരാമായണം, ഹനൂമത്‌രാമായണം, അത്ഭുതരാമായണം, ആനന്ദരാമായണം, പാതാളരാമായണം, ശതമുഖരാമായണം, അദ്ധ്യാത്മരാമായണം എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തില്‍ രാമായണം...