ഇ-ബുക്സ് എന്ന വിഭാഗത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത ശിവാരവിന്ദം മഹാഭാഷ്യം PDF

ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീതയുടെ ശാങ്കരഭാഷ്യം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രശസ്ത വേദാന്തപണ്ഡിതനായ പ്രൊഫസര്‍ ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ മലയാളത്തിലെഴുതിയ വ്യാഖ്യാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത ശിവാരവിന്ദം മഹാഭാഷ്യം എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം. സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പല ഗീതാവ്യാഖ്യാനങ്ങളും പ്രസക്തമായ ഉപനിഷത്തുക്കളും ഒക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് സര്‍വ്വസംശയഛേദിയായ ഈ ശിവാരവിന്ദം മഹാഭാഷ്യം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. സാധാരണക്കാര്‍ക്കും വേദാന്ത പണ്ഡിതന്മാര്‍ക്കും ഈ പുസ്തകം വളരെ ഉപകാരപ്പെടും.

വാസിഷ്ഠസുധ യോഗവാസിഷ്ഠസാരം PDF

“ഈ ‘വാസിഷ്ഠസുധ’ വാസിഷ്ഠത്തിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണമായ ഗദ്യവിവര്‍ത്തനവും സമഗ്രമായ വ്യാഖ്യാനവുമാണ്. വ്യാഖ്യാതാവ് സുവിദിതനായ പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍. പാണ്ഡിത്യവും ഭക്തിയും ഒത്തുചേര്‍ന്ന ഈ വ്യാഖ്യാനം ജ്ഞാനവും അനുഭവവും പ്രാപ്തമാക്കാന്‍ പര്യാപ്തമാണ്. അയത്ന സുന്ദരമായ ഭാഷ, ഗാംഭീര്യം നിറഞ്ഞ വിവരണം, ചിന്തയുടെ പ്രസന്നത, ഉപാഖ്യാന വിവരണത്തില്‍ തെളിയുന്ന പുരാണാവഗാഹം എന്നിവ ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്. യോഗവാസിഷ്ഠത്തിന്റെ ഹൃദയം അറിയാനുള്ള ദൈവയോഗം ഇപ്പോഴാണ് കൈരളിയ്ക്കു ലഭിച്ചത്.” – ഡോ. സുകുമാര്‍ അഴീക്കോട്‌

ശ്രീമദ് അയ്യപ്പഗീത PDF

ശ്രീ സ്വാമി അച്യുതാനന്ദജി സംസ്കൃതത്തില്‍ രചിച്ച ശ്രീമദ് അയ്യപ്പഗീതയ്ക്ക് സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി മലയാളത്തില്‍ ഭാഷ്യം എഴുതി കന്യാകുമാരി ആനന്ദകുടീരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. ഭഗവദ്ഗീതാമാതൃകയില്‍ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ പതിനെട്ടു അദ്ധ്യായങ്ങളും അവയിലെല്ലാം കൂടി മുന്നൂറ്റിയറുപത്തിയഞ്ചു പദ്യങ്ങളും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു.

രണ്ടു മലയാള മാമറകള്‍ - ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം , ജ്ഞാനപ്പാന PDF

വളരെ ലളിതമായ മലയാള ശൈലിയില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട എഴുത്തച്ഛന്റെ ഹരിനാമകീര്‍ത്തനവും പൂന്താനത്തിന്റെ ജ്ഞാനപ്പാനയും മലയാളികളുടെ വീടുകളില്‍ സന്ധ്യകളില്‍ ഭക്തിയോടെ ചൊല്ലാറുണ്ടായിരുന്നു. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനകാലഘട്ടത്തിലെ ഈ രണ്ടു പ്രമുഖകൃതികളെയും പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ വേദാന്തശാസ്ത്രദൃഷ്ടിയില്‍ വ്യാഖ്യാനിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകമാണ് ‘രണ്ടു മലയാളമാമറകള്‍’. ഉപനിഷത് സത്യം അനുഭവമധുരിമയോടെ സമഗ്രമായി സംഗ്രഹിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്ന രണ്ടു പ്രാചീന മലയാള കൃതികളായ ഹരിനാമകീര്‍ത്തനവും ജ്ഞാനപ്പാനയും മലയാളത്തിലെ രണ്ടു ഉപനിഷത്തുകള്‍ തന്നെയാണ്.

ശ്രീമദ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികള്‍ ജീവചരിത്രം PDF

സിദ്ധിനാഥാനന്ദ സ്വാമികള്‍ രചിച്ച സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് ‘ശ്രീമദ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികള്‍’. “ശ്രീമദ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ജീവചരിതമെന്നാല്‍ അദ്ധ്യാത്മജീവിതത്തിന്റെ ചരിത്രമാകുന്നു; ആദ്ധ്യാത്മസാധകനു തന്റെ തീര്‍ത്ഥാടനത്തില്‍ നേരിടേണ്ടതായിവരുന്ന ആന്തരസംഘട്ടനങ്ങള്‍, സന്ദേഹങ്ങള്‍, അദ്ധ്യാത്മതൃഷ്ണ, അചഞ്ചലശ്രദ്ധ, സ്വാനുഭവജന്യമായ വിശ്വാസദാര്‍ഢ്യം, എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളെല്ലാം ആ ജീവിതത്തില്‍ തെളിഞ്ഞുകാണാന്‍ കഴിയും.”

മറ്റുള്ളവ - പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമയക്രമം അനുസരിച്ച്

 1. വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യസംഗ്രഹം PDF
 2. ശ്രീ ലളിതാത്രിശതീസ്തോത്രം വ്യാഖ്യാനം PDF
 3. ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ - ദി ഗ്രേറ്റ്‌ സ്കോളര്‍ സെയിന്റ് ഓഫ് കേരള (ഇംഗ്ലീഷ്) PDF
 4. മഹര്‍ഷി ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ തീര്‍ത്ഥപാദര്‍ (ഹിന്ദി) PDF
 5. ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത PDF (ഗീതാപ്രസ്‌)
 6. ശ്രീ മഹാ ദേവീഭാഗവതം കേരളഭാഷാഗാനം PDF
 7. ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ജീവചരിത്രം PDF - എ. കെ. നായര്‍
 8. ആനന്ദക്കുമ്മി PDF - ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 9. ആനന്ദമതപരസ്യം PDF - ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 10. ശ്രീമദ് ദേവീഭാഗവതം PDF - എന്‍ വി നമ്പ്യാതിരി
 11. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മൂലം PDF
 12. അദ്ധ്യാത്മഭാഗവതം PDF - ശ്രീ മാധവതീര്‍ത്ഥ സ്വാമികള്‍
 13. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ജീവചരിത്രവും പ്രധാന കൃതികളും PDF
 14. ശ്രീ മഹാഭാരത പ്രവേശിക PDF
 15. ശ്രീമഹാഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ട് PDF - തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛന്‍
 16. നാമറിയേണ്ട മന്നത്തു പത്മനാഭന്‍ PDF
 17. ഉച്ചിപ്പഠിപ്പ് PDF - അയ്യാ വൈകുണ്ഡനാഥര്‍
 18. ഹാലാസ്യമാഹാത്മ്യം PDF
 19. തിരുവോണം - ഐതീഹ്യവും യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളും PDF
 20. സിദ്ധവേദം - ജീവന്റെ ചരിത്രം PDF
 21. വിവേകചൂഡാമണി വ്യാഖ്യാനം PDF - സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി
 22. ഉപനിഷത്ത് കഥകള്‍ PDF - സ്വാമി ധര്‍മ്മാനന്ദ സരസ്വതി
 23. ബ്രഹ്മസൂത്രം ശാങ്കരഭാഷ്യം ഭാഷാനുവാദം PDF - എ.ജി. കൃഷ്ണവാരിയര്‍
 24. ആത്മാനുഭൂതി (വേദാന്തം) PDF - വിദ്യാനന്ദ തീര്‍ത്ഥപാദസ്വാമികള്‍
 25. ഹോരാശാസ്ത്രം ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം PDF - കൈക്കുളങ്ങര രാമവാര്യര്‍
 26. ബൃഹല്‍പരാശര ഹോരാസംക്ഷേപം PDF
 27. ബാപ്പു PDF - ഘനശ്യാമദാസ് ബിര്‍ള
 28. ബ്രഹ്മസൂത്രം ഭാഷാടീകാസഹിതം PDF
 29. ഗീതഗോവിന്ദം മൂലം PDF
 30. രാമായണ തത്വം PDF - സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി
 31. സ്വാമി രാമതീര്‍ത്ഥന്‍ - വിദേശപ്രസംഗങ്ങള്‍ PDF
 32. പൂജാപുഷ്പങ്ങള്‍ PDF - കുമ്പളത്ത് ശാന്തകുമാരി അമ്മ
 33. വേദാന്തശാസ്ത്രം അഥവാ ബ്രഹ്മസൂത്രം PDF
 34. പ്രൌഢാനുഭൂതി പ്രകരണ പ്രകാശിക PDF
 35. ശ്രീമഹാഭാഗവതം കേരളഭാഷാഗാനം PDF - ശ്രീ മുഴങ്ങോട്ടുവിള കൃഷ്ണപിള്ള
 36. തമസോ മാ ജ്യോതിര്‍ഗമയ PDF - NSS ആദ്ധ്യാത്മിക കൈപ്പുസ്തകം
 37. കണ്ണശ്ശഗീത / ഭാഷാഭഗവദ്ഗീത PDF - നിരണം മാധവപ്പണിക്കർ
 38. ഓം ശ്രീമഹാഭാഗവതം ലളിതഗദ്യസംഗ്രഹം PDF
 39. വ്യാസമഹാഭാരതം സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഗദ്യവിവര്‍ത്തനം PDF - വിദ്വാന്‍ കെ. പ്രകാശം
 40. അനാസക്തിയോഗം ഭഗവദ്ഗീതാവ്യാഖ്യാനം PDF - ഗാന്ധിജി
 41. ഉപനിഷത്തുകളുടെ സന്ദേശം PDF - ശ്രീ രംഗനാഥാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 42. മാറുന്ന സമൂഹത്തിനു അനിവാര്യമായ ശാശ്വതമൂല്യങ്ങള്‍ PDF - ശ്രീ രംഗനാഥാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 43. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ പുരാണം PDF (ഹംസപ്പാട്ട്)
 44. വീരവാണി PDF - ആഗമാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 45. ശ്രീമഹാഭാരതം PDF - കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍
 46. വിശ്വാസം വിളക്ക് PDF - കുമ്പളത്ത് ശാന്തകുമാരി അമ്മ
 47. കവനശ്രീ , കവനമഞ്ജരി - ജഗദി വേലായുധന്‍ നായര്‍
 48. ചിദാകാശഗീത PDF - സദ്ഗുരു നിത്യാനന്ദ
 49. ചില ദിവ്യചരിതങ്ങള്‍ PDF
 50. ദത്താത്രേയാവധൂതഗീത ഭാഷാഗാനം PDF
 51. ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം വ്യാഖ്യാനം PDF - ഡോ. ബി. സി. ബാലകൃഷ്ണന്‍
 52. ഗുരുവായൂര്‍ ഐതീഹ്യമാല PDF
 53. ഗോപികാവിദ്യ ധ്യാനയോഗരഹസ്യം PDF
 54. ഗുരുവായൂരപ്പന്‍ സുപ്രഭാതം PDF
 55. ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം വ്യാഖ്യാനം രാമവര്‍മ്മ തമ്പുരാന്‍ PDF
 56. ഈശ്വരസാക്ഷാത്കാരം യുക്തിചിന്തയിലൂടെ PDF
 57. ജീവിതവിമര്‍ശനം (ശ്രീനാരായണ തത്ത്വചിന്തകള്‍) PDF
 58. കേരളത്തിലെ രണ്ടു യതിവര്യന്മാര്‍ - ഒരു പഠനം PDF
 59. ലഘുനിത്യകര്‍മ്മപദ്ധതി PDF
 60. ഒഴിവിലൊടുക്കം PDF
 61. ശാന്തിസൈനികന്‍ PDF
 62. പരമഭട്ടാരക ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ ജീവചരിത്രസംഗ്രഹം PDF
 63. കൈവല്യനവനീതം തത്ത്വപ്രകാശ പ്രകരണം PDF
 64. കൈവല്യനവനീതം തത്ത്വവിളക്ക് പരിഭാഷ PDF
 65. ഹിന്ദുമതരഹസ്യം PDF - സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദ
 66. ഹിന്ദുമതസാരസര്‍വ്വസ്വം PDF - സ്വാമി ശിവാനന്ദ
 67. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ വിശ്വജനീനത PDF - ആഗമാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 68. മണിരത്നമാല പ്രശ്നോത്തരി PDF
 69. നമ്മുടെ മഹര്‍ഷിമാര്‍ PDF
 70. പരമഭട്ടാരശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികള്‍ ജീവചരിത്രം PDF
 71. പ്രായോഗിക വേദാന്തം അഥവാ സ്വാമി രാമതീര്‍ത്ഥന്‍ PDF
 72. പുരാണപരിചയം PDF - പ്രൊഫ. പി. ആര്‍. നായര്‍
 73. രാമകൃഷ്ണ തിരുക്കുറള്‍ മലയാളം PDF
 74. ഋഗ്വേദസംഹിത മലയാള വിവര്‍ത്തനം PDF - വള്ളത്തോള്‍
 75. പന്നിശ്ശേരി നാണുപിള്ള ശതാബ്ദി പ്രണാമം PDF
 76. സാംസ്കാരിക പുനരുത്ഥാനം PDF - സ്വാമി ശിവാനന്ദ
 77. സനാതനധര്‍മ്മം ഉപരിഗ്രന്ഥം PDF
 78. ശ്രീമഹാഭാഗവതം ദശാവതാര കഥകള്‍ PDF
 79. ശിവയോഗ രഹസ്യം PDF - ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 80. ശ്രീഭട്ടാരശതകം PDF - മുഴങ്ങോട്ടുവിള കൃഷ്ണപിള്ള
 81. ദേവീമാനസപൂജാസ്തോത്രം PDF - ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 82. ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ ലഘുജീവചരിതം PDF
 83. ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികള്‍ ലഘുകാവ്യം PDF
 84. ശ്രീ ലളിതാഹൃദയസ്തോത്രം PDF
 85. ശ്രീമൂകാംബികാ സഹസ്രനാമം PDF
 86. ശ്രീനാരായണധര്‍മ്മം അഥവാ ശ്രീനാരായണസ്മൃതി PDF
 87. ശ്രീനാരായണഗുരു ലഘുജീവചരിതം PDF - വര്‍ക്കല ശിവന്‍പിള്ള
 88. ശ്രീനാരായണീയം വ്യാഖ്യാനസഹിതം PDF
 89. ശ്രീനാരായണ സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ PDF
 90. ശ്രീനീലകണ്ഠ തീര്‍ത്ഥപാദ യോഗീശ്വരന്‍ അഥവാ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥശാല PDF
 91. ശ്രീനീലകണ്‌ഠതീര്‍ത്ഥസ്വാമിചര്യ (സംസ്കൃതം) PDF
 92. ശ്രീനാരായണന്റെ ഗുരു PDF
 93. ശ്രീ ഉപദേശസാരം PDF - രമണമഹര്‍ഷി
 94. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ഭജനാവലി PDF
 95. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചരണാഭരണം PDF
 96. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ പരമഭട്ടാരക ചരിതം PDF
 97. ശ്രീവിദ്യാധിരാജചരിതാമൃതം PDF - മുതുകുളം ശ്രീധര്‍
 98. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജന്‍ PDF - കുറിശ്ശേരി ഗോപാലപിള്ള
 99. ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത ഭാവാര്‍ത്ഥബോധിനി PDF
 100. ശ്രീരാമഗീതാഭാഷ വിവര്‍ത്തനം PDF
 101. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജവിജയം തുള്ളല്‍ PDF
 102. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സുപ്രഭാതം അഷ്ടോത്തരി PDF - കെ. ആര്‍. സി. പിള്ള
 103. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സുപ്രഭാതം PDF - ജഗതി വേലായുധന്‍ നായര്‍
 104. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സുപ്രഭാതം PDF - ചന്ദ്രദത്തന്‍
 105. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സ്വാമികള്‍ ലഘുജീവചരിത്രം PDF
 106. ശ്രീ ത്രിപുരാരഹസ്യം PDF - വരവൂര്‍ ശാമുമേനോന്‍
 107. സുബ്രഹ്മണ്യഭാരതി PDF - ജീവചരിത്രവും തെരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകളും
 108. സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി ജീവചരിത്രം PDF
 109. സ്വാമി രാമതീര്‍ത്ഥന്‍ - ഒരു ലഘു ജീവചരിത്രം PDF
 110. സ്വാമി ശിവാനന്ദ - ലഘു ജീവചരിത്രം PDF
 111. തത്ത്വമസി വിദ്യാധിരാജഗദ്യം PDF - പ്രൊഫ. എ. വി. ശങ്കരന്‍
 112. തിയോസഫി ഒരു രൂപരേഖ PDF
 113. ത്രിവിധകരണങ്ങള്‍ PDF - വിചാരം, വാക്ക്, പ്രവൃത്തി
 114. ശ്രീ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും നവോത്ഥാനവും PDF
 115. യോഗാമൃത തരംഗിണി योगामृततरङ्गिणी PDF
 116. തുളസീരാമായണം ബാലകാണ്ഡം PDF
 117. വേദാധികാരനിരൂപണം PDF ലഘുജീവചരിത്രസഹിതം
 118. യോഗമാര്‍ഗ്ഗവും യോഗചികിത്സയും PDF
 119. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ശതകം ജീവചരിത്രകാവ്യം PDF - കെ. ആര്‍. സി. പിള്ള
 120. ശ്രീ നാരായണഗുരു ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ സുവനീര്‍ PDF
 121. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സ്മരണാഞ്ജലി PDF
 122. വിദ്യാധിരാജദശകം PDF - സി പി നായര്‍
 123. ഗുരുപൂജ PDF - പ്രൊഫ ജി ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ സ്മരണിക
 124. പട്ടണത്തുപിള്ളയാര്‍ തിരുപ്പാടല്‍കള്‍ PDF
 125. ഗുരുപ്രണാമം PDF - ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി സ്മരണിക
 126. വിദുരവാക്യം സവ്യാഖ്യാനം PDF
 127. ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF
 128. ഗീതാപ്രകാശം PDF
 129. ഗീതാപ്രവചനം PDF - വിനോബാഭാവെ
 130. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭാഷാഗദ്യം PDF
 131. ഭാഷാ ഭഗവദ്ഗീത PDF
 132. ബ്രഹ്മസൂത്രം ശങ്കരഭാഷ്യം ഭാഷാനുവാദം PDF - പണ്ഡിറ്റ്‌ പി ഗോപാലന്‍നായര്‍
 133. സ്വാമി സത്യാനന്ദ സരസ്വതി - ലഘുജീവചരിത്രം PDF
 134. ഗുരുദേവന്‍ കല്‍പ്പിച്ച ആചാരപദ്ധതി PDF
 135. നായന്മാരുടെ ആചാരപദ്ധതി PDF
 136. ആദിമഹസ്സ് PDF - ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ആര്‍ഷ മഹത്വം
 137. വിദ്യാധിരാജ ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ (ജീവചരിത്രം) PDF - ശ്രീ. എന്‍. നാണുപിള്ള
 138. ശ്രീ ശിവമഹാപുരാണത്തിന് ഒരു അവതാരിക (PDF) -വിദ്യാനന്ദ തീര്‍ത്ഥപാദ സ്വാമികള്‍
 139. ശിവസ്വരൂപം ശിവകഥകള്‍ PDF
 140. ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ജീവചരിത്രം ദ്രാവിഡഗാനം PDF
 141. വേദാന്തസൂത്രം ഗുരുപ്രസാദം വ്യാഖ്യാനം PDF - എം. എച്ച്. ശാസ്ത്രി
 142. വേദരശ്മികള്‍ PDF
 143. രസചന്ദ്രിക രാജവൈദ്യം PDF
 144. പുരുഷസൂക്തം - വേദബന്ധു വ്യാഖ്യാനം PDF
 145. ദര്‍ശനമാല ദീധിതി വ്യാഖ്യാനം PDF
 146. ഹിന്ദുമത രഹസ്യം PDF - ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 147. ഹിമഗിരിവിഹാരം PDF - ശ്രീ തപോവനസ്വാമികള്‍
 148. നായര്‍ സര്‍വീസ് സൊസൈറ്റി സുവര്‍ണ്ണഗ്രന്ഥം 1964 PDF
 149. ഭഗവദ്ദര്‍ശനം PDF - ശ്രീ വിദ്യാനന്ദ തീര്‍ത്ഥപാദസ്വാമികള്‍
 150. തൃപ്രയാര്‍ ശിവയോഗിനി അമ്മ PDF
 151. ശ്രീ തൈക്കാട്‌ അയ്യാസ്വാമി ജീവചരിത്ര സംഗ്രഹം PDF
 152. ആചാരപദ്ധതി PDF - ശ്രീ നീലകണ്ഠ തീര്‍ത്ഥപാദസ്വാമികള്‍
 153. അഭേദാനന്ദ സ്വാമികള്‍ - ദിവ്യസൂക്തങ്ങള്‍ PDF
 154. തുളസീദാസരാമായണം - വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലകുറുപ്പ് PDF
 155. ശ്രീ നീലകണ്ഠതീര്‍ത്ഥപാദസ്വാമി ചരിത്രസമുച്ചയം PDF
 156. ശ്രീ രാമചരിതമാനസം അഥവാ തുളസീദാസ രാമായണം PDF
 157. ശ്രീ വാല്മീകിരാമായണം ഗദ്യവിവര്‍ത്തനം PDF - സി. ജി. വാരിയര്‍
 158. ശ്രീചക്രപൂജാകല്പം PDF - ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 159. ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമി ശിവയോഗി - നവോത്ഥാനഗുരു PDF
 160. വേദാന്തകേസരി - ശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍ - മലയാളം ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം PDF
 161. ഉപനിഷദ്ദീപ്തി ( ഭാവപ്രകാശം) ഒന്നാം വാല്യം PDF - കെ. ഭാസ്കരന്‍ നായര്‍
 162. മന്നത്തു പത്മനാഭന്‍ ശതാഭിഷേകോപഹാരം PDF
 163. ഞാന്‍ എങ്ങനെ ഹിന്ദുവായി - ഡേവിഡ് ഫ്രാലി PDF
 164. നാലടിയാര്‍ (മലയാളം) PDF - തിരുവല്ലം ഭാസ്കരന്‍നായര്‍
 165. വേദാന്തമാലിക / അദ്വൈതസ്തബകം PDF - ശ്രീനീലകണ്ഠ തീര്‍ത്ഥപാദര്‍
 166. നിര്‍മ്മലാനന്ദസ്വാമികളും കേരളവും
 167. ഗാന്ധിസാഹിത്യം PDF - 7 വാല്യങ്ങള്‍
 168. കേരളക്കരയിലൂടെ ഗാന്ധിജി PDF
 169. സഹസ്രകിരണന്‍ - ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളെക്കുറിച്ച് ഒരു കൈപ്പുസ്തകം PDF
 170. തമിഴകവും ദ്രാവിഡമാഹാത്മ്യവും PDF - സദ്ഗുരു ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 171. കേരള ചരിത്രവും തച്ചുടയകൈമളും PDF - സദ്ഗുരു ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 172. ശിവ പ്രഭാകര സിദ്ധയോഗി PDF
 173. ശുഷ്കവേദാന്തതമോഭാസ്കരം PDF - മലയാളസ്വാമികള്‍
 174. ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF
 175. കഠോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF
 176. മോക്ഷപ്രദീപം PDF - ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 177. ആനന്ദവിമാനം PDF - ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 178. ആനന്ദസോപാനം PDF - ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 179. ആനന്ദസൂത്രം PDF - ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 180. ആനന്ദാദര്‍ശാംശം PDF - ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 181. ആനന്ദാദര്‍ശം PDF - ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 182. രാജയോഗപരസ്യം PDF - ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 183. വിഗ്രഹാരാധനാ ഖണ്ഡനം PDF - ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 184. എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണകഥ PDF - മഹാത്മാഗാന്ധി
 185. സിദ്ധാനുഭൂതി , ജ്ഞാനക്കുമ്മി PDF - ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 186. ഗീതാര്‍ത്ഥസംഗ്രഹം PDF
 187. കുണ്ഡലിനിപ്പാട്ടുകള്‍ PDF - തിരുവല്ലം ഭാസ്കരന്‍ നായര്‍
 188. തൈത്തിരീയോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF
 189. മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF
 190. മുണ്ഡകോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF
 191. പ്രശ്നോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF
 192. കേനോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF
 193. ശ്രീ ഹരിഹരപുത്ര സഹസ്രനാമ സ്തോത്രം PDF
 194. ശ്രീരമണ തിരുവായ്മൊഴി ലേഖാവലി PDF - ശ്രീമതി സൂരിനാഗമ്മ
 195. സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ - ജീവിതവും ഉപദേശങ്ങളും PDF
 196. തിരുമന്ത്രം മൂവായിരം (മലയാളം PDF) - തിരുമൂലര്‍
 197. ശ്രീമദ് ഭഗവദ്‌ഗീത ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF
 198. സ്വാമി രാമതീര്‍ത്ഥന്‍ - ശ്രീ രാമതീര്‍ത്ഥ പ്രതിധ്വനികള്‍ PDF
 199. കാമധേനു (സംസ്കൃത വ്യാകരണ സഹായി) PDF
 200. ഭാഷാ തിരുക്കുറള്‍ PDF - തിരുവല്ലം ഭാസ്കരന്‍ നായര്‍
 201. ഹിന്ദുമതപ്രദീപിക PDF - കെ. സാംബശിവ ശാസ്ത്രി
 202. ക്ഷേത്രചൈതന്യ രഹസ്യം PDF - ശ്രീ മാധവജി
 203. ശ്രീമദ് ശങ്കരദിഗ്വിജയം PDF - ശ്രീ വിദ്യാരണ്യസ്വാമികള്‍
 204. അദ്വൈതദീപിക വ്യാഖ്യാനം PDF - ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 205. തിരുവിതാംകൂറിലെ മഹാന്മാര്‍ PDF - ശൂരനാട് കുഞ്ഞന്‍പിള്ള
 206. ബ്രഹ്മസൂത്രം ശാങ്കരഭാഷ്യം പ്രഥമാദ്ധ്യായം - PDF
 207. ജ്ഞാനക്കടല്‍ (ജ്ഞാനകോവൈ ) PDF- ശ്രീ ഭാസ്കരന്‍ നായര്‍
 208. ശ്രീവാസുദേവാഷ്ടകം വ്യാഖ്യാനം PDF - ശ്രീ എം എച്ച് ശാസ്ത്രി
 209. ബ്രഹ്മശ്രീ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ജീവചരിത്ര സംഗ്രഹം PDF - എന്‍ കുമാരന്‍ ആശാന്‍
 210. സാംഖ്യകാരിക ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം PDF
 211. "ഒരാഴ്ച ശ്രീ തപോവനസ്വാമി സന്നിധിയില്‍" PDF
 212. പ്രണവോപാസന PDF - ശ്രീ വിദ്യാനന്ദതീര്‍ത്ഥപാദസ്വാമികള്‍
 213. "ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ വിലാസം" ഗാനകാവ്യം PDF - കുറിശ്ശേരി
 214. സത്സംഗവും സ്വാധ്യായവും PDF - സ്വാമി ശിവാനന്ദ
 215. പ്രപഞ്ചശുദ്ധിദശകം വ്യാഖ്യാനം PDF
 216. ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം "തത്ത്വബോധിനി" വ്യാഖ്യാനം PDF
 217. ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം വ്യാഖ്യാനം PDF - ശ്രീനിവാസ അയ്യങ്കാര്‍
 218. അനുഭൂതിദശകം വ്യാഖ്യാനം PDF - പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 219. ശ്രീ യോഗവാസിഷ്ഠസാരം (രമണീയാദ്വൈതസൗധം) PDF
 220. ശാക്താദ്വൈതം PDF
 221. ലളിതാസഹസ്രനാമം - ലഘുവിവരണം PDF, പഠനക്രമം MP3, പ്രഭാഷണം MP3
 222. കൈവല്യനവനീതം PDF ഡൌണ്‍ലോഡ്
 223. അഗസ്ത്യരാമായണം PDF ഡൌണ്‍ലോഡ്
 224. ശ്രീരമണമഹര്‍ഷി (ജീവചരിത്രം) PDF
 225. ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം - പ്രതിഷ്ഠയും പ്രത്യേകതയും
 226. പ്രസ്ഥാനഭേദം PDF
 227. ശ്രീ രമണധ്യാനം PDF
 228. വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം വ്യാഖ്യാനം PDF
 229. പാതഞ്ജലയോഗസൂത്രം വ്യാഖ്യാനം PDF - ശ്രീ വി കെ നാരായണ ഭട്ടതിരി
 230. ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി ശതാബ്ദസ്മാരക ഗ്രന്ഥം PDF
 231. തിരുവാചകം (മാണിക്കവാചകര്‍) മലയാളം PDF
 232. നിത്യകര്‍മ്മചന്ദ്രിക PDF - സ്വാമി ആത്മാനന്ദഭാരതി
 233. ചിന്താരത്നം - എഴുത്തച്ഛന്‍ PDF (വ്യാഖ്യാനം)
 234. തത്ത്വബോധം (ഭാഷാനുവാദം) PDF - സദാനന്ദസ്വാമികള്‍
 235. വിഗ്രഹാരാധന PDF - സദാനന്ദസ്വാമി
 236. അഷ്ടാവക്രഗീത (വ്യാഖ്യാനം) PDF
 237. ശ്രീ ഭട്ടാരശതകം PDF - വാഴപ്പിള്ളേത്ത് കൊച്ചുരാമന്‍പിള്ള
 238. ശാന്തിമന്ത്രങ്ങള്‍ (ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം) PDF ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
 239. ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് (ശാങ്കരഭാഷ്യസാരത്തോടുകൂടി) PDF ഡൌണ്‍ലോഡ്
 240. ബാലാഹ്വസ്വാമിചരണാഭരണം PDF (ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുടെ ജീവചരിത്രം)
 241. സദാനന്ദ സ്വാമികള്‍ (ജീവചരിത്രം) PDF
 242. ശ്രീ തീര്‍ത്ഥപാദപരമഹംസ സ്വാമികള്‍ (ജീവചരിത്രം) PDF
 243. ഭഗവാന്‍ രമണമഹര്‍ഷി സംസാരിക്കുന്നു - PDF
 244. ചിജ്ജഡചിന്തനം (വ്യാഖ്യാനം) PDF - ബ്രഹ്മശ്രീ ജി ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 245. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ - ഡൌണ്‍ലോഡ് PDF
 246. ഗീതാജ്ഞാനയജ്ഞം - സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി (ശബ്ദരേഖ, ലേഖനങ്ങള്‍ )
 247. ലഘുയോഗവാസിഷ്ഠം
 248. ക്രിസ്തുമതച്ഛേദനം PDF - ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 249. സത്യാര്‍ത്ഥപ്രകാശം PDF - സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി
 250. നാരായണീയം അര്‍ത്ഥസഹിതം - PDF ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ
 251. ജ്ഞാനപ്പാന - പൂന്താനം നമ്പൂതിരി - PDF ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ
 252. ആത്മോപദേശശതകം പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ MP3 - ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 253. നിര്‍വാണഷട്കം - പ്രഭാഷണം MP3, വ്യാഖ്യാനം
 254. ഏകശ്ളോകി പ്രഭാഷണം MP3 - ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 255. മനീഷാപഞ്ചകം വ്യാഖ്യാനം PDF, പ്രഭാഷണം MP3
 256. ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ‘അറിവ്’ - MP3 - ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 257. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിത്യപാരായണം PDF ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ
 258. അദ്വൈതചിന്താപദ്ധതി - ചട്ടമ്പിസ്വാമി
 259. അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ
 260. ജീവകാരുണ്യപഞ്ചകം - ശ്രീ നാരായണഗുരു (1)
 261. ജ്ഞാനേശ്വരി ഭഗവദ്ഗീത ഭാഷ്യം PDF
 262. ഞാന്‍ ആരാണ്? - ശ്രീ രമണമഹര്‍ഷി