ഇ-ബുക്സ് എന്ന വിഭാഗത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

ദിവ്യജീവനം നാടകം PDF

വ്യത്യസ്ത ജീവിത വീക്ഷണവുമായി കുംഭമേള കാണാന്‍ ഹരിദ്വാറില്‍ എത്തുന്ന ഏതാനും കുടുംബങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ പരിചയമാകുകയും തുടര്‍ന്ന്‍ ഒരു സദ്ഗുരുവിന്റെ ഭാഷണം ശ്രവിച്ച് അവരുടെ സംശയങ്ങള്‍ അകലുന്നതും ഒരു നാടക രൂപത്തില്‍ സ്വാമി ശിവാനന്ദ ഈ കൃതിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ബ്രഹ്മചര്യവിജയം നാടകം PDF

ബ്രഹ്മചര്യത്തെ കുറിച്ച് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ ബോധവാന്മാരാക്കാന്‍ വേണ്ടി സ്വാമി ശിവാനന്ദ രചിച്ച നാടകമാണ് ബ്രഹ്മചര്യവിജയം. യോഗഭക്തിവേദാന്തങ്ങളുടെ സാരവും ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ധര്‍മ്മം PDF

ശ്രീ ആഗമാനന്ദ സ്വാമികള്‍ നടത്തിയ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ചുരുക്കമാണ് ധര്‍മ്മം എന്ന ചെറുപുസ്തകം. ധര്‍മ്മം എന്നത് ഭാരതത്തിന്‌ പുറത്തുള്ള ഭാഷകളില്‍ ഇല്ലാത്തതും ആ ഭാഷകളിലേയ്ക്കു തര്‍ജ്ജമചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്തതുമായ ഒരു പദമാണ്.

ശ്രീ ഭൂതനാഥഗീത PDF

ശ്രീ ഭൂതനാഥോപാഖ്യാനം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ശ്രീ ഭൂതനാഥഗീതയ്ക്ക് ശ്രീ കുറുമള്ളൂര്‍ നാരായണപിള്ള തയ്യാറാക്കിയ വ്യാഖ്യാനമാന് ഈ കൃതി. ബ്രഹ്മലക്ഷണയോഗം, ബ്രഹ്മജ്ഞാനയോഗം, ഗുണത്രയയോഗം, തത്ത്വവിജ്ഞാനയോഗം, കര്‍മ്മവിഭാഗയോഗം, ഭക്തിവിഭാഗയോഗം, കര്‍മ്മാകര്‍മ്മയോഗം, വര്‍ണ്ണവിഭാഗയോഗം എന്നിങ്ങനെ എട്ടു അദ്ധ്യായങ്ങള്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു.

വിജ്ഞാനതരംഗിണി PDF

ശ്രീ നീലകണ്ഠ തീര്‍ത്ഥപാദ സ്വാമികള്‍ പലപ്പോഴായി ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍ക്കു സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള 16 പ്രബന്ധങ്ങള്‍ (പുരുഷാര്‍ത്ഥം, മുക്തിവിചാരം, സ്വരൂപ നിരൂപണം, സംന്യാസം, ഈശ്വരഭക്തി, ഭസ്മവും ഭസ്മധാരണവും തുടങ്ങിയവ) അടങ്ങുന്ന പുസ്തകമാണ് വിജ്ഞാനതരംഗിണി ഒന്നാം ഭാഗം.

മറ്റുള്ളവ - പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമയക്രമം അനുസരിച്ച്

 1. വിനായകാഷ്ടകം വ്യാഖ്യാനം PDF
 2. ശ്രീ ശങ്കരവിജയം ആട്ടക്കഥ PDF
 3. സനല്‍സുജാതീയം PDF
 4. സ്തോത്രകദംബകം PDF
 5. അദ്ധ്യാത്മവിചാരം പാന PDF
 6. വിവേകസാരം അഥവാ മനനം PDF
 7. ദൃക്ദൃശ്യവിവേകം അഥവാ വാക്യസുധ PDF
 8. സപരിവാരം പൂജകള്‍ PDF
 9. ജപയോഗം PDF
 10. ഭക്തിരേവ ഗരീയസീ PDF
 11. ആത്മബോധകൌമുദി PDF
 12. ബ്രഹ്മവിദ്യ വേദാന്തപദ്യാവലി PDF
 13. രാമായണത്തിന്റെ താക്കോല്‍ക്കൂട്ടം PDF
 14. ശ്രീ ആത്മാനന്ദ ഗീതങ്ങള്‍ PDF
 15. കര്‍മ്മതത്ത്വം PDF
 16. ജ്ഞാനരശ്മികള്‍ PDF
 17. വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യ സര്‍വ്വസ്വം PDF
 18. ശ്രീകൃഷ്ണ ചരിതം PDF
 19. ശ്രീ ചൈതന്യചരിതാവലി PDF
 20. തത്ത്വചിന്തകള്‍ PDF
 21. സ്വാത്മനിരൂപണം ഭാഷ PDF
 22. സിദ്ധഗീത ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം PDF
 23. അദ്വൈതദീപിക ഹംസവ്യാഖ്യാനം PDF
 24. സൂക്തഷട്കം PDF
 25. ശുകോപദേശം അഥവാ പതിവ്രതാധര്‍മ്മം PDF
 26. ശ്രീരാമകൃഷ്ണചരിതം PDF
 27. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ കര്‍ണ്ണാമൃതം PDF
 28. ശ്രീമദ് അയ്യപ്പഭാഗവതം PDF
 29. ഭാഗവതസാരവും സപ്താഹവിധിയും PDF
 30. പഞ്ചദശി കിളിപ്പാട്ട് PDF
 31. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ട് PDF
 32. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ ഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ട് PDF
 33. അദ്വൈതപ്രബോധിനി PDF
 34. ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന്‍ PDF
 35. തത്ത്വാനുസന്ധാനം PDF - ശ്രീ പ്രകാശാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 36. ഗീതയിലേയ്ക്ക് ഒരു എത്തിനോട്ടം PDF
 37. അദ്വൈതദീപിക അഥവാ മോക്ഷപ്രദീപനിരൂപണം ഒന്നാം ഭാഗം PDF
 38. വിവേകചൂഡാമണി ഭാഷാഗാനം PDF
 39. ജ്ഞാനവാസിഷ്ഠം കേരളഭാഷാഗദ്യം PDF
 40. ഭാരതത്തിന്റെ അന്തരാത്മാവ് PDF
 41. ശ്രീ സൗമ്യകാശീശസ്തോത്രം PDF
 42. ആര്‍ഷനാദം വേദാര്‍ത്ഥനിരൂപണം PDF
 43. ഹിന്ദുമതം PDF - ബോധാനന്ദ സ്വാമി
 44. ഹിന്ദുമതം PDF - ആത്മാനന്ദ സ്വാമി
 45. ശ്രീ നാരദഭക്തിസൂത്രം സവ്യാഖ്യാനം PDF
 46. മലയാളഗീത - ഭഗവദ്ഗീതയുടെ സ്വതന്ത്രപരിഭാഷ PDF
 47. പ്രബുദ്ധകേരളം മാസിക PDF (1968 - 1977)
 48. ധര്‍മ്മപദം (ധമ്മപദ) PDF
 49. ആര്‍ഷജ്ഞാനം PDF
 50. മഹാഭാരത സംഗ്രഹം PDF
 51. ശ്രീസായി സച്ചരിതം PDF
 52. രണ്ടു വിദ്യാരണ്യകൃതികള്‍ - പഞ്ചദശി, ജീവന്മുക്തി വിവേകം PDF
 53. ശ്രീനാരായണഗുരുദേവ കൃതികള്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണ വ്യാഖ്യാനം PDF
 54. അരുള്‍മൊഴികള്‍ PDF - സാധു ഗോപാലസ്വാമി സ്വാമികള്‍
 55. ഭാഷ്യപ്രദീപം - ബ്രഹ്മസൂത്ര ഭാഷ്യാനുവാദം PDF
 56. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ വചനാമൃതം PDF
 57. വേദാന്തദര്‍ശനം - ഉപനിഷത് സ്വാദ്ധ്യായം PDF
 58. ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത ശിവാരവിന്ദം മഹാഭാഷ്യം PDF
 59. വാസിഷ്ഠസുധ യോഗവാസിഷ്ഠസാരം PDF
 60. ശ്രീമദ് അയ്യപ്പഗീത PDF
 61. രണ്ടു മലയാള മാമറകള്‍ - ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം , ജ്ഞാനപ്പാന PDF
 62. ശ്രീമദ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികള്‍ ജീവചരിത്രം PDF
 63. വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യസംഗ്രഹം PDF
 64. ശ്രീ ലളിതാത്രിശതീസ്തോത്രം വ്യാഖ്യാനം PDF
 65. ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ - ദി ഗ്രേറ്റ്‌ സ്കോളര്‍ സെയിന്റ് ഓഫ് കേരള (ഇംഗ്ലീഷ്) PDF
 66. മഹര്‍ഷി ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ തീര്‍ത്ഥപാദര്‍ (ഹിന്ദി) PDF
 67. ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത PDF (ഗീതാപ്രസ്‌)
 68. ശ്രീ മഹാ ദേവീഭാഗവതം കേരളഭാഷാഗാനം PDF
 69. ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ജീവചരിത്രം PDF - എ. കെ. നായര്‍
 70. ആനന്ദക്കുമ്മി PDF - ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 71. ആനന്ദമതപരസ്യം PDF - ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 72. ശ്രീമദ് ദേവീഭാഗവതം PDF - എന്‍ വി നമ്പ്യാതിരി
 73. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മൂലം PDF
 74. അദ്ധ്യാത്മഭാഗവതം PDF - ശ്രീ മാധവതീര്‍ത്ഥ സ്വാമികള്‍
 75. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ജീവചരിത്രവും പ്രധാന കൃതികളും PDF
 76. ശ്രീ മഹാഭാരത പ്രവേശിക PDF
 77. ശ്രീമഹാഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ട് PDF - തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛന്‍
 78. നാമറിയേണ്ട മന്നത്തു പത്മനാഭന്‍ PDF
 79. ഉച്ചിപ്പഠിപ്പ് PDF - അയ്യാ വൈകുണ്ഡനാഥര്‍
 80. ഹാലാസ്യമാഹാത്മ്യം PDF
 81. തിരുവോണം - ഐതീഹ്യവും യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളും PDF
 82. സിദ്ധവേദം - ജീവന്റെ ചരിത്രം PDF
 83. വിവേകചൂഡാമണി വ്യാഖ്യാനം PDF - സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി
 84. ഉപനിഷത്ത് കഥകള്‍ PDF - സ്വാമി ധര്‍മ്മാനന്ദ സരസ്വതി
 85. ബ്രഹ്മസൂത്രം ശാങ്കരഭാഷ്യം ഭാഷാനുവാദം PDF - എ.ജി. കൃഷ്ണവാരിയര്‍
 86. ആത്മാനുഭൂതി (വേദാന്തം) PDF - വിദ്യാനന്ദ തീര്‍ത്ഥപാദസ്വാമികള്‍
 87. ഹോരാശാസ്ത്രം ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം PDF - കൈക്കുളങ്ങര രാമവാര്യര്‍
 88. ബൃഹല്‍പരാശര ഹോരാസംക്ഷേപം PDF
 89. ബാപ്പു PDF - ഘനശ്യാമദാസ് ബിര്‍ള
 90. ബ്രഹ്മസൂത്രം ഭാഷാടീകാസഹിതം PDF
 91. ഗീതഗോവിന്ദം മൂലം PDF
 92. രാമായണ തത്വം PDF - സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി
 93. സ്വാമി രാമതീര്‍ത്ഥന്‍ - വിദേശപ്രസംഗങ്ങള്‍ PDF
 94. പൂജാപുഷ്പങ്ങള്‍ PDF - കുമ്പളത്ത് ശാന്തകുമാരി അമ്മ
 95. വേദാന്തശാസ്ത്രം അഥവാ ബ്രഹ്മസൂത്രം PDF
 96. പ്രൌഢാനുഭൂതി പ്രകരണ പ്രകാശിക PDF
 97. ശ്രീമഹാഭാഗവതം കേരളഭാഷാഗാനം PDF - ശ്രീ മുഴങ്ങോട്ടുവിള കൃഷ്ണപിള്ള
 98. തമസോ മാ ജ്യോതിര്‍ഗമയ PDF - NSS ആദ്ധ്യാത്മിക കൈപ്പുസ്തകം
 99. കണ്ണശ്ശഗീത / ഭാഷാഭഗവദ്ഗീത PDF - നിരണം മാധവപ്പണിക്കർ
 100. ഓം ശ്രീമഹാഭാഗവതം ലളിതഗദ്യസംഗ്രഹം PDF
 101. വ്യാസമഹാഭാരതം സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഗദ്യവിവര്‍ത്തനം PDF - വിദ്വാന്‍ കെ. പ്രകാശം
 102. അനാസക്തിയോഗം ഭഗവദ്ഗീതാവ്യാഖ്യാനം PDF - ഗാന്ധിജി
 103. ഉപനിഷത്തുകളുടെ സന്ദേശം PDF - ശ്രീ രംഗനാഥാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 104. മാറുന്ന സമൂഹത്തിനു അനിവാര്യമായ ശാശ്വതമൂല്യങ്ങള്‍ PDF - ശ്രീ രംഗനാഥാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 105. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ പുരാണം PDF (ഹംസപ്പാട്ട്)
 106. വീരവാണി PDF - ആഗമാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 107. ശ്രീമഹാഭാരതം PDF - കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍
 108. വിശ്വാസം വിളക്ക് PDF - കുമ്പളത്ത് ശാന്തകുമാരി അമ്മ
 109. കവനശ്രീ , കവനമഞ്ജരി - ജഗദി വേലായുധന്‍ നായര്‍
 110. ചിദാകാശഗീത PDF - സദ്ഗുരു നിത്യാനന്ദ
 111. ചില ദിവ്യചരിതങ്ങള്‍ PDF
 112. ദത്താത്രേയാവധൂതഗീത ഭാഷാഗാനം PDF
 113. ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം വ്യാഖ്യാനം PDF - ഡോ. ബി. സി. ബാലകൃഷ്ണന്‍
 114. ഗുരുവായൂര്‍ ഐതീഹ്യമാല PDF
 115. ഗോപികാവിദ്യ ധ്യാനയോഗരഹസ്യം PDF
 116. ഗുരുവായൂരപ്പന്‍ സുപ്രഭാതം PDF
 117. ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം വ്യാഖ്യാനം രാമവര്‍മ്മ തമ്പുരാന്‍ PDF
 118. ഈശ്വരസാക്ഷാത്കാരം യുക്തിചിന്തയിലൂടെ PDF
 119. ജീവിതവിമര്‍ശനം (ശ്രീനാരായണ തത്ത്വചിന്തകള്‍) PDF
 120. കേരളത്തിലെ രണ്ടു യതിവര്യന്മാര്‍ - ഒരു പഠനം PDF
 121. ലഘുനിത്യകര്‍മ്മപദ്ധതി PDF
 122. ഒഴിവിലൊടുക്കം PDF
 123. ശാന്തിസൈനികന്‍ PDF
 124. പരമഭട്ടാരക ശ്രീചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ ജീവചരിത്രസംഗ്രഹം PDF
 125. കൈവല്യനവനീതം തത്ത്വപ്രകാശ പ്രകരണം PDF
 126. കൈവല്യനവനീതം തത്ത്വവിളക്ക് പരിഭാഷ PDF
 127. ഹിന്ദുമതസാരസര്‍വ്വസ്വം PDF - സ്വാമി ശിവാനന്ദ
 128. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ വിശ്വജനീനത PDF - ആഗമാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 129. മണിരത്നമാല പ്രശ്നോത്തരി PDF
 130. നമ്മുടെ മഹര്‍ഷിമാര്‍ PDF
 131. പരമഭട്ടാരശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികള്‍ ജീവചരിത്രം PDF
 132. പ്രായോഗിക വേദാന്തം അഥവാ സ്വാമി രാമതീര്‍ത്ഥന്‍ PDF
 133. പുരാണപരിചയം PDF - പ്രൊഫ. പി. ആര്‍. നായര്‍
 134. രാമകൃഷ്ണ തിരുക്കുറള്‍ മലയാളം PDF
 135. ഋഗ്വേദസംഹിത മലയാള വിവര്‍ത്തനം PDF - വള്ളത്തോള്‍
 136. പന്നിശ്ശേരി നാണുപിള്ള ശതാബ്ദി പ്രണാമം PDF
 137. സാംസ്കാരിക പുനരുത്ഥാനം PDF - സ്വാമി ശിവാനന്ദ
 138. സനാതനധര്‍മ്മം ഉപരിഗ്രന്ഥം PDF
 139. ശ്രീമഹാഭാഗവതം ദശാവതാര കഥകള്‍ PDF
 140. ശിവയോഗ രഹസ്യം PDF - ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 141. ശ്രീഭട്ടാരശതകം PDF - മുഴങ്ങോട്ടുവിള കൃഷ്ണപിള്ള
 142. ദേവീമാനസപൂജാസ്തോത്രം PDF - ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 143. ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ ലഘുജീവചരിതം PDF
 144. ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികള്‍ ലഘുകാവ്യം PDF
 145. ശ്രീ ലളിതാഹൃദയസ്തോത്രം PDF
 146. ശ്രീമൂകാംബികാ സഹസ്രനാമം PDF
 147. ശ്രീനാരായണധര്‍മ്മം അഥവാ ശ്രീനാരായണസ്മൃതി PDF
 148. ശ്രീനാരായണഗുരു ലഘുജീവചരിതം PDF - വര്‍ക്കല ശിവന്‍പിള്ള
 149. ശ്രീനാരായണീയം വ്യാഖ്യാനസഹിതം PDF
 150. ശ്രീനാരായണ സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ PDF
 151. ശ്രീനീലകണ്ഠ തീര്‍ത്ഥപാദ യോഗീശ്വരന്‍ അഥവാ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥശാല PDF
 152. ശ്രീനീലകണ്‌ഠതീര്‍ത്ഥസ്വാമിചര്യ (സംസ്കൃതം) PDF
 153. ശ്രീനാരായണന്റെ ഗുരു PDF
 154. ശ്രീ ഉപദേശസാരം PDF - രമണമഹര്‍ഷി
 155. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ഭജനാവലി PDF
 156. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചരണാഭരണം PDF
 157. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ പരമഭട്ടാരക ചരിതം PDF
 158. ശ്രീവിദ്യാധിരാജചരിതാമൃതം PDF - മുതുകുളം ശ്രീധര്‍
 159. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജന്‍ PDF - കുറിശ്ശേരി ഗോപാലപിള്ള
 160. ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത ഭാവാര്‍ത്ഥബോധിനി PDF
 161. ശ്രീരാമഗീതാഭാഷ വിവര്‍ത്തനം PDF
 162. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജവിജയം തുള്ളല്‍ PDF
 163. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സുപ്രഭാതം അഷ്ടോത്തരി PDF - കെ. ആര്‍. സി. പിള്ള
 164. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സുപ്രഭാതം PDF - ജഗതി വേലായുധന്‍ നായര്‍
 165. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സുപ്രഭാതം PDF - ചന്ദ്രദത്തന്‍
 166. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സ്വാമികള്‍ ലഘുജീവചരിത്രം PDF
 167. ശ്രീ ത്രിപുരാരഹസ്യം PDF - വരവൂര്‍ ശാമുമേനോന്‍
 168. സുബ്രഹ്മണ്യഭാരതി PDF - ജീവചരിത്രവും തെരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകളും
 169. സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി ജീവചരിത്രം PDF
 170. സ്വാമി രാമതീര്‍ത്ഥന്‍ - ഒരു ലഘു ജീവചരിത്രം PDF
 171. സ്വാമി ശിവാനന്ദ - ലഘു ജീവചരിത്രം PDF
 172. തത്ത്വമസി വിദ്യാധിരാജഗദ്യം PDF - പ്രൊഫ. എ. വി. ശങ്കരന്‍
 173. തിയോസഫി ഒരു രൂപരേഖ PDF
 174. ത്രിവിധകരണങ്ങള്‍ PDF - വിചാരം, വാക്ക്, പ്രവൃത്തി
 175. ശ്രീ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും നവോത്ഥാനവും PDF
 176. യോഗാമൃത തരംഗിണി योगामृततरङ्गिणी PDF
 177. തുളസീരാമായണം ബാലകാണ്ഡം PDF
 178. വേദാധികാരനിരൂപണം PDF ലഘുജീവചരിത്രസഹിതം
 179. യോഗമാര്‍ഗ്ഗവും യോഗചികിത്സയും PDF
 180. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ശതകം ജീവചരിത്രകാവ്യം PDF - കെ. ആര്‍. സി. പിള്ള
 181. ശ്രീ നാരായണഗുരു ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ സുവനീര്‍ PDF
 182. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ സ്മരണാഞ്ജലി PDF
 183. വിദ്യാധിരാജദശകം PDF - സി പി നായര്‍
 184. ഗുരുപൂജ PDF - പ്രൊഫ ജി ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ സ്മരണിക
 185. പട്ടണത്തുപിള്ളയാര്‍ തിരുപ്പാടല്‍കള്‍ PDF
 186. ഗുരുപ്രണാമം PDF - ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി സ്മരണിക
 187. വിദുരവാക്യം സവ്യാഖ്യാനം PDF
 188. ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF
 189. ഗീതാപ്രകാശം PDF
 190. ഗീതാപ്രവചനം PDF - വിനോബാഭാവെ
 191. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭാഷാഗദ്യം PDF
 192. ഭാഷാ ഭഗവദ്ഗീത PDF
 193. ബ്രഹ്മസൂത്രം ശങ്കരഭാഷ്യം ഭാഷാനുവാദം PDF - പണ്ഡിറ്റ്‌ പി ഗോപാലന്‍നായര്‍
 194. സ്വാമി സത്യാനന്ദ സരസ്വതി - ലഘുജീവചരിത്രം PDF
 195. ഗുരുദേവന്‍ കല്‍പ്പിച്ച ആചാരപദ്ധതി PDF
 196. നായന്മാരുടെ ആചാരപദ്ധതി PDF
 197. ആദിമഹസ്സ് PDF - ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ആര്‍ഷ മഹത്വം
 198. വിദ്യാധിരാജ ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ (ജീവചരിത്രം) PDF - ശ്രീ. എന്‍. നാണുപിള്ള
 199. ശ്രീ ശിവമഹാപുരാണത്തിന് ഒരു അവതാരിക (PDF) -വിദ്യാനന്ദ തീര്‍ത്ഥപാദ സ്വാമികള്‍
 200. ശിവസ്വരൂപം ശിവകഥകള്‍ PDF
 201. ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ജീവചരിത്രം ദ്രാവിഡഗാനം PDF
 202. വേദാന്തസൂത്രം ഗുരുപ്രസാദം വ്യാഖ്യാനം PDF - എം. എച്ച്. ശാസ്ത്രി
 203. വേദരശ്മികള്‍ PDF
 204. രസചന്ദ്രിക രാജവൈദ്യം PDF
 205. പുരുഷസൂക്തം - വേദബന്ധു വ്യാഖ്യാനം PDF
 206. ദര്‍ശനമാല ദീധിതി വ്യാഖ്യാനം PDF
 207. ഹിന്ദുമത രഹസ്യം PDF - ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമികള്‍
 208. ഹിമഗിരിവിഹാരം PDF - ശ്രീ തപോവനസ്വാമികള്‍
 209. നായര്‍ സര്‍വീസ് സൊസൈറ്റി സുവര്‍ണ്ണഗ്രന്ഥം 1964 PDF
 210. ഭഗവദ്ദര്‍ശനം PDF - ശ്രീ വിദ്യാനന്ദ തീര്‍ത്ഥപാദസ്വാമികള്‍
 211. തൃപ്രയാര്‍ ശിവയോഗിനി അമ്മ PDF
 212. ശ്രീ തൈക്കാട്‌ അയ്യാസ്വാമി ജീവചരിത്ര സംഗ്രഹം PDF
 213. ആചാരപദ്ധതി PDF - ശ്രീ നീലകണ്ഠ തീര്‍ത്ഥപാദസ്വാമികള്‍
 214. അഭേദാനന്ദ സ്വാമികള്‍ - ദിവ്യസൂക്തങ്ങള്‍ PDF
 215. തുളസീദാസരാമായണം - വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലകുറുപ്പ് PDF
 216. ശ്രീ നീലകണ്ഠതീര്‍ത്ഥപാദസ്വാമി ചരിത്രസമുച്ചയം PDF
 217. ശ്രീ രാമചരിതമാനസം അഥവാ തുളസീദാസ രാമായണം PDF
 218. ശ്രീ വാല്മീകിരാമായണം ഗദ്യവിവര്‍ത്തനം PDF - സി. ജി. വാരിയര്‍
 219. ശ്രീചക്രപൂജാകല്പം PDF - ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 220. ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമി ശിവയോഗി - നവോത്ഥാനഗുരു PDF
 221. വേദാന്തകേസരി - ശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍ - മലയാളം ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം PDF
 222. ഉപനിഷദ്ദീപ്തി ( ഭാവപ്രകാശം) ഒന്നാം വാല്യം PDF - കെ. ഭാസ്കരന്‍ നായര്‍
 223. മന്നത്തു പത്മനാഭന്‍ ശതാഭിഷേകോപഹാരം PDF
 224. ഞാന്‍ എങ്ങനെ ഹിന്ദുവായി - ഡേവിഡ് ഫ്രാലി PDF
 225. നാലടിയാര്‍ (മലയാളം) PDF - തിരുവല്ലം ഭാസ്കരന്‍നായര്‍
 226. വേദാന്തമാലിക / അദ്വൈതസ്തബകം PDF - ശ്രീനീലകണ്ഠ തീര്‍ത്ഥപാദര്‍
 227. നിര്‍മ്മലാനന്ദസ്വാമികളും കേരളവും
 228. ഗാന്ധിസാഹിത്യം PDF - 7 വാല്യങ്ങള്‍
 229. കേരളക്കരയിലൂടെ ഗാന്ധിജി PDF
 230. സഹസ്രകിരണന്‍ - ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളെക്കുറിച്ച് ഒരു കൈപ്പുസ്തകം PDF
 231. തമിഴകവും ദ്രാവിഡമാഹാത്മ്യവും PDF - സദ്ഗുരു ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 232. കേരള ചരിത്രവും തച്ചുടയകൈമളും PDF - സദ്ഗുരു ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 233. ശിവ പ്രഭാകര സിദ്ധയോഗി PDF
 234. ശുഷ്കവേദാന്തതമോഭാസ്കരം PDF - മലയാളസ്വാമികള്‍
 235. ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF
 236. കഠോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF
 237. മോക്ഷപ്രദീപം PDF - ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 238. ആനന്ദവിമാനം PDF - ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 239. ആനന്ദസോപാനം PDF - ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 240. ആനന്ദസൂത്രം PDF - ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 241. ആനന്ദാദര്‍ശാംശം PDF - ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 242. ആനന്ദാദര്‍ശം PDF - ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 243. രാജയോഗപരസ്യം PDF - ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 244. വിഗ്രഹാരാധനാ ഖണ്ഡനം PDF - ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 245. എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണകഥ PDF - മഹാത്മാഗാന്ധി
 246. സിദ്ധാനുഭൂതി , ജ്ഞാനക്കുമ്മി PDF - ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
 247. ഗീതാര്‍ത്ഥസംഗ്രഹം PDF
 248. കുണ്ഡലിനിപ്പാട്ടുകള്‍ PDF - തിരുവല്ലം ഭാസ്കരന്‍ നായര്‍
 249. തൈത്തിരീയോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF
 250. മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF
 251. മുണ്ഡകോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF
 252. പ്രശ്നോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF
 253. കേനോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF
 254. ശ്രീ ഹരിഹരപുത്ര സഹസ്രനാമ സ്തോത്രം PDF
 255. ശ്രീരമണ തിരുവായ്മൊഴി ലേഖാവലി PDF - ശ്രീമതി സൂരിനാഗമ്മ
 256. സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ - ജീവിതവും ഉപദേശങ്ങളും PDF
 257. തിരുമന്ത്രം മൂവായിരം (മലയാളം PDF) - തിരുമൂലര്‍
 258. ശ്രീമദ് ഭഗവദ്‌ഗീത ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF
 259. സ്വാമി രാമതീര്‍ത്ഥന്‍ - ശ്രീ രാമതീര്‍ത്ഥ പ്രതിധ്വനികള്‍ PDF
 260. കാമധേനു (സംസ്കൃത വ്യാകരണ സഹായി) PDF
 261. ഭാഷാ തിരുക്കുറള്‍ PDF - തിരുവല്ലം ഭാസ്കരന്‍ നായര്‍
 262. ഹിന്ദുമതപ്രദീപിക PDF - കെ. സാംബശിവ ശാസ്ത്രി
 263. ക്ഷേത്രചൈതന്യ രഹസ്യം PDF - ശ്രീ മാധവജി
 264. ശ്രീമദ് ശങ്കരദിഗ്വിജയം PDF - ശ്രീ വിദ്യാരണ്യസ്വാമികള്‍
 265. അദ്വൈതദീപിക വ്യാഖ്യാനം PDF - ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 266. തിരുവിതാംകൂറിലെ മഹാന്മാര്‍ PDF - ശൂരനാട് കുഞ്ഞന്‍പിള്ള
 267. ബ്രഹ്മസൂത്രം ശാങ്കരഭാഷ്യം പ്രഥമാദ്ധ്യായം - PDF
 268. ജ്ഞാനക്കടല്‍ (ജ്ഞാനകോവൈ ) PDF- ശ്രീ ഭാസ്കരന്‍ നായര്‍
 269. ശ്രീവാസുദേവാഷ്ടകം വ്യാഖ്യാനം PDF - ശ്രീ എം എച്ച് ശാസ്ത്രി
 270. ബ്രഹ്മശ്രീ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ജീവചരിത്ര സംഗ്രഹം PDF - എന്‍ കുമാരന്‍ ആശാന്‍
 271. സാംഖ്യകാരിക ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം PDF
 272. "ഒരാഴ്ച ശ്രീ തപോവനസ്വാമി സന്നിധിയില്‍" PDF
 273. പ്രണവോപാസന PDF - ശ്രീ വിദ്യാനന്ദതീര്‍ത്ഥപാദസ്വാമികള്‍
 274. "ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ വിലാസം" ഗാനകാവ്യം PDF - കുറിശ്ശേരി
 275. സത്സംഗവും സ്വാധ്യായവും PDF - സ്വാമി ശിവാനന്ദ
 276. പ്രപഞ്ചശുദ്ധിദശകം വ്യാഖ്യാനം PDF
 277. ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം "തത്ത്വബോധിനി" വ്യാഖ്യാനം PDF
 278. ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം വ്യാഖ്യാനം PDF - ശ്രീനിവാസ അയ്യങ്കാര്‍
 279. അനുഭൂതിദശകം വ്യാഖ്യാനം PDF - പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 280. ശ്രീ യോഗവാസിഷ്ഠസാരം (രമണീയാദ്വൈതസൗധം) PDF
 281. ശാക്താദ്വൈതം PDF
 282. ലളിതാസഹസ്രനാമം - ലഘുവിവരണം PDF, പഠനക്രമം MP3, പ്രഭാഷണം MP3
 283. കൈവല്യനവനീതം PDF ഡൌണ്‍ലോഡ്
 284. അഗസ്ത്യരാമായണം PDF ഡൌണ്‍ലോഡ്
 285. ശ്രീരമണമഹര്‍ഷി (ജീവചരിത്രം) PDF
 286. ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം - പ്രതിഷ്ഠയും പ്രത്യേകതയും
 287. പ്രസ്ഥാനഭേദം PDF
 288. ശ്രീ രമണധ്യാനം PDF
 289. വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം വ്യാഖ്യാനം PDF
 290. പാതഞ്ജലയോഗസൂത്രം വ്യാഖ്യാനം PDF - ശ്രീ വി കെ നാരായണ ഭട്ടതിരി
 291. ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി ശതാബ്ദസ്മാരക ഗ്രന്ഥം PDF
 292. തിരുവാചകം (മാണിക്കവാചകര്‍) മലയാളം PDF
 293. നിത്യകര്‍മ്മചന്ദ്രിക PDF - സ്വാമി ആത്മാനന്ദഭാരതി
 294. ചിന്താരത്നം - എഴുത്തച്ഛന്‍ PDF (വ്യാഖ്യാനം)
 295. തത്ത്വബോധം (ഭാഷാനുവാദം) PDF - സദാനന്ദസ്വാമികള്‍
 296. വിഗ്രഹാരാധന PDF - സദാനന്ദസ്വാമി
 297. അഷ്ടാവക്രഗീത (വ്യാഖ്യാനം) PDF
 298. ശ്രീ ഭട്ടാരശതകം PDF - വാഴപ്പിള്ളേത്ത് കൊച്ചുരാമന്‍പിള്ള
 299. ശാന്തിമന്ത്രങ്ങള്‍ (ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം) PDF ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
 300. ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് (ശാങ്കരഭാഷ്യസാരത്തോടുകൂടി) PDF ഡൌണ്‍ലോഡ്
 301. ബാലാഹ്വസ്വാമിചരണാഭരണം PDF (ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുടെ ജീവചരിത്രം)
 302. സദാനന്ദ സ്വാമികള്‍ (ജീവചരിത്രം) PDF
 303. ശ്രീ തീര്‍ത്ഥപാദപരമഹംസ സ്വാമികള്‍ (ജീവചരിത്രം) PDF
 304. ഭഗവാന്‍ രമണമഹര്‍ഷി സംസാരിക്കുന്നു - PDF
 305. ചിജ്ജഡചിന്തനം (വ്യാഖ്യാനം) PDF - ബ്രഹ്മശ്രീ ജി ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 306. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ - ഡൌണ്‍ലോഡ് PDF
 307. ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം - തുഞ്ചത്തു് എഴുത്തച്ഛന്‍ (PDF)
 308. ഗീതാജ്ഞാനയജ്ഞം - സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി (ശബ്ദരേഖ, ലേഖനങ്ങള്‍ )
 309. ലഘുയോഗവാസിഷ്ഠം
 310. ക്രിസ്തുമതച്ഛേദനം PDF - ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 311. സത്യാര്‍ത്ഥപ്രകാശം PDF - സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി
 312. നാരായണീയം അര്‍ത്ഥസഹിതം - PDF ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ
 313. ജ്ഞാനപ്പാന - പൂന്താനം നമ്പൂതിരി - PDF ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ
 314. ആത്മോപദേശശതകം പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ MP3 - ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 315. നിര്‍വാണഷട്കം - പ്രഭാഷണം MP3, വ്യാഖ്യാനം
 316. ഏകശ്ളോകി പ്രഭാഷണം MP3 - ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 317. മനീഷാപഞ്ചകം വ്യാഖ്യാനം PDF, പ്രഭാഷണം MP3
 318. ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ‘അറിവ്’ - MP3 - ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 319. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിത്യപാരായണം PDF ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ
 320. അദ്വൈതചിന്താപദ്ധതി - ചട്ടമ്പിസ്വാമി
 321. അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ
 322. ജീവകാരുണ്യപഞ്ചകം - ശ്രീ നാരായണഗുരു (1)
 323. ജ്ഞാനേശ്വരി ഭഗവദ്ഗീത ഭാഷ്യം PDF
 324. ഞാന്‍ ആരാണ്? - ശ്രീ രമണമഹര്‍ഷി