ശ്രീമദ് നാരായണീയം

ധര്‍മ്മോപദേശവര്‍ണ്ണനവും ക്രീഡാവര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (66)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ MP3

ഉപയാതാനം സുദൃശ‍ാം കുസുമായുധ ബാണപാത വിവശാന‍ാം
അഭിവാഞ്ഛിതം വിധാതും കൃതമതിരപി, താ ജഗാഥ വാമമിവ .. || 1 ||

മന്മഥബാണങ്ങളേറ്റ് പരവശരായി അവിടെ വന്നുചേര്‍ന്നിരുന്ന ആ ഗോപവധുക്കള്‍ക്ക് അഭിലാഷത്തെ സാധിപ്പിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിന്നു മനസ്സിലുറപ്പിച്ചവനെങ്കിലും അവരോടായി അനുകൂലമല്ലെന്ന നിലയില്‍ നിന്തിരുവടി അരുളിചെയ്തു.

ഗഗനഗതം മുനിനിവഹം ശ്രാവയിതും ജഗിഥ കുലവധൂ ധര്‍മ്മം
ധര്‍മ്മ്യം ഖലു തേ വചനം കര്‍മ്മ തു നേ നിര്‍മ്മലസ്യ വിശ്വാസ്യം. || 2 ||

ആകാശദേശത്ത് വന്നു നിന്നിരുന്ന മഹര്‍ഷിമാരെ കേള്‍പ്പിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി നിന്തിരുവടി പതിവ്രതാധര്‍മ്മത്തെ ഉപദേശിച്ചു. നിസ്സംഗനായിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടിയുടെ ഉപദേശം ധര്‍മ്മാനുസൃതംതന്നെയാണല്ലോ? പ്രവൃത്തിയാവട്ടെ അനുകരിക്കാവുന്ന പ്രമാണമായി സ്വീകരിക്കവുന്നതല്ലെന്നും വര‍ാം.

ആകര്‍ണ്യ തേ പ്രതീപ‍ാം വാണീം ഏണിദൃശഃ പരം ദീനാഃ
മാ മാ കരുണാസിന്ധോ! പരിത്യജേതി അതിചിരം വിലേപുസ്താഃ || 3 ||

ആ പേടമാന്‍മിഴിമാ‍ര്‍ നിന്തിരുവടിയുടെ പ്രതികൂലമായ വാക്ക് കേട്ടിട്ടു ഏറ്റവും ദുഃഖിക്കുന്നവരായി ഹേ കരുണാനിധേ! അരുതേ, കൈവെടിയരുതേ! എന്നിങ്ങിനെ വളരെനേരം സ്വീകരിക്കവുന്നതല്ലെന്നും വര‍ാം.

താസ‍ാം രുദിതൈര്‍ ലപിതൈഃ കരുണാകുലമാനസോ മുരാരേ! ത്വം
താഭിഃസമം പ്രവൃത്തോ യമുനാപുളിനേഷു കാമമഭിരന്തും || 4 ||

ഹേ മുരാന്തകനായ കൃഷ്ണ ! നിന്തിരുവടി ആ പെണ്‍കൊടികളുടെ രോദനം കൊണ്ടും വിലാപങ്ങളാലും കരുണാപരവശമായ മനസ്സോടുകൂടിയവനായി യമുനാനദിയുടെ വെണ്‍മണല്‍തിട്ടുകളി‍ല്‍ അവരോടൊന്നിച്ച് ഇച്ഛയനുസരിച്ച് ക്രിഡിക്കുന്നതിന്നു ആരംഭിച്ചു.

ചന്ദ്രകരസ്യന്ദലസത് സുന്ദരയമുനാ-തടാന്ത വീഥിഷു
ഗോപിജനോത്തരീയൈഃ ആപാദിത സംസ്തരോ ന്യഷിദസ്ത്വം || 5 ||

കുളില്‍ചന്ദ്രികാപസരംകൊണ്ട് ശോഭിക്കുന്നതും സുന്ദരവുമായ യമുനാതടമാര്‍ഗ്ഗങ്ങളില്‍ ഗോപികളുടെ മേല്‍ വസ്ത്രങ്ങളാല്‍ സജ്ജമാക്കപ്പെട്ട ശയനീയത്തില്‍ നിന്തിരുവടി ഉപവേശിച്ചു.

സുമധുരനര്‍മ്മാലപനൈഃ കരസംഗ്രഹണൈശ്ച ചുംബനോല്ലാസൈഃ
ഗാഢാലിംഗനസംഗൈഃ ത്വം അംഗനാലോകമാകുലീചകൃഷേ || 6 ||

അതിമധുരങ്ങളായ നര്‍മ്മലാപങ്ങള്‍ക്കൊണ്ടും ഹസ്തസംവാഹനങ്ങള്‍കൊണ്ടും ചുംബനവിശേഷങ്ങള്‍ക്കൊണ്ടും ഗാഢാലിംഗനങ്ങളാലും നിന്തിരുവടി ആ തരുണിമണികളെ ആനന്ദപരവശരാക്കി.

വാസോഹരണദിനേ യദ്വസോഹരണം പ്രതിശ്രുതം താസ‍ാം
തദപി വിഭോ ! രസവിവശ സ്വാന്താനം കാന്ത ! സുഭ്രുവാമദദഃ || 7 ||

പ്രഭോ! വസ്ത്രാപഹരണദിവസം യാതൊരു വസ്ത്രാക്ഷേപമാണോ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യപ്പെട്ടത് കാമരസംകൊണ്ട് വിവശമായ മനസ്സോടുകൂടിയ ആ മോഹന‍ാംഗികള്‍ക്ക് അതിനേയും നിന്തിരുവടി നിര്‍വ്വഹിച്ചുകൊടുത്തു.

കന്ദളിതഘര്‍മ്മലേശം കുന്ദമൃദുസ്മേര വക്ത്ര പാഥോജം
നന്ദസുത ! ത്വ‍ാം ത്രിജഗത്സുന്ദരം ഉപഗൂഹ്യ നന്ദിതാ ബാലാഃ || 8 ||

ഹേ നന്ദസൂനോ ! തൂമുത്തുകളന്നപോലെ തിളങ്ങുന്ന വിയപ്പുതുള്ളികളോടും മുല്ലപ്പൂപോലെ മനോഹരമായ മന്ദസ്മിതം പൊഴിയുന്ന മുഖപങ്കജത്തോടും കൂടിയവനും ത്രിലോകസുന്ദരനുമായ നിന്തിരുവടിയെ ഗാഢമായി കെട്ടിപുണര്‍ന്നു ആ മുഗ്ദ്ധ‍ാംഗിക‍ള്‍ അത്യധികം ആനന്ദിച്ചു.

വിരഹേഷ്വംഗാരമയഃ ശൃംഗാരമയശ്ച സംഗമേ ഹി ത്വം
നിതര‍ാം അംഗാരമയഃ തത്ര പുനഃസ്സംഗമേഽപി ചിത്രമിദം || 9 ||

നിന്തിരുവടി വേര്‍പാടി‍ല്‍ അംഗാരമയനും സംയോഗത്തി‍ല്‍ ശൃംഗാരമൂര്‍ത്തിയും ആണെങ്കിലും ആ രാസക്രീഡാസന്ദര്‍ഭത്തിലാകട്ടെ സംയോഗവേളയില്‍കൂടി ഏറ്റവും അങ്‍ഗാരകരൂപനായിത്തന്നെ ഇരുന്നിരുന്നു. (അംഗ അവരെ അത്യധികം രമിപ്പിച്ചു!) എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടത്തക്കവണ്ണം പരിലസിച്ചു എന്നുള്ളത് ആശ്ചര്‍യ്യകരംതന്നെ.

രാധാതുംഗപയോധര സാധുപരീരംഭലോലുപാത്മാനം
ആരാധയേ ഭവന്തം പവനപുരാധീശ ! ശമയ സകലഗദാന്‍ || 10 ||

രാധയുടെ പീനോന്നതങ്ങളായി കുളുര്‍കുലകളെ കെട്ടിപുണരുന്നതിലുത്സുകമായ ഹൃദയത്തോടുകൂടിയവനായിരിക്കുന്ന പ്രേമമൂര്‍ത്തിയയ നിന്തിരുവടിയെ ഞാ‍ന്‍ ആരാധിക്കുന്നു; ഹേ പവനാലയേശ ! എന്റെ എല്ലാ രോഗങ്ങളേയും ശമിപ്പിക്കേണമേ.

ധ‍ര്‍മ്മോപദേശവര്‍ണ്ണനവും ക്രീഡാവര്‍ണ്ണനവും എന്ന അറുപത്താറ‍ാം ദശകം സമാപ്തം.
ആദിതഃ ശ്ലോകാഃ 677
വൃത്തം. ആര്‍യ്യ.

നാരായണീയം – അര്‍ത്ഥവും പാരായണവും എന്ന പംക്തിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ ലേഖനം.

Back to top button
Close