പതിനെട്ട് സിദ്ധര്‍കളില്‍പ്പെട്ട കുതംബൈ സിദ്ധരുടെ ഒരു പാട്ടാണ് (പാടല്‍) താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സിദ്ധമാര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ യോഗം അഭ്യാസം ചെയ്തു ശാന്തിയായി സുഖിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ അദ്ദേഹം വര്‍ണ്ണിക്കുന്നു. ഈയുള്ളവന് തമിഴ്‌ അറിയില്ല, ഒരു സുഹൃത്ത് മലയാളത്തില്‍ എഴുതി തന്നതാണ്.

വെട്ടാവെളിതന്നൈ മേയ്യന്റിരിപ്പോര്‍ക്കു
പട്ടയം ഏതുക്കെടി കുതംബായ് പട്ടയം ഏതുക്കെടി

മെയ്പൊരുള്‍് കണ്ടു വിളങ്കും മെയ്ഞാനിക്ക്
കര്‍്പ്പകങ്കളേതുക്കെടി കുതംബായ് കര്‍്പ്പകങ്കളേതുക്കെടി

കാണാമല്‍് കണ്ടു കരുന്തോടിരിപ്പോര്‍ക്കു
വീണാശൈ ഏതുക്കെടി കുതംബായ് വീണാശൈ ഏതുക്കെടി

വഞ്ചകമറ്റു വഴിതനൈകണ്ടോര്‍്ക്കു
ചഞ്ചലമേതുക്കെടീ കുതംബായ് ചഞ്ചലമേതുക്കെടീ

ആതാരമാന അടിമുടികണ്ടോര്‍്ക്ക്
വാതാട്ടമേതുക്കെടീ കുതംബായ് വാതാട്ടമേതുക്കെടീ

നിത്തിരൈകെട്ടു നിനവോടിരിപ്പോര്‍ക്കു
മുത്തിരൈ ഏതുക്കെടി കുതംബായ് മുത്തിരൈ ഏതുക്കെടി

തന്തിരമാന തലം തന്നില്‍ നില്‍പ്പോര്‍ക്കു
മന്ദിരം ഏതുക്കെടി കുതംബായ് മന്ദിരം ഏതുക്കെടി

ചത്തിയമാന തലത്തിലിരിപ്പോര്‍്ക്കു
ഉത്തിയമേതുക്കെടി കുതംബായ് ഉത്തിയമേതുക്കെടി

നാട്ടതൈപറ്റി നടുവതൈ ചേരോര്‍ക്ക്
വാട്ടങ്കള്‍് ഏതുക്കെടി കുതംബായ് വാട്ടങ്കള്‍് ഏതുക്കെടി

മുത്തമിഴ് കറ്റ് മുയങ്കും മെയ്ഞാനിക്ക്
ചത്തങ്കള്‍് ഏതുക്കെടി കുതംബായ് ചത്തങ്കള്‍് ഏതുക്കെടി

ഉച്ചിക്കും മേര്‍ യെന്റ് ഉയിര്‍വെളി കണ്ടോര്‍ക്ക്
ഇച്ചി പിങ്ക്‌ ഏതുക്കെടി കുതംബായ് ഇച്ചി പിങ്ക്‌ ഏതുക്കെടി

വേകാമല്‍ വെന്തു വെളി ഒളി കണ്ടോര്‍ക്ക്
മോകാന്തം ഏതുക്കെടി കുതംബായ് മോകാന്തം ഏതുക്കെടി

ചാകാമാര്‍ തുണ്ടി തനി വഴി പോകോര്‍ക്ക്
ഏകാന്തം ഏതുക്കെടി കുതംബായ് ഏകാന്തം ഏതുക്കെടി

അന്നരം തന്നില്‍ അശൈന്താടും മുന്നര്‍ക്ക്
തന്നിരം ഏതുക്കെടി കുതംബായ് തന്നിരം ഏതുക്കെടി

ആനന്തം പൊങ്കി അറിവോടിരിപ്പോര്‍ക്ക്
ഞാനാന്തം ഏതുക്കെടി കുതംബായ് ഞാനാന്തംഏതുക്കെടി

ചിത്തിരൈ കൂത്തൈ തിനം തിനം കാമ്പോര്‍്ക്കു
പത്തിരം ഏതുക്കെടി കുതംബായ് പത്തിരംഏതുക്കെടി

മുക്കോണം തന്നില്‍ മുളൈത്ത മേയ് ഞാനിക്ക്
ശഷ്കോണം ഏതുക്കെടി കുതംബായ് ശഷ്കോണം ഏതുക്കെടി

അട്ടതിക്കെല്ല‍ാം അശൈന്താടും നാതര്‍ക്ക്
നാട്ടണൈ ഏതുക്കെടി കുതംബായ് നാട്ടണൈ ഏതുക്കെടി

മുത്തിപെറ്റുള്ളം മുയാന്കും മെയ്ഞാനിക്ക്
പത്തിയം ഏതുക്കെടി കുതംബായ് പത്തിയംഏതുക്കെടി

അല്ലലൈ നീക്കി അറിവോടിരിപ്പോര്ക്കു
പല്ലാക്കു ഏതുക്കെടി കുതംബായ് പല്ലാക്കു ഏതുക്കെടി

അട്ടാങ്കയോഗം അറിന്ത മെയ്ഞാനിക്ക്
മുട്ടാങ്കം ഏതുക്കെടി കുതംബായ് മുട്ടാങ്കം ഏതുക്കെടി

വേകം അടക്കി വിളങും മെയ്ഞാനിക്ക്
ഏകാന്തം താന്‍ ഏതുക്കെടി കുതംബായ് ഏകാന്തം താന്‍ ഏതുക്കെടി

മാറ്റാനൈ വെന്റ്റ് മലൈമേലിരിപ്പോര്‍്ക്കു
പൂത്താനം ഏതുക്കെടി കുതംബായ് പൂത്താനം ഏതുക്കെടി

ചെന്താരൈ പോലെ തിരിയും മെയ്ഞാനിക്ക്
കൈത്താളം ഏതുക്കെടി കുതംബായ് കൈത്താളം ഏതുക്കെടി

കണ്ടാരൈ നോക്കി കരിന്തോടിരിപ്പോര്‍ക്കു
കൊണ്ടാട്ടം ഏതുക്കെടി കുതംബായ് കൊണ്ടാട്ടം ഏതുക്കെടി

കാലനൈ വെന്റ് കരുത്തറി്വാളര്ക്കു
കോലങ്കള്‍് ഏതുക്കെടി കുതംബായ് കോലങ്കള്‍് ഏതുക്കെടി

വെങ്കായം ഉണ്ടു ചുണ്ക്കൊനു വിളകൊണ്ടു
ഉങ്കായം ഏതുക്കെടി കുതംബായ് ഉങ്കായം ഏതുക്കെടി

മങ്കായ് പാലുണ്ടു മലമേലിരിപ്പോര്‍്ക്കു
തേങ്കായ്‌ പാല്‍ ഏതുക്കെടി കുതംബായ് തേങ്കായ്‌ പാല്‍ ഏതുക്കെടി