ഭഗവാന്‍ ശ്രീ രമണമഹര്‍ഷി രചിച്ച അരുണാചല പഞ്ചരത്നം എന്ന കൃതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍ നടത്തിയ സത്സംഗ പ്രഭാഷണപരമ്പരയുടെ MP3 ഓഡിയോ ഇവിടെ ശ്രവിക്ക‍ാം, ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യ‍ാം. മൊത്തത്തില്‍ 59.4 MB, 4 hr 20 minutes ഉണ്ട്.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 11.9 MB 52 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 12.3 MB 54 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 10.6 MB 47 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 12.8MB 56 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 11.6 MB 51 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌