ദേവി തത്വം എന്ന വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍ നടത്തിയ സത്സംഗ പ്രഭാഷണപരമ്പരയുടെ MP3 ഓഡിയോ ഇവിടെ ശ്രവിക്ക‍ാം, ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യ‍ാം. മൊത്തത്തില്‍ 90.7 MB, 6 hr 36 minutes ഉണ്ട്.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 22.9 MB 100മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 24.2 MB 106മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 21.9 MB 96 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 21.5 MB 94 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌