ഭാഗവതം ഏകാദശസ്കന്ധം അടിസ്ഥാനമാക്കി ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍ നടത്തിയ സത്സംഗ പ്രഭാഷണപരമ്പരയുടെ MP3 ഓഡിയോ ഇവിടെ ശ്രവിക്ക‍ാം, ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യ‍ാം. മൊത്തത്തില്‍ 135 MB, 9 hr 50 minutes ഉണ്ട്.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 19.3 MB 85 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 20.1 MB 88 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 19.2 MB 84 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 17 MB 74 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 20.2 MB 88 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 18.6 MB 82 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 20.3 MB 89 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌