കൃഷ്ണലീലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍ നടത്തിയ സത്സംഗ പ്രഭാഷണപരമ്പരയുടെ MP3 ഓഡിയോ ഇവിടെ ശ്രവിക്ക‍ാം, ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യ‍ാം. മൊത്തത്തില്‍ 158 MB, 11 hrs 30 minutes ഉണ്ട്.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 10 MB 44 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 10.7 MB 47 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 10.5 MB 46 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 10.5 MB 46 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 10.5 MB 46 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 10.5 MB 46 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 10.5 MB 46 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 10.5 MB 46 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 10.5 MB 46 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 10.4 MB 45 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
11 10.5 MB 46 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
12 10.5 MB 46 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
13 10.3 MB 45 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
14 10.5 MB 46 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
15 10.4 MB 45 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
16 1 MB 4 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌