ശ്രീ രമണമഹര്‍ഷിയുടെ ജീവിതത്തെയും അക്ഷരമണമാലൈ ( അക്ഷരമണമാല ) എന്ന കൃതിയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍ നടത്തിയ “രമണഹൃദയം” സത്സംഗ പ്രഭാഷണപരമ്പരയുടെ MP3 ഓഡിയോ ഇവിടെ ശ്രവിക്ക‍ാം, ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യ‍ാം. മൊത്തത്തില്‍ 205 MB, 15 hrs ഉണ്ട്.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
0 5.2 MB 23 മിനിറ്റ് അക്ഷരമണമാലൈ
1 6.5 MB 28 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 7.3 MB 32 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 7.3 MB 32 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 7.7 MB 34 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 4 MB 18 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 7.3 MB 32 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 7.2 MB 31 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 8.2 MB 36 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 6.4 MB 28 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 7.3 MB 32 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
11 7.3 MB 32 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
12 7.8 MB 34 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
13 6.4 MB 28 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
14 7 MB 31 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
15 6.9 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
16 5.7 MB 25 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
17 12 MB 53 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
18 10.5 MB 46 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
19 5.3 MB 23 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
20 7.6 MB 33 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
21 10.5 MB 46 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
22 10.8 MB 47 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
23 10.6 MB 46 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
24 10.7 MB 47 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
25 9.6 MB 42 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
26 2.3 MB 10 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌