ഓഡിയോനൊച്ചൂര്‍ ശ്രീ വെങ്കടരാമന്‍

രാസോത്സവം സത്സംഗ പ്രഭാഷണം MP3 – ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍

ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍ നടത്തിയ “രാസോത്സവം” എന്ന ആദ്ധ്യാത്മിക സത്സംഗ പ്രഭാഷണപരമ്പരയുടെ MP3 ഓഡിയോ ഇവിടെ ശ്രവിക്ക‍ാം, ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യ‍ാം. മൊത്തത്തില്‍ 135 MB, 9 hr 50 minutes ഉണ്ട്. ഏതു ഗ്രന്ഥത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാലും സത്സംഗത്തിന്റെ വിഷയം ഒന്നുതന്നെ, അതറിയാന്‍ ഈ പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ സഹായകരമാണ്.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 9.8 MB 43 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 10.4 MB 46 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 10.2 MB 45 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 10.4 MB 46 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 10.3 MB 45 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 10.2 MB 45 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 10.4 MB 46 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 10.6 MB 47 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 10.5 MB 46 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 10.4 MB 45 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
11 10.6 MB 46 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
12 10.5 MB 46 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
13 10.6 MB 46 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌

Back to top button
Close