ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍ നടത്തിയ “രാസോത്സവം” എന്ന ആദ്ധ്യാത്മിക സത്സംഗ പ്രഭാഷണപരമ്പരയുടെ MP3 ഓഡിയോ ഇവിടെ ശ്രവിക്ക‍ാം, ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യ‍ാം. മൊത്തത്തില്‍ 135 MB, 9 hr 50 minutes ഉണ്ട്. ഏതു ഗ്രന്ഥത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാലും സത്സംഗത്തിന്റെ വിഷയം ഒന്നുതന്നെ, അതറിയാന്‍ ഈ പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ സഹായകരമാണ്.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 9.8 MB 43 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 10.4 MB 46 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 10.2 MB 45 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 10.4 MB 46 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 10.3 MB 45 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 10.2 MB 45 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 10.4 MB 46 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 10.6 MB 47 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 10.5 MB 46 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 10.4 MB 45 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
11 10.6 MB 46 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
12 10.5 MB 46 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
13 10.6 MB 46 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌