ശ്രീ ആദി ശങ്കരാചാര്യ ഭഗവദ്‌ പാദരുടെ തത്ത്വവും ജീവിതവും അടിസ്ഥാനമാക്കി ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍ നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക സത്സംഗ പ്രഭാഷണപരമ്പരയുടെ MP3 ഓഡിയോ ഇവിടെ ശ്രവിക്ക‍ാം, ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യ‍ാം. മൊത്തത്തില്‍ 223 MB, 16 hrs 18 minutes ഉണ്ട്.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 22.9 MB 100 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 24.8 MB 109 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 23.4 MB 102 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 19.7 MB 86 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 19.8 MB 87 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 22.7 MB 99 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 22 MB 96 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 23.2 MB 102 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 26.5 MB 116 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 18.5 MB 81 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌