ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍ നടത്തിയ “ശിവോഹം” എന്ന ആദ്ധ്യാത്മിക സത്സംഗ പ്രഭാഷണപരമ്പരയുടെ MP3 ഓഡിയോ ഇവിടെ ശ്രവിക്ക‍ാം, ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യ‍ാം. മൊത്തത്തില്‍ 44.8 MB, 3 hrs 15 minutes ഉണ്ട്.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 19 MB 83 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 19.2 MB 84 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 6.5 MB 28 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌