ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ ഭഗവദ്‌പാദര്‍ രചിച്ച കാശിപഞ്ചകം എന്ന കൃതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍ നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക സത്സംഗ പ്രഭാഷണപരമ്പരയുടെ MP3 ഓഡിയോ ഇവിടെ ശ്രവിക്ക‍ാം, ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യ‍ാം. മൊത്തത്തില്‍ 62.1 MB, 4 hrs 32 minutes ഉണ്ട്.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 0.7 MB 3 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 7.8 MB 34 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 6.1 MB 27 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 11.1 MB 49 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 13.1 MB 57 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 10.6 MB 47 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 12.6 MB 55 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌