രമണ മഹര്‍ഷിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിലും അംഗീകാരത്തിലും ശ്രീ കെ ലക്ഷ്മണ ശര്‍മ (“Who”) എഴുതിയ വേദാന്തസാരസംഗ്രഹമാണ് ശ്രീ രമണപരവിദ്യോപനിഷത് (Sri Ramanaparavidyopanishad: The Supreme Science as Taught by Sri Ramana). ഈ കൃതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍ നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക സത്സംഗ പ്രഭാഷണപരമ്പരയുടെ MP3 ഓഡിയോ ഇവിടെ ശ്രവിക്ക‍ാം, ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യ‍ാം. മൊത്തത്തില്‍ 81.8 MB, 6 hrs ഉണ്ട്.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 1.6 MB 7 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 12.4 MB 55 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 1.3 MB 6 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 14 MB 61 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 6.9 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 6.1 MB 27 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 1.7 MB 7 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 10.9 MB 48 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 1.3 MB 6 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 12 MB 53 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
11 1.5 MB 6 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
12 11.7 MB 52 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌