കൊളത്തൂര്‍ അദ്വൈതാശ്രമത്തിലെ സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി “ഭാരതീയ വിദ്യാ സങ്കല്‍പം“, രാമായണം എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ നടത്തിയ ആത്മീയപ്രഭാഷണങ്ങളുടെ MP3 ശേഖരം നിങ്ങള്‍ക്ക് കേള്‍ക്കാനും ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യാനും പങ്കുവയ്ക്കാനുമായി ശ്രേയസ്സില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നു. സനാതനധര്‍മസേവാ ട്രസ്റ്റിന്റെ ശ്രാവ്യം 27 എന്ന CD യുടെ ഭാഗമാണ് ഇവ. 5 MP3 ട്രാക്കുകള്‍ , 102 MB, 7 മണിക്കൂര്‍ 28 മിനിറ്റ്. ചില ട്രാക്കുകളില്‍ recording quality കുറവാണ്, ദയവായി ക്ഷമിക്കുക, ശ്രദ്ധിച്ചു കേള്‍ക്കുക.

വിഷയം‍ വലുപ്പം / നീളം ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
ഭാരതീയ വിദ്യാ സങ്കല്‍പം 1 17.8 MB (78 മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
ഭാരതീയ വിദ്യാ സങ്കല്‍പം 2 24.1 MB (105 മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
ഭാരതീയ വിദ്യാ സങ്കല്‍പം 3 18.7 MB (82 മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
രാമായണ പ്രഭാഷണം 20.1 MB (88 മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
പ്രഭാഷണവും സംശയനിവാരണവും 21.7 MB (95 മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌