ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തി സ്തോത്രത്തെ അധികരിച്ച് കൊളത്തൂര്‍ അദ്വൈതാശ്രമത്തിലെ ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമിജി നടത്തിയ ആത്മീയപ്രഭാഷണത്തിന്റെ MP3 ശേഖരം നിങ്ങള്‍ക്ക് കേള്‍ക്കാനും ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യാനും പങ്കുവയ്ക്കാനുമായി ശ്രേയസ്സില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നു. സനാതനധര്‍മസേവാ ട്രസ്റ്റിന്റെ ശ്രാവ്യം 19 എന്ന ഓഡിയോ CD യുടെ ഭാഗമാണ് ഇവ. 2 MP3 ട്രാക്കുകള്‍ , 64.8 MB, 4 മണിക്കൂര്‍ 43 മിനിറ്റ്.

വിഷയം‍ വലുപ്പം / നീളം ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തി സ്തോത്രം 1 41.9 MB (183 മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തി സ്തോത്രം 2 22.9 MB (100 മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌