ബ്രഹ്മസൂത്രം അധികരിച്ച് പ്രൊഫസര്‍ ജി ബാലകൃഷ്ണന്‍നായര്‍ നടത്തിയ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ലഭ്യമായ MP3 ഓഡിയോ ട്രാക്കുകള്‍ താങ്കള്‍ക്ക് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യാനും കേള്‍ക്കുവാനും പങ്കുവയ്ക്കാനുമായി ശ്രേയസ്സില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നു. മൊത്തത്തില്‍ 42.4 MB, 3 hrs 5 minutes ഉണ്ട്.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 6.7 MB 29 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 5.9 MB 26 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 7.9 MB 34 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 6.4 MB 28 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 7.6 MB 33 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 8 MB 35 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌