ഗുരുപൂര്‍ണ്ണിമ സമാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊളത്തൂര്‍ അദ്വൈതാശ്രമത്തിലെ സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ MP3 ഓഡിയോ നിങ്ങള്‍ക്ക് കേള്‍ക്കാനും ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യാനും പങ്കുവയ്ക്കാനുമായി ശ്രേയസ്സില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നു. സനാതനധര്‍മസേവാ ട്രസ്റ്റിന്റെ ശ്രാവ്യം 13 എന്ന ഓഡിയോ CD യുടെ ഭാഗമാണ് ഇവ. 2 MP3 ട്രാക്കുകള്‍ , 40.8 MB, 2 മണിക്കൂര്‍ 59 മിനിറ്റ്.

വിഷയം‍ വലുപ്പം / നീളം ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
ഗുരുപൂര്‍ണ്ണിമ സമാചരണം 1 20.3 MB (89മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
ഗുരുപൂര്‍ണ്ണിമ സമാചരണം 2 20.5 MB (90 മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌