ഇ-ബുക്സ്

വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം വ്യാഖ്യാനം PDF

മഹാഭാരത മഹാസമുദ്രത്തില്‍ നിന്ന് നമുക്ക് അനവധി അനര്‍ഘരത്നങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവയില്‍ ഒന്നാണ് ശ്രീ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം. എന്നാല്‍ തത്തമ്മ പറയുംപോലെ ജപിച്ചാല്‍ ഉദ്ദിഷ്ടഫലം കിട്ടുകയില്ല. ശ്രദ്ധയും ഭക്തിയും ബാഹ്യാഭ്യന്തര ശുചിത്വവും ഏകാഗ്രതയും ഇതിന്റെ ജപത്തിന് ആവശ്യമാണ്. സഹസ്രനാമതല്പരന്മാര്‍ക്ക് അര്‍ത്ഥഗ്രഹണം സുകരമാക്കാന്‍വേണ്ടി ശങ്കരഭാഷ്യം അവലംബിച്ചാണ് ഈ വ്യാഖ്യാനം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ശ്രീ പി. കെ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള വ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത ഈ ഗ്രന്ഥം 1949-ല്‍ തിരുവനന്തപുരം കമലാലയാ ബുക്ക്‌ ഡിപ്പോ പ്രകാശിപ്പിച്ചതാണ്. വളരെ പഴയ ഈ പ്രിന്റിന്റെ സ്കാന്‍ ചെയ്ത പകര്‍പ്പായതിനാല്‍ വ്യക്തത കുറവുണ്ട്, ക്ഷമിക്കുക.

ശ്രീവിഷ്ണു സഹസ്രനാമം – വ്യാഖ്യാനം PDF (114 പേജുകള്‍, 24.8 MB)

Back to top button