ഉപനിഷത്തുക്കളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍ നടത്തിയ ‘ജ്ഞാനധാര’ എന്ന ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 1.3 MB 6 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 6.7 MB 29 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 7 MB 31 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 5 MB 22 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 7.7 MB 34 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 7 MB 31 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 6.6 MB 29 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 7.6 MB 33 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 6.6 MB 29 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 4 MB 17 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
11 7.2 MB 32 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
12 7.3 MB 32 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
13 7.1 MB 31 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌