ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തി സ്തോത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍ നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 6.8 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 8.1 MB 35 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 5.3 MB 23 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 6.6 MB 29 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 2.3 MB 10 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 4.8 MB 21 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 8.2 MB 36 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 5.9 MB 25 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 6.3 MB 28 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 6.2 MB 27 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
11 6.7 MB 29 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
12 6.5 MB 28 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌