ആധ്യാത്മിക ഗീത എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരിയുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ചില ഫയലുകള്‍ ലഭ്യമല്ല അല്ലെങ്കില്‍ വ്യക്തത കുറവാണ്, ക്ഷമിക്കുക.

താഴെ കാണുന്ന ഓരോ ഡൗണ്‍ലോഡ് ലിങ്കിലും Right Click ചെയ്ത് Save Link As… / Save Target As… എന്ന Option ഉപയോഗിച്ച് ഈ MP3 ഫയലുകള്‍ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാം.

ഗുരുവായൂരില്‍ നടത്തിയ പ്രഭാഷണങ്ങള്‍

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 9.9 MB 44 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 10.1 MB 44 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 10.0 MB 44 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 10.1 MB 44 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌

എറണാകുളത്ത് നടത്തിയ പ്രഭാഷണങ്ങള്‍

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 23.4 MB 103 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 16.2 MB 71 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 22.3 MB 98 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 14.8 MB 65 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌