ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതം ആസ്പദമാക്കി ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍ നടത്തിയ ആത്മീയപ്രഭാഷണപരമ്പരയുടെ MP3 നിങ്ങള്‍ക്ക് കേള്‍ക്കാനും ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യാനും മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനുമായി ശ്രേയസ്സില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നു. ആകെ വലുപ്പം 37.6 MB (2 hrs 45 minutes).

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 2.2 MB 10 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 10.5 MB 46 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 9.4 MB 41 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 6.9 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 8.6 MB 37 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌