തിരുവള്ളുവരുടെ സുപ്രസിദ്ധ തമിഴ്‌ കൃതിയായ തിരുക്കുറള്‍ ശ്രീ തിരുവല്ലം ഭാസ്കരന്‍ നായര്‍ സ്വതന്ത്രമായി പരിഭാഷപ്പെടുത്തി മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചു. ധര്‍മ്മകാണ്ഡം, അര്‍ത്ഥകാണ്ഡം, കാമകാണ്ഡം എന്നീ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പുരുഷാര്‍ത്ഥങ്ങളെക്കുറിക്കുന്ന 1330 കുറളുകള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതാണ് തിരുക്കുറള്‍. ഈ ഭാഷാ തിരുക്കുറള്‍ പരിഭാഷയില്‍ ആദ്യത്തെ ധര്‍മ്മകാണ്ഡം മാത്രമാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഭാഷാ തിരുക്കുറള്‍ ധര്‍മ്മകാണ്ഡം ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ