ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ആത്മോപദേശ ശതകം ആസ്പദമാക്കി ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍ നടത്തിയ ആത്മീയപ്രഭാഷണപരമ്പരയുടെ പൂര്‍ണ്ണമായ MP3 ശേഖരം നിങ്ങള്‍ക്ക് കേള്‍ക്കാനും ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യാനും മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനുമായി ശ്രേയസ്സില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഈ ഓഡിയോ ഫയലുകള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിലും MP3 പ്ലയറുകളിലുംമൊബൈല്‍ ഫോണുകളിലും മറ്റും കേള്‍ക്കുന്നതിനായി വ്യക്തതയില്‍ കുറവുവരാതെ തന്നെ encode ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 1.4 MB 3 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 15 MB 32 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 11.7 MB 25 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 6.4 MB 14 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 2.6 MB 5 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 16.3 MB 35 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 14 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 10.2 MB 22 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 2.7 MB 6 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 19 MB 41 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
11 14.7 MB 32 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
12 13.5MB 29 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌