ഭജഗോവിന്ദം ആസ്പദമാക്കി ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍ നടത്തിയ ആത്മീയപ്രഭാഷണപരമ്പരയുടെ പൂര്‍ണ്ണമായ MP3 ശേഖരം നിങ്ങള്‍ക്ക് കേള്‍ക്കാനും ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യാനും മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനുമായി ശ്രേയസ്സില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നു. ഇത് എത്തിച്ചുതന്ന ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ അവര്‍കള്‍ക്ക് നന്ദി.

ഈ ഓഡിയോ ഫയലുകള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിലും MP3 പ്ലയറുകളിലുംമൊബൈല്‍ ഫോണുകളിലും മറ്റും കേള്‍ക്കുന്നതിനായി വ്യക്തതയില്‍ കുറവുവരാതെ തന്നെ encode ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. (മിനിറ്റ്‌ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ക്ഷമിക്കുക.)

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 6.6 MB മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 7.2 MB മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 7.2 MB മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 7.2 MB മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 10.5 MB മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 10.8 MB മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 7.1 MB മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 1.1 MB മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 10.4 MB മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 10.5 MB മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
11 6.3 MB മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
12 6.3 MB മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
13 10.7 MB മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
14 10.6 MB മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌