ശ്രീമദ് ഭഗവദ്‌ഗീത ശാങ്കരഭാഷ്യം മൂന്നാം അദ്ധ്യായം കര്‍മ്മയോഗം ആസ്പദമാക്കി ശ്രീ കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍ , ഹരിദ്വാര്‍ അദ്ധ്യാത്മ സാധകര്‍ക്കുവേണ്ടി നടത്തിയ ഭഗവദ്ഗീത പഠനത്തിന്റെ പൂര്‍ണ്ണമായ MP3 ശേഖരം ഇവിടെ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു. ഭഗവദ്‌ഗീത ശാങ്കരഭാഷ്യം [PDF] ഗൗരവമായും മുന്‍വിധിയില്ലാതെയും ഹൃദിസ്ഥമാക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവര്‍ക്കും ഈ പഠനം തീര്‍ച്ചയായും പ്രയോജനപ്പെടും. ആകെ വലുപ്പം 118 MB.

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 8.8 MB 77 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 10.7 MB 93 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 11.6 MB 101 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 10.6 MB 93 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 12 MB 105 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 10.4 MB 91 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 10.9 MB 96 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 11.7 MB 102 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 10.5 MB 91 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 10.7 MB 94 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
11 10.2 MB 89 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌