ശ്രീമദ് ഭഗവദ്‌ഗീത ശാങ്കരഭാഷ്യം നാലാം അദ്ധ്യായം ജ്ഞാനകര്‍മ്മസന്യാസയോഗം ആസ്പദമാക്കി ശ്രീ കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍ , ഹരിദ്വാര്‍ അദ്ധ്യാത്മസാധകര്‍ക്കുവേണ്ടി നടത്തിയ ഭഗവദ്ഗീത പഠനത്തിന്റെ പൂര്‍ണ്ണമായ MP3 ശേഖരം ഇവിടെ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു. ഭഗവദ്‌ഗീത ശാങ്കരഭാഷ്യം [PDF] ഗൗരവമായും മുന്‍വിധിയില്ലാതെയും ഹൃദിസ്ഥമാക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവര്‍ക്കും ഈ പഠനം തീര്‍ച്ചയായും പ്രയോജനപ്പെടും. ആകെ വലുപ്പം 126 MB.

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 10.2 MB 89 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 9.1 MB 80 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 10.3 MB 90 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 9.9 MB 87 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 8.9 MB 78 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 9.6 MB 84 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 8.9 MB 78 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 10.2 MB 89 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 10.2 MB 89 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 9.4 MB 82 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
11 10.1 MB 88 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
12 9.9 MB 87 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
13 9.2 MB 81 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌