ആത്മീയംഓഡിയോകൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍ഭഗവദ്ഗീത ശാങ്കരഭാഷ്യം പഠനം

ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 4 ജ്ഞാനകര്‍മ്മസന്യാസയോഗം ശാങ്കരഭാഷ്യം പഠനം MP3 – കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍

ശ്രീമദ് ഭഗവദ്‌ഗീത ശാങ്കരഭാഷ്യം നാലാം അദ്ധ്യായം ജ്ഞാനകര്‍മ്മസന്യാസയോഗം ആസ്പദമാക്കി ശ്രീ കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍ , ഹരിദ്വാര്‍ അദ്ധ്യാത്മസാധകര്‍ക്കുവേണ്ടി നടത്തിയ ഭഗവദ്ഗീത പഠനത്തിന്റെ പൂര്‍ണ്ണമായ MP3 ശേഖരം ഇവിടെ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു. ഭഗവദ്‌ഗീത ശാങ്കരഭാഷ്യം [PDF] ഗൗരവമായും മുന്‍വിധിയില്ലാതെയും ഹൃദിസ്ഥമാക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവര്‍ക്കും ഈ പഠനം തീര്‍ച്ചയായും പ്രയോജനപ്പെടും. ആകെ വലുപ്പം 126 MB.

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 10.2 MB 89 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 9.1 MB 80 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 10.3 MB 90 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 9.9 MB 87 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 8.9 MB 78 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 9.6 MB 84 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 8.9 MB 78 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 10.2 MB 89 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 10.2 MB 89 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 9.4 MB 82 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
11 10.1 MB 88 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
12 9.9 MB 87 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
13 9.2 MB 81 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌

Back to top button
Close