ശ്രീ പി കെ നാരായണപിള്ള, ശ്രീ എന്‍ രാമന്‍പിള്ള എന്നിവര്‍ പരിഭാഷ എഴുതി, കൊട്ടാരക്കര സദാനന്ദാശ്രമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രശ്നോപനിഷത്ത് (ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം) PDF സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

പ്രശ്നോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDFഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ.