ശ്രീ പി കെ നാരായണപിള്ള, ശ്രീ എന്‍ രാമന്‍പിള്ള  എന്നിവര്‍ പരിഭാഷ എഴുതി, കൊട്ടാരക്കര സദാനന്ദാശ്രമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്ത് (ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം) PDF സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ.