ശ്രീമദ് ഭഗവദ്‌ഗീത ശാങ്കരഭാഷ്യം പതിനാലാം അദ്ധ്യായം ഗുണത്രയവിഭാഗയോഗം ആസ്പദമാക്കി ശ്രീ കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍ , ഹരിദ്വാര്‍ അദ്ധ്യാത്മസാധകര്‍ക്കുവേണ്ടി നടത്തിയ ഭഗവദ്ഗീത പഠനത്തിന്റെ പൂര്‍ണ്ണമായ MP3 ശേഖരം ഇവിടെ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു. ഭഗവദ്‌ഗീത ശാങ്കരഭാഷ്യം [PDF] ഗൗരവമായും മുന്‍വിധിയില്ലാതെയും ഹൃദിസ്ഥമാക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവര്‍ക്കും ഈ പഠനം തീര്‍ച്ചയായും പ്രയോജനപ്പെടും. ആകെ വലുപ്പം 59 MB.

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 10.7 MB 93 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 9.8 MB 85 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 9.4 MB 82 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 9.6 MB 84 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 10.3 MB 90 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 9.3 MB 81 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌