ശ്രീമദ് ഭഗവദ്‌ഗീത ശാങ്കരഭാഷ്യം പതിനഞ്ചാം അദ്ധ്യായം പുരുഷോത്തമയോഗം ആസ്പദമാക്കി ശ്രീ കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍ , ഹരിദ്വാര്‍ അദ്ധ്യാത്മസാധകര്‍ക്കുവേണ്ടി നടത്തിയ ഭഗവദ്ഗീത പഠനത്തിന്റെ പൂര്‍ണ്ണമായ MP3 ശേഖരം ഇവിടെ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു. ഭഗവദ്‌ഗീത ശാങ്കരഭാഷ്യം [PDF] ഗൗരവമായും മുന്‍വിധിയില്ലാതെയും ഹൃദിസ്ഥമാക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവര്‍ക്കും ഈ പഠനം തീര്‍ച്ചയായും പ്രയോജനപ്പെടും. ആകെ വലുപ്പം 96.3 MB.

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 9.3 MB 81 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 9.1 MB 80 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 8.9 MB 78 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 10.7 MB 93 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 8 MB 70 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 10 MB 88 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 8.4 MB 74 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 7.6 MB 67 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 7.4 MB 65 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 8.6 MB 75 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
11 8.2 MB 71 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌