ശ്രീമദ് ഭഗവദ്‌ഗീത ശാങ്കരഭാഷ്യം പതിനാറാം അദ്ധ്യായം ദൈവാസുരസമ്പദ്വിഭാഗയോഗം ആസ്പദമാക്കി ശ്രീ കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍ , ഹരിദ്വാര്‍ അദ്ധ്യാത്മസാധകര്‍ക്കുവേണ്ടി നടത്തിയ ഭഗവദ്ഗീത പഠനത്തിന്റെ പൂര്‍ണ്ണമായ MP3 ശേഖരം ഇവിടെ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു. ഭഗവദ്‌ഗീത ശാങ്കരഭാഷ്യം [PDF] ഗൗരവമായും മുന്‍വിധിയില്ലാതെയും ഹൃദിസ്ഥമാക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവര്‍ക്കും ഈ പഠനം തീര്‍ച്ചയായും പ്രയോജനപ്പെടും. ആകെ വലുപ്പം 93.6 MB.

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 8.2 MB 72 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 8.2 MB 71 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 8.5 MB 74 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 8.9 MB 77 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 8.4 MB 74 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 9.0 MB 78 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 9.7 MB 75 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 7.7 MB 67 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 8.1 MB 70 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 7.5 MB 66 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
11 9.5 MB 83 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌