ശ്രീമദ് ഭഗവദ്‌ഗീത ശാങ്കരഭാഷ്യം പതിനേഴാം അദ്ധ്യായം ശ്രദ്ധാത്രയവിഭാഗയോഗം ആസ്പദമാക്കി ശ്രീ കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍ , ഹരിദ്വാര്‍ അദ്ധ്യാത്മസാധകര്‍ക്കുവേണ്ടി നടത്തിയ ഭഗവദ്ഗീത പഠനത്തിന്റെ പൂര്‍ണ്ണമായ MP3 ശേഖരം ഇവിടെ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു. ഭഗവദ്‌ഗീത ശാങ്കരഭാഷ്യം [PDF] ഗൗരവമായും മുന്‍വിധിയില്ലാതെയും ഹൃദിസ്ഥമാക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവര്‍ക്കും ഈ പഠനം തീര്‍ച്ചയായും പ്രയോജനപ്പെടും. ആകെ വലുപ്പം 96.9 MB.

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 9.5 MB 83 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 9.8 MB 85 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 9.9 MB 87 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 10 MB 87 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 10.3 MB 90 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 9.3 MB 82 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 9.1 MB 79 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 10.7 MB 93 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 9.1 MB 79 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 9.2 MB 80 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌