ദ്രാവിഡസിദ്ധന്മാരുടെ ഗാനങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനക്കോവൈയിലെയും തത്ത്വരായരുടെ പാടുതുറയിലെയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട യോഗജ്ഞാനപരമായി സാക്ഷാത്കാരലാഭത്തെ കഥിക്കുന്ന കുണ്ഡലിനിപ്പാട്ടുകളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഉള്ളടക്കം.

കുണ്ഡലിനിപ്പാട്ടുകള്‍ PDF ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ.