അനുമോദിച്ചുകൊണ്ടും രാജയോഗാനുഭവം വിവരിച്ചുകൊണ്ടും ശിഷ്യന്മാര്‍ ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിക്ക് അയച്ച കത്തുകളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് ആനന്ദസോപാനം എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം.

ആനന്ദസോപാനം PDF ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ.