ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആസ്പദമാക്കി പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ സര്‍ നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ Listen
1 16.8 MB 73 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 16.8 MB 73 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 18.9 MB 83 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 18.2 MB 79 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 18.6 MB 81 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 17.9 MB 78 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 17.1 MB 75 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌