ആത്മീയംഓഡിയോപ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ശ്രീമദ് ഭാഗവതം

ഭാഗവതം പ്രഭാഷണം (MP3) പ്രൊഫ.ജി.ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍

ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആസ്പദമാക്കി പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ സര്‍ നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ Listen
1 16.8 MB 73 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 16.8 MB 73 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 18.9 MB 83 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 18.2 MB 79 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 18.6 MB 81 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 17.9 MB 78 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 17.1 MB 75 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌

Back to top button
Close