ആത്മീയംഓഡിയോശ്രീ ശങ്കരാചാര്യര്‍സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി

സൌന്ദര്യലഹരി വ്യാഖ്യാനം പ്രഭാഷണം (MP3) സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി

ശ്രീശങ്കരാചാര്യരുടെ ‘സൗന്ദര്യലഹരി’ ആസ്പദമാക്കി സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്‌) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ Listen
1 7.5 MB 32 മിനിറ്റ്‌ Download‌
2 7.4 MB 32 മിനിറ്റ്‌ Download‌
3 6.9 MB 30 മിനിറ്റ്‌ Download‌

Back to top button