ആത്മീയംഓഡിയോശ്രീ നാരായണഗുരുസ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി

ജനനി നവരത്ന മഞ്ജരി പ്രഭാഷണം (MP3) സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി

ശ്രീ നാരായണഗുരുവിന്റെ ‘ജനനി നവരത്ന മഞ്ജരി’ എന്ന കൃതിയെ ആസ്പദമാക്കി സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ് Listen
1 6.7 MB 29 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്
2 6.8 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്
3 6.9 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്
4 6.9 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്
5 6.8 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്
6 5.0 MB 22 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്
7 6.9 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്
8 6.8 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്
9 6.9 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്
10 6.9 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്
11 6.7 MB 29 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്
12 3.2 MB 14 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്

Back to top button
Close