ശ്രീ നാരായണഗുരുവിന്റെ ‘ജനനി നവരത്ന മഞ്ജരി’ എന്ന കൃതിയെ ആസ്പദമാക്കി സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ് Listen
1 6.7 MB 29 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്
2 6.8 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്
3 6.9 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്
4 6.9 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്
5 6.8 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്
6 5.0 MB 22 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്
7 6.9 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്
8 6.8 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്
9 6.9 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്
10 6.9 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്
11 6.7 MB 29 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്
12 3.2 MB 14 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്