ഭഗവത്ഗീതയിലെ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യയോഗം ആസ്പദമാക്കി പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ സര്‍ നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 14.1 MB 62 മിനിറ്റ് Download
2 13.9 MB 61 മിനിറ്റ് Download
3 14.2 MB 62 മിനിറ്റ് Download
4 13.2 MB 58 മിനിറ്റ് Download
5 14.3 MB 62 മിനിറ്റ് Download
6 14.9 MB 65 മിനിറ്റ് Download
7 8.7 MB 38 മിനിറ്റ് Download